Parlamentul României

Legea nr. 640/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 19 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Consiliul de administrație al R.A.-A.P.P.S. aprobă periodic lista imobilelor care urmează să fie vândute în condițiile prezentei ordonanțe, precum și metoda de vânzare a acestora."

2. La articolul 15, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operațiuni:

a) ține evidența imobilelor aflate sub incidența prezentei ordonanțe;"

3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului de ofertă prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitație și care a întocmit raportul de evaluare."

4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

La vânzarea fiecărui imobil R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și la prețul obținut."

5. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică de drept privat, se află în situația de a cumpăra, în condițiile prezentului capitol, două sau mai multe imobile situate în aceeași localitate, R.A.-A.P.P.S. poate aproba vânzarea în rate numai pentru un imobil, cu prețul cel mai mic."

6. La articolul 23 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"

a) avans de minimum 70% din prețul de vânzare;

b) rate lunare eșalonate pe un termen de maximum un an, fără acordarea unor termene de grație."

7. La articolul 24 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) categoria localității și zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor legale."

8. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Vânzarea imobilelor se face prin licitație, în condițiile legii, cu excepția celor care se vând prin negociere directă în condițiile stabilite prin prezentul capitol."

9. La articolul 28, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care nu se oferă cel puțin 75% din prețul de ofertă, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații.

...............................................................................................

(4) În cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează o ofertă care reprezintă valoric cel puțin 50% din prețul de ofertă, R.A.-A.P.P.S. poate solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate."

10. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile de la data anunțării rezultatului licitației și se soluționează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată prin decizie a directorului general al R.A.-A.P.P.S."

11. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

În urma solicitării scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevăzute la art. 11 alin. (1) în baza unor contracte de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune sau prestări de servicii, valabil încheiate, vânzarea acestor imobile se poate face prin negociere directă."

12. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrărilor de investiții din prețul de vânzare negociat numai dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) au fost executate pe baza unei autorizații de construire, în condițiile legii."

13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Imobilele cumpărate în rate, în condițiile prezentei ordonanțe, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a prețului și a adaosurilor aferente ratelor."

14. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

- Hotărârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare;

- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plată, a unor imobile în și din patrimoniul Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.

Nr. 640.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...