Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2014 până la 26 mai 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1503/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al art. 1563 alin. (11) - (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului specific la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 24 decembrie 2013.

Nr. 3.884.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 1342 și de art. 1563 alin. (11) și (12) din Codul fiscal.

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se utilizează și în situația prevăzută de art. II alin. (2) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, respectiv de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal și care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispozițiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013, se consideră că aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicării sistemului.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 1342 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;

b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului;

c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;

d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 25 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației prevăzute la lit. c). Prin excepție, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I "Felul notificării"

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea II "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.

Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA " se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a notifica organul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea III "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" - se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secțiunea IV "Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune" se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:

- persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;

- persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Secțiunea V "Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:

- persoana impozabilă a depășit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit;

- deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situație, oricând în cursul anului, între data de 1 și 25 ale lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației prevăzute la lit. c). Prin excepție, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului (097) "Notificare
privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

1. Denumire: (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

2. Cod: 14.13.01.10.11/s.i.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru intrarea/ieșirea în/din sistemul TVA la încasare. Se utilizează și în situația prevăzută la art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

8. Se întocmește în 2 exemplare de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau de împuternicitul/ reprezentantul fiscal.

9. Circulă:

- originalul, la organul fiscal;

- copia, la persoana impozabilă.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...