Parlamentul României

Legea cinematografiei nr. 630/2002

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2002 până la 06 august 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 39/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează organizarea, finanțarea și desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei, precum și administrarea patrimoniului acesteia.

(2) În sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activitățile legate de creația, producția, finanțarea, distribuția, difuzarea și exploatarea filmelor cinematografice.

Art. 2. -

(1) Activitatea cinematografică din România se bazează pe respectarea următoarelor principii:

a) libertatea de creație, de exprimare artistică și de comunicare publică a filmelor cinematografice;

b) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori;

c) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale;

d) încurajarea inițiativei private în domeniile creației, producției, finanțării, distribuției, difuzării și exploatării filmelor cinematografice românești sau realizate cu participare românească;

e) promovarea unui sistem concurențial deschis, de acces la modalitățile de credit financiar din Fondul cinematografic.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt promovate de către Centrul Național al Cinematografiei, potrivit competențelor și responsabilităților ce-i revin prin prezenta lege.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) film cinematografic- produsul finit al unor lucrări în domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație sau documentare și care este pus în valoare, inițial, prin proiecții în săli sau grădini de spectacol cinematografic; după premiera cinematografică filmul cinematografic poate fi pus în valoare și prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum și prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o durată de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durată de minimum 85 de minute;

b) proiectul cinematografic- dosarul cuprinzând documentele care stau la baza producției unui film: angajamentul producătorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului și o propunere de distribuție pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpreților, nominalizarea producătorului executiv, precum și a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finanțare, devizul și planul calendaristic;

c) producătorul de film- persoana juridică ce își asumă responsabilitatea producerii filmului și, în această calitate, organizează realizarea acestuia și furnizează mijloacele necesare tehnice și financiare;

d) finanțatorul de proiect cinematografic- persoana fizică sau juridică ce finanțează, total sau parțial, producția unui film.

CAPITOLUL II Centrul Național al Cinematografiei

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Centrul Național al Cinematografiei este organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei și funcționează în subordinea directă a Guvernului.

(2) Centrul Național al Cinematografiei are personalitate juridică, iar cheltuielile curente și cheltuielile de capital se finanțează de la bugetul de stat.

(3) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un președinte și de un vicepreședinte, care sunt numiți de Guvern.

(4) Președintele și vicepreședintele Centrului Național al Cinematografiei sunt încadrați și salarizați la nivelul funcțiilor asimilate celor de secretar de stat și, respectiv, de subsecretar de stat.

(5) Președintele Centrului Național al Cinematografiei este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, potrivit prezentei legi, președintele Centrului Național al Cinematografiei emite ordine cu caracter normativ, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Centrul Național al Cinematografiei asigură aplicarea reglementărilor în domeniul activităților de producție, distribuție și exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei naționale, gestionarea Fondului cinematografic, susținerea creației și industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum și cooperarea și reprezentarea internațională în domeniul cinematografiei.

Art. 6. -

Centrul Național al Cinematografiei are următoarele atribuții principale:

a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei naționale; Modificări (1)

b) elaborează și propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate; Modificări (1)

c) reglementează desfășurarea activităților de producție, de distribuție, de difuzare și de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul Național al Cinematografiei;

d) emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru unitățile din subordine;

e) poate asigura participarea și reprezentarea cinematografiei românești la organisme și manifestări naționale și internaționale, specifice domeniului său de activitate;

f) emite norme de organizare și funcționare a Registrului cinematografiei, precum și norme de clasificare a filmelor cinematografice și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic;

g) administrează, întreține, dezvoltă și exploatează, în condițiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale, precum și orice alte bunuri pe care le deține;

h) colectează și administrează Fondul cinematografic;

i) inițiază și sprijină organizarea de festivaluri și alte manifestări cinematografice în România;

j) asigură selectarea filmelor cinematografice românești finanțate de Centrul Național al Cinematografiei, în vederea participării acestora la festivaluri sau la alte manifestări internaționale, și poate sprijini participarea filmelor cinematografice românești selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestări internaționale;

k) sprijină activități de formare și de perfecționare a personalului de specialitate și acordă atestate profesionale în domeniu;

l) elaborează Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;

m) urmărește respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei și aplică, potrivit legii, sancțiuni contravenționale;

n) participă la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale în domeniul cinematografiei, potrivit legii;

o) editează și poate sprijini editarea publicațiilor de specialitate și de informare în domeniu;

p) asigură resurse financiare pentru conservarea, restaurarea și valorificarea filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale;

r) organizează concursurile de selecție a proiectelor cinematografice, în vederea acordării de credit financiar din Fondul cinematografic, în condițiile legii;

s) poate închiria, concesiona sau vinde săli de cinematograf, în condițiile legii, unor societăți care se angajează să păstreze destinația acestora și să le modernizeze;

t) poate închiria sau concesiona, pe o durată determinată, ori poate vinde pentru producții cinematografice, în condițiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei naționale, menționate la art. 11 lit. a), b) și e);

u) acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui și alte premii în domeniul cinematografiei.

Art. 7. -

(1) Se organizează și funcționează ca organism consultativ de specialitate al Centrului Național al Cinematografiei Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit în continuare Colegiu, format din 9 membri propuși de președintele acestuia, dintre personalități ale cinematografiei naționale, cu consultarea uniunilor și asociațiilor de creatori.

(2) Componența nominală a Colegiului este aprobată de Guvern.

(3) Colegiul este condus de un președinte ales de către membrii acestuia.

(4) Secretariatul lucrărilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului Național al Cinematografiei.

(5) Colegiul se întrunește în ședințe lunare și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Colegiului, din proprie inițiativă sau la solicitarea președintelui Centrului Național al Cinematografiei.

(6) Colegiul emite avize în legătură cu:

a) programul național de cultură cinematografică elaborat de Centrul Național al Cinematografiei;

b) promovarea și reprezentarea pe plan internațional a cinematografiei naționale;

c) regulamentele pentru acordarea Premiului Național al Cinematografiei și a altor premii instituite de Centrul Național al Cinematografiei;

d) inițierea unor festivaluri ale filmului românesc sau internațional;

e) prioritățile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cinematografiei naționale.

(7) Organizarea și funcționarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.

Art. 8. -

(1) Centrul Național al Cinematografiei administrează Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, precum și de clasificare a filmelor, sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic.

(2) Înscrierea în Registrul cinematografiei, precum și obținerea clasificărilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei.

(3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplică, difuzează și/sau exploatează filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligația să se înregistreze în Registrul cinematografiei.

(4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei și de înscriere în acesta se stabilește în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul Național al Cinematografiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru operațiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc și se actualizează prin ordin al președintelui Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Sub autoritatea Centrului Național al Cinematografiei se află Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A., Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. și Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.

Art. 10. -

(1) În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme, instituție publică al cărei principal obiect de activitate este conservarea, restaurarea, modernizarea și punerea în valoare a fondului de filme și materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale.

(2) Arhiva Națională de Filme îndeplinește atribuțiile de depozit legal și voluntar.

(3) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de restaurare și prelucrare a peliculei.

(4) Arhiva Națională de Filme se finanțează din alocații de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare obținute din activități proprii și din exploatarea bunurilor pe care le administrează.

CAPITOLUL III Patrimoniul cinematografiei naționale

Art. 11. -

Patrimoniul cinematografiei naționale aflat în administrarea Centrului Național al Cinematografiei este format din: Modificări (1)

a) filme cinematografice românești de toate genurile: lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune, documentare sau de animație, precum și materialele lor primare de imagine și sunet, realizate până în 1990 cu finanțare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unități de stat;

b) materialele și bunurile rămase în urma producțiilor românești realizate în condițiile lit. a) sau din prestațiile internaționale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate în producția de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziționate și confecționate pe costurile filmelor respective, aflate în orice loc de depozitare;

c) materialele documentare, precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri și alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naționale de Filme;

d) săli și grădini de spectacol cinematografic;

e) materialele nemontate - imagine și sunet - rămase în urma unor filmări, aflate în rezerva documentară, realizate înainte de 1990 cu finanțare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unități cinematografice de stat;

f) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea:

- Centrul Național al Cinematografiei;

- Arhiva Națională de Filme;

- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoșoaia;

g) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea:

- Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm";

- Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.;

- Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.;

- Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale enumerate la art. 11 lit. a) și f) sunt bunuri de interes național și se află în proprietatea publică a statului.

(2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale enumerate la art. 11 lit. b), c), e) și g) se află în proprietatea privată a statului.

(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale enumerate la art. 11 lit. d) se află în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se află în proprietatea publică a statului. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Fondul cinematografic

Art. 13. -

(1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activității cinematografice și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Centrului Național al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic.

(2) Fondul cinematografic este colectat și administrat de Centrul Național al Cinematografiei, potrivit legii.

(3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului Național al Cinematografiei de la bugetul de stat cu această destinație și din surse extrabugetare.

Art. 14. -

(1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul Național al Cinematografiei, prin:

a) administrarea și exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei legi; Modificări (1)

b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operațiunilor de clasificare și înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei;

c) colectarea unei contribuții de 2% din prețul de vânzare și/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adaugă la prețul acestora, plătibilă de agentul economic care face vânzarea și/sau închirierea angro; agenții economici distribuitori angro de casete video înregistrate sunt obligați să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista contractelor de vânzare și/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora și datele de identificare a partenerilor contractuali, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară;

d) colectarea unei contribuții de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice și private, care se adaugă la acest preț, și care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumpărătoare a minutelor de publicitate;

e) colectarea unei contribuții de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă prețului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar;

f) colectarea unei contribuții de 3% pentru minutele de publicitate incluse în producții sau programe achiziționate de posturile de televiziune, și care se calculează din valoarea echivalentă prețului minutului de publicitate perceput în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează; pentru publicitatea inclusă în filmele românești această contribuție este de 1,5%;

g) colectarea unei contribuții de 3% din prețul minutelor de publicitate, vândute din spațiul programului propriu de către societățile de televiziune prin cablu, care au licență pentru producția de programe și care se adaugă acestui preț; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de către postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. d)-f);

h) colectarea unei contribuții de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spații destinate vizionării cu public, cu excepția filmelor românești; în cazul filmelor care au interdicție de vizionare pentru minori, potrivit clasificării stabilite prin Registrul cinematografic, contribuția este de 12%; obligația plății contribuției revine agenților economici care realizează venituri din exploatarea filmelor, după plata impozitului pe spectacol;

i) colectarea unei contribuții de 3% din profitul brut obținut de agenții economici care desfășoară activități economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei și în anexele acestora;

j) colectarea unei contribuții de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare și exploatare a filmelor românești menționate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor;

k) închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii; Modificări (1)

l) colectarea unei contribuții de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de ficțiune a căror pondere depășește 60% din timpul emisiei zilnice, și care se adaugă la acest preț;

m) realizarea altor activități specifice, precum și acceptarea de donații sau sponsorizări.

(2) Sumele datorate pentru contribuțiile stabilite la alin.(1) lit. c)-i) și l) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al agenților economici respectivi.

(3) Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații informează trimestrial Centrul Național al Cinematografiei în legătură cu numărul abonaților de la care se încasează taxe de abonament pentru fiecare rețea aflată în funcționare și cu valoarea taxelor de abonament percepute.

Art. 15. -

(1) Agenții economici sunt obligați să declare și să vireze Centrului Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) și l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum și să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu menționarea valorii acestora.

(2) Neplata obligațiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscală și se sancționează potrivit legii.

Art. 16. -

(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenții economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

(2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate Centrul Național al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, conform dispozițiilor legale.

(3) Penalitățile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 17. -

(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) și g) pot opta, cu aprobarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru cofinanțare directă a unui proiect cinematografic românesc ce urmează să fie produs sau distribuit, în condițiile prezentei legi.

(2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul Național al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de producție, respectiv, de distribuție al proiectului.

(3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuției datorate către Fondul cinematografic, pentru anul de producție sau de distribuție a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentând cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agenților economici respectivi.

(4) Bugetul filmului finanțat în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie aprobat de Centrul Național al Cinematografiei pe baza prețurilor medii de piață, stabilite de Centrul Național al Cinematografiei pentru proiectele finanțate din Fondul cinematografic.

Art. 18. -

La sfârșitul fiecărui an suma reprezentând veniturile extrabugetare, rămase neutilizate din Fondul cinematografic, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL V Finanțarea unor activități din domeniul cinematografiei

Art. 19. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice înscrise în Registrul cinematografic, în condițiile prezentei legi.

Art. 20. -

Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, se acordă pentru:

a) producția de filme cinematografice, prin concurs, în condițiile prezentei legi;

b) distribuția, difuzarea și exploatarea filmelor în cinematografe, în condițiile prezentei legi.

Art. 21. -

Centrul Național al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru:

a) întreținerea și conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale;

b) relansarea distribuției și difuzării unor filme românești aflate în Arhiva Națională de Filme.

Art. 22. -

Pot solicita credit financiar rambursabil fără dobândă, pentru producția de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au câștigat concursul de selecție și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) asigură o contribuție de minimum 6% din bugetul total al producției, din care jumătate în numerar sau prin scrisoare de garanție bancară, iar restul în dotări tehnice și servicii;

c) au obținut, în condițiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului;

d) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu normele Centrului Național al Cinematografiei;

e) includ în bugetul de producție al filmului următoarele cote maximale:

- 12,5% - pentru regia societăților producătoare;

- 10% - cheltuieli neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru regizor;

- 4% - onorariul pentru producătorul executiv;

- 4% - onorariul pentru scenarist;

- 4% - onorariul pentru compozitor;

f) includ în devizul de producție al filmului costuri ce nu pot depăși nivelul mediu al pieței;

g) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat și/sau bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contracte;

h) asigură în proiectul cinematografic o participare a cetățenilor români, astfel: cel puțin 2 dintre autorii filmului - scenarist, regizor, compozitor - cel puțin 50% din numărul actorilor distribuiți în rolurile principale și cel puțin 50% din numărul tehnicienilor și specialiștilor;

i) executarea lucrărilor pentru realizarea filmului are loc, în proporție de două treimi, în România.

Art. 23. -

Pot obține credit financiar rambursabil fără dobândă persoanele juridice autorizate de Centrul Național al Cinematografiei pentru distribuția, difuzarea și exploatarea în cinematografe a unor noi filme românești, în următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) prezintă un proiect de distribuție, difuzare și exploatare pentru unul sau mai multe filme românești;

c) asigură o cotă de minimum 30% din devizul general al proiectului;

d) dețin drepturile de exploatare a filmului în rețeaua de cinematografe din România.

Art. 24. -

(1) Centrul Național al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fără dobândă în cazul coproducțiilor cinematografice internaționale în care persoanele juridice române sunt coproducători și îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) sunt câștigătoare ale concursului de selecție a proiectului de film, în condițiile art. 26 alin. (4);

c) au o participare financiară de minimum 10%, în cazul coproducțiilor multilaterale cu cel puțin 3 coproducători și, respectiv, de minimum 20% în cazul coproducțiilor bilaterale;

d) dețin, pe bază de contract încheiat între părți, dreptul de coproprietate asupra negativului originar și au dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului cinematografic și dețin drepturile pentru exploatare pe teritoriul României;

e) își asumă obligația ca genericul filmului și materialele publicitare să menționeze creditul acordat de Centrul Național al Cinematografiei.

(2) Persoanele juridice române prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte la concurs dosarul proiectului, cu următoarele documente:

a) scenariul literar al filmului;

b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului;

c) lista elementelor artistice și tehnice din țările implicate;

d) devizul și planul de finanțare;

e) planul de producție;

f) contractul de coproducție între producători;

g) lista locurilor de filmare.

Art. 25. -

Coproducțiile realizate în cadrul convențiilor europene din care face parte și România se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru această categorie de filme cinematografice.

Art. 26. -

(1) Selecția proiectelor de producție a filmelor cinematografice se realizează prin concurs, în conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul Național al Cinematografiei, aprobat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Selecția proiectelor de producție a filmelor cinematografice se realizează de către o comisie formată din 5 membri.

(3) Componența comisiei de selecție se stabilește, pentru fiecare sesiune de concurs, de către președintele Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(4) Comisia selectează proiectele prezentate, iar hotărârile comisiei se comunică solicitanților printr-o scrisoare care certifică selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei.

(5) Hotărârea comisiei este valabilă 6 luni, interval în care trebuie asigurată finanțarea proiectului și trebuie încheiat contractul de creditare.

(6) În cazuri bine justificate președintele Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1)

Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă se stabilește conform prezentei legi de către o comisie formată din președintele, vicepreședintele și directorul economic ai Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 28. - Modificări (1)

Hotărârile comisiei de selecție și ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la președintele Centrului Național al Cinematografiei în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 29. -

(1) Selectarea proiectelor pentru distribuția, difuzarea și exploatarea filmelor românești se face de către o comisie formată din președintele, vicepreședintele și directorul economic ai Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Proiectele vor cuprinde în mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii și a ariei de distribuție prevăzute pentru fiecare film.

(3) Pentru proiectele selecționate cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă este decis de Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 30. -

(1) Creditul financiar rambursabil fără dobândă, pentru producție, se alocă în următoarele cuantumuri:

a) pentru filmele de lung metraj de ficțiune, până la 65% din valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferența pe parcursul realizării proiectului;

b) pentru filmele de debut regizoral, până la 80% din valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferența pe parcursul realizării proiectului;

c) pentru filmele de scurt metraj, documentare și de animație, până la 80%, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire, iar diferența pe parcursul realizării proiectului.

(2) Alocarea unei a doua tranșe de credit financiar se face numai în urma unui control financiar care să certifice corecta utilizare a fondurilor.

(3) Pentru încurajarea și sprijinirea producției de filme se poate acorda, în situații bine justificate, un credit financiar suplimentar de până la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub formă de credit cu dobândă, care se adaugă la cuantumul de finanțare prevăzut la alin. (1) lit. a) și se deduce din primele încasări ale filmului.

(4) Cuantumul dobânzii aplicate la creditul cu dobândă este cel stabilit de Banca Națională a României.

(5) Creditul pentru producție și/sau exploatare ori distribuție de filme se acordă exclusiv pentru proiectele câștigătoare la concurs și este netransmisibil.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) negativul filmului trece în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, până la recuperarea integrală a creditelor și a dobânzii aferente.

Art. 31. -

(1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, se acordă pe baza contractului încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și persoanele juridice ale căror proiecte cinematografice au fost selecționate conform prezentei legi.

(2) Contractul se încheie după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Centrul Național al Cinematografiei, prin care se atestă că finanțarea integrală a proiectului, atât ca surse, cât și ca termene, este asigurată.

(3) Președintele Centrului Național al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situații: Modificări (1)

a) beneficiarul creditului financiar nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;

b) nerespectarea obligațiilor contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei;

c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului.

(4) Sumele acordate pentru distribuție și exploatare trebuie folosite în cel mult 6 luni de la acordarea acestora.

(5) Creditele pentru producție, difuzare și exploatare pot fi cumulate.

(6) În cazuri bine justificate conducerea Centrului Național al Cinematografiei poate prelungi termenul prevăzut la alin. (4) cu maximum 3 luni.

Art. 32. -

Veniturile extrabugetare colectate în Fondul cinematografic se pot utiliza și pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 33. -

(1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, acordat în condițiile prezentei legi, se rambursează Centrului Național al Cinematografiei din veniturile obținute de către beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat.

(2) Durata de rambursare a creditului fără dobândă nu poate depăși 7 ani.

(3) În cazul nerambursării integrale a creditului, după expirarea perioadei de 7 ani Centrul Național al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat.

(4) La data semnării protocolului prevăzut în alin. (3) suma nerambursată se stinge ca datorie; în cazul coproducțiilor cu parteneri străini prevederile alin. (3) se referă la partea de finanțare românească.

(5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobândă au obligația de a-l returna într-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului.

(6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie în numerar la producția sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia și au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul Național al Cinematografiei își pot recupera această contribuție înaintea rambursării creditului datorat Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 34. -

(1) Beneficiarii creditelor pentru producție, distribuție, difuzare și exploatare au obligația de a transfera Centrului Național al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Centrului Național al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv.

(2) Transferul sumelor menționate la alin. (1) se face trimestrial până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celei în care s-a încasat venitul.

(3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o dată cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la:

a) sumele încasate din difuzare și exploatare;

b) cheltuielile efectuate;

c) copii ale contractelor de exploatare.

(4) Producătorul este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru fiecare film, pe toată durata returnării creditului primit de la Centrul Național al Cinematografiei.

(5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat să deruleze operațiunile financiare printr-un cont bancar deschis și utilizat exclusiv în acest scop.

(6) Beneficiarul creditului financiar este obligat să țină evidența contabilă a acestui cont pe toată durata contractului de credit financiar și să pună la dispoziția Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzătoare.

Art. 35. -

(1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparține producătorului.

(2) Copia standard a filmului finanțat cu credit din partea Centrului Național al Cinematografiei trebuie realizată în maximum 12 luni de la încheierea contractului de creditare; în cazuri bine justificate Centrul Național al Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei.

(3) În termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard și a matriței video negativul și materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului Național al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Națională de Filme sau la laboratorul agreat de ambele părți, pe numele tuturor coproducătorilor care au participat la finanțarea filmului.

(4) Până la data rambursării integrale a creditului financiar, cu sau fără dobândă, primit de la Fondul cinematografic, producătorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu înștiințarea Centrului Național al Cinematografiei.

(5) Agenții economici care beneficiază de credite din partea Centrului Național al Cinematografiei, pentru producția unui film, au obligația de a preda Arhivei Naționale de Filme, în termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.

Art. 36. -

Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic:

a) proiectele autorilor care ocupă funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Centrului Național al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecție, precum și deținătorii altor funcții de conducere în cadrul Centrului Național al Cinematografiei și în societățile din subordine; Modificări (1)

b) filmele care propagă defăimarea țării sau a națiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituționale, care incită la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial;

c) filmele care prejudiciază demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și dreptul la propria imagine;

d) filmele care incită, direct sau indirect, la violență;

e) filmele care conțin în imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen și filmele interzise minorilor;

f) filmele cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.

Art. 37. -

În vederea dezvoltării cinematografiei românești, activitatea agenților economici direct implicați în producția de filme cinematografice, înscriși ca atare în Registrul cinematografic, va fi stimulată prin:

a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje și echipamente cinematografice, pelicule și substanțe de procesare care nu se produc în țară și se achiziționează din fonduri proprii sau credite bancare;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-părți din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;

c) reducerea impozitului pe profit în proporție de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă și se asigură creșterea numărului scriptic de angajați cu cel puțin 10% față de anul financiar precedent.

Art. 38. -

(1) Consiliile locale și alte autorități publice pot susține, în condițiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.

(2) Autoritățile publice locale pot acorda facilități pentru desfășurarea filmărilor și a altor activități de producție cinematografică.

Art. 39. -

(1) Pentru încurajarea distribuției filmului românesc sălile și grădinile de cinematograf aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei au obligația de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice românești. Modificări (1)

(2) Sălile de cinema care vor asigura minimum 15% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice românești vor beneficia de o reducere de 25% a contribuției prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. h).

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 40. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 250 milioane lei următoarele fapte:

a) neînregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei în Registrul cinematografiei;

b) desfășurarea oricăror activități de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fără certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 41. -

(1) Constituie contravenție nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) și se sancționează cu amendă între 500.000 lei și 1.000.000 lei, în funcție de categoria sălii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film românesc, până la realizarea minimului de 5% prevăzut prin prezenta lege.

(2) În cazul nerespectării normelor metodologice care reglementează Registrul cinematografiei, Centrul Național al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, după caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.

Art. 42. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 40 și 41 se fac de către personalul împuternicit ca atare de Centrul Național al Cinematografiei.

(2) Împotriva sancțiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plângere instanței de judecată, potrivit legii.

Art. 43. -

(1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Cuantumul amenzilor contravenționale va fi actualizat periodic, la propunerea Centrului Național al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 44. -

Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 45. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Centrul Național al Cinematografiei va elabora și va supune spre aprobare Guvernului normele și instrucțiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Definirea spațiilor menționate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președintelui Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 46. -

Persoanele fizice sau juridice care au încălcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitățile oferite de aceasta.

Art. 47. -

Cotizațiile anuale pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei și a Arhivei Naționale de Filme la organismele internaționale din domeniul cinematografiei se suportă din bugetele acestora.

Art. 48. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi Studioul de Creație Cinematografică și Editura Video trec în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 49. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Art. 50. -

Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 630.

ANEXĂ Modificări (1)

SĂLILE ȘI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINE MATOGRAFIC
care se află în proprietatea publică a statului
Nr. crt. Adresa Denumirea Numărul de locuri
1. Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Victoriei nr. 25 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
2. Județul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 49-53 Sala cinematograf DACIA 741 locuri
3. Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2 Complex cinematografic ARTA 250+60 locuri
4. Județul Argeș, Municipiul Pitești, Calea București nr. 2 Sala cinematograf BUCUREȘTI 459 locuri
5. Județul Argeș, Municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 20 Sala cinematograf MODERN 351 locuri
6. Județul Argeș, Municipiul Câmpulung, Cartier Vișoi III Sala cinematograf BALADA 150 locuri
7. Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr. 12 Sala cinematograf CENTRAL 650 locuri
8. Județul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 165 Sala cinematograf ORIZONT 500 locuri
9. Județul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 4 Sala cinematograf FORUM 410 locuri
10. Județul Bacău, Municipiul Onești, Str. Poștei nr. 3 Sala cinematograf CAPITOL 457 locuri
11. Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenței nr. 1 Sala cinematograf LIBERTATEA 961 locuri
12. Județul Bihor, Municipiul Oradea, Piața Regele Ferdinand nr. 2 Sala cinematograf TRANSILVANIA 350 locuri
13. Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Bulevardul Decebal nr. 3 Sala cinematograf DACIA 383+207+150 locuri
14. Județul Botoșani, Municipiul Botoșani, Str. Unirii nr. 24 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri
15. Județul Botoșani, Municipiul Botoșani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 Sala cinematograf LUCEAFĂRUL 150 locuri
16. Județul Brașov, Municipiul Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 50 Sala cinematograf PATRIA 789 locuri
17. Județul Brașov, Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței nr. 47 Sala cinematograf MODERN 705 locuri
18. Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Str. 13 Decembrie bl. 100 Sala cinematograf TRANSILVANIA 350 locuri
19. Județul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 10 Sala cinematograf CENTRAL 656 locuri
20. Județul Brăila, Municipiul Brăila, Bulevardul Independenței nr. 57 Sala cinematograf BULEVARD 754 locuri
21. Județul Brăila, Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5 Sala cinematograf UNIREA 336 locuri
22. Județul Buzău, Municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1 Sala cinematograf DACIA 642 locuri
23. Județul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2 bis Grădina de vară 150 locuri
24. Județul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Mare nr. 36 Sala cinematograf PROGRESUL 320 locuri
25. Județul Caraș-Severin, Municipiul Reșița, Str. Libertății nr. 46A Sala cinematograf CULTURAL 242 locuri
26. Județul Caraș-Severin, Municipiul Reșița, Str. Republicii nr. 15 Sala cinematograf DACIA 634 locuri
27. Județul Călărași, Municipiul Călărași, Str. Prelungirii București nr. 2 Sala cinematograf ORIZONT 450 locuri
28. Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 51 Sala cinematograf VICTORIA 464 locuri
29. Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul nr. 11 Sala cinematograf REPUBLICA 1.010 locuri
30. Județul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1 Sala cinematograf FOX 255 locuri
31. Județul Cluj, Municipiul Dej, Piața 16 Februarie nr. 3 Sala cinematograf ARTA 500 locuri
32. Județul Cluj, Municipiul Gherla, Str. Ștefan cel Mare nr. 1 Sala cinematograf PACEA 300 locuri
33. Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr. 38 Sala cinematograf STUDIO (POPULAR) 465 locuri
34. Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr. 253 Sala cinematograf DACIA 650 locuri
35. Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bulevardul Ferdinand nr. 9 Grădina de vară TOMIS 2.527 locuri
36. Județul Constanța, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14 Sala cinematograf DOBROGEA 503 locuri
37. Județul Constanța, Localitatea Eforie Sud, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2 Grădina de vară EFORIE SUD 1.513 locuri
38. Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1 Sala cinematograf PESCĂRUȘ 300 locuri
39. Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul Grădina de vară FARUL 1.142 locuri
40. Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Venus Grădina de vară VENUS 1.258 locuri
41. Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Saturn Grădina de vară SATURN 954 locuri
42. Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Jupiter Grădina de vară JUPITER 1.077 locuri
43. Județul Constanța, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară NEON 1.682 locuri
44. Județul Constanța, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară PERLA 1.694 locuri
45. Județul Constanța, Localitatea Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1 Grădina de vară ALBATROS 1.625 locuri
46. Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bulevardul Ferdinand nr. 58 Sala cinematograf REPUBLICA 1.000 locuri
47. Județul Covasna, Orașul Covasna, Str. Gheorghe Doja nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 300 locuri
48. Județul Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Piața Independenței nr. 2 Sala cinematograf INDEPENDENȚA 668 locuri
49. Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19 Sala cinematograf PATRIA 950 locuri
50. Județul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 116 Grădina de vară PATRIA 950 locuri
51. Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 24 Sala cinematograf MODERN 520 locuri
52. Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 65 Sala cinematograf ȚIGLINA 800 locuri
53. Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Gh. Asachi nr. 60 Sala cinematograf DOINA 600 locuri
54. Județul Galați, Municipiul Galați, Str. G-ral Iacob Lahovary nr. 4 Grădina de vară CENTRAL 2.000 locuri
55. Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 11 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
56. Județul Galați, Orașul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1 Sala cinematograf ARTA 370 locuri
57. Județul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 1A Sala cinematograf VICTORIA 440 locuri
58. Județul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Majlath Gusztav Karoly nr. 2 Sala cinematograf TRANSILVANIA 501 locuri
59. Județul Hunedoara, Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie nr. 5 Sala cinematograf PATRIA 482 locuri
60. Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5 Sala cinematograf FLACĂRA 421 locuri
61. Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Aleea Poporului nr. 1 Sala cinematograf PARÂNGUL 500 locuri
62. Județul Hunedoara, Orașul Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Sala cinematograf CULTURAL 501 locuri
63. Județul Ialomița, Municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii nr. 19 Sala cinematograf GALAX 500 locuri
64. Județul Iași, Municipiul Iași, Bulevardul Copou nr. 48 Sala cinematograf COPOU 500 locuri
65. Județul Iași, Municipiul Iași, Piața Unirii nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 902 locuri
66. Județul Iași, Municipiul Iași, Piața Voievozilor nr. 14 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
67. Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 7 Sala cinematograf DACIA 800 locuri
68. Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare, Piața Libertății nr. 7 Sala cinematograf MINERUL 549 locuri
69. Județul Maramureș, Municipiul Sighetu Marmației, Str. Bogdan Vodă nr. A1 Sala cinematograf UNIREA 350 locuri
70. Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65 Sala cinematograf PORȚILE DE FIER 483 locuri
71. Județul Mehedinți, Orașul Orșova, Centrul Civic nr. 52 Sala cinematograf DUNĂREA 345 locuri
72. Județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 35-37 Sala cinematograf ARTA 742 locuri
73. Județul Mureș, Municipiul Reghin, Piața Petru Maior nr. 58 Sala cinematograf PATRIA 500 locuri
74. Județul Neamț, Municipiul Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare nr. 14 Sala cinematograf DACIA 650 locuri
75. Județul Neamț, Municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie nr. 7 Sala cinematograf COZLA 500 locuri
76. Județul Neamț, Orașul Roman, Str. Nicolae Titulescu nr. 4 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri
77. Județul Neamț, Orașul Târgu Neamț, Str. M. Kogălniceanu nr. 2 Sala cinematograf OZANA 350 locuri
78. Județul Olt, Municipiul Caracal, Piața Victoriei nr. 8 Sala cinematograf CENTRAL 299 locuri
79. Județul Olt, Municipiul Slatina, Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8 Sala cinematograf ALUTUS 612 locuri
80. Județul Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Victoriei nr. 4 Sala cinematograf PATRIA 1.000 locuri
81. Județul Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Ineu nr. 3 Complex cinematografic MODERN 400+269 locuri
82. Județul Prahova, Municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 69 Sala cinematograf CENTRAL 469 locuri
83. Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 1 Sala cinematograf LUCEAFĂRUL 500 locuri
84. Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Piața Păcii nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 337 locuri
85. Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnuțiu nr. 1 Sala cinematograf SCALA 500 locuri
86. Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Alexandru Odobescu nr. 4 Sala cinematograf TINERETULUI 306 locuri
87. Județul Sibiu, Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 9 Sala cinematograf CENTRAL 399 locuri
88. Județul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rareș nr. 1 Sala cinematograf MODERN 501 locuri
89. Județul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Sala cinematograf TURRIS 500 locuri
90. Str. Vlad Țepeș nr. 32 Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2 Sala cinematograf CAPITOL 1.079 locuri
91. Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2 Grădina de vară CAPITOL 2.500 locuri
92. Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Zborului nr. 7 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
93. Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Nicolaus Lenau nr. 2 Sala cinematograf STUDIO 708 locuri
94. Județul Timiș, Municipiul Lugoj, Str. Andrei Mocioni nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 331 locuri
95. Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccea nr. 16 Grădina de vară DACIA 1.121 locuri
96. Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Progresului nr. 34 Sala cinematograf PATRIA 650 locuri
97. Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100 Sala cinematograf INDEPENDENȚA 650 locuri
98. Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80 Sala cinematograf MODERN 501 locuri
99. Județul Vaslui, Municipiul Bârlad, Bulevardul Republicii nr. 250 Sala cinematograf VICTORIA 397 locuri
100. Județul Vaslui, Municipiul Huși, Str. G-ral Teleman nr. 15 Sala cinematograf DACIA 311+151 locuri
101. Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23 Sala cinematograf MODERN 480 locuri
102. Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tineretului nr. 1 Sala cinematograf FLACĂRA 362 locuri
103. Județul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Calea lui Traian nr. 782 Sala cinematograf COZIA 266 locuri
104. Județul Vâlcea, Localitatea Olănești, Str. Băilor nr. 4 Sala cinematograf DACIA 261 locuri
105. Județul Vâlcea, Localitatea Olănești, Str. Tudor Vladimirescu Grădina de vară DACIA 670 locuri
106. Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Bulevardul Unirii nr. 36 Sala cinematograf BALADA 650 locuri
107. Municipiul București, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 12-14 Sala cinematograf PATRIA 1.100 locuri
108. Municipiul București, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 2-4 Sala cinematograf SCALA 900 locuri
109. Municipiul București, Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 21 Sala cinematograf UNION 300 locuri
110. Municipiul București, Sectorul 2, Str. Johann Sebastian Bach nr. 2 Sala cinematograf J.S. BACH (FLOREASCA) 150 locuri
111. Municipiul București, Sectorul 3, Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 6 Sala cinematograf LUCEAFĂRUL 802 locuri
112. Municipiul București, Sectorul 3, Str. Bucovina nr. 7 Sala cinematograf GLORIA 652 locuri
113. Municipiul București, Sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2 Grădina de vară GLORIA-TITAN 150 locuri
114. Municipiul București, Sectorul 4, Bulevardul Libertății nr. 1A Sala cinematograf MODERN 150 locuri
115. Municipiul București, Sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 119 Sala cinematograf FLAMURA 900 locuri
116. Municipiul București, Sectorul 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 31 Sala cinematograf CULTURAL 525 locuri
117. Municipiul București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 26 Sala cinematograf BUCUREȘTI 1.015 locuri
118. Municipiul București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 34 Sala cinematograf FESTIVAL 817 locuri
119. Municipiul București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27 Sala cinematograf CORSO 150 locuri
120. Municipiul București, Sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 5 Sala cinematograf 450 locuri
121. Municipiul București, Sectorul 6, Intrarea Drumul Taberei nr. 24A CINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE) Sala cinematograf FAVORIT 944 locuri
122. Municipiul București, Bulevardul Ion Mihalache nr. 174 Sala cinematograf EXCELSIOR 801 locuri

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...