Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

- art. 5 alin. (4), art. 81, art. 83, art. 86, art. 90, art. 93 și art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, formularele 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, și "Anexa nr. . . . . la Declarația privind veniturile realizate din România" se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 1, formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 1, formularul 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 1, formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 2, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 "Depunerea declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Depunerea declarației

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

- activități independente;

- cedarea folosinței bunurilor;

- activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

- piscicultură;

- silvicultură;

- transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;

- operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

6. La anexa nr. 2, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, punctul 1.3 de la punctul 1 "Depunerea declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

a) Venituri din activități agricole realizate între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013

Pentru veniturile din activități agricole realizate până la data de 1 februarie 2013, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare.

b) Venituri din activități agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2013

Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;

c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente» de la titlul III «Impozitul pe venit» din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real."

7. La anexa nr. 2, instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, după punctul 1.5 de la punctul 1 "Depunerea declarației" se introduce un nou punct, punctul 1.6, cu următorul cuprins:

"

1.6. Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole."

8. La anexa nr. 2, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit", titlul punctului 3 de la litera B "Date privind venitul/câștigul net anual" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, PISCICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ".

9. La anexa nr. 2, instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 5.

10. La anexa nr. 2, la instrucțiunile de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Declarația se completează și se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real.

Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit."

11. La anexa nr. 2, la instrucțiunile de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i, rd. 1 de la cap. II "Date privind activitatea desfășurată" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

rd. 1. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, activități agricole, piscicultură, silvicultură, alte venituri, după caz."

12. La anexa nr. 2, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, punctul 2 "Organul fiscal competent" de la capitolul I "Depunerea declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Organul fiscal competent

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.

În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajații care au fost detașați la o altă entitate, declarația se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detașat este plătit de entitatea la care a fost detașat.

În situația în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajații au fost detașați, angajatorul care a detașat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare angajat.

Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajații au fost detașați întocmește statele de salarii și calculează impozitul, în scopul completării declarației."

13. La anexa nr. 2, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, punctul 6 de la capitolul II "Completarea declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. Secțiunea V «Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii» se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază ori în afara funcției de bază.

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în România

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază ori în afara funcției de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfășurată în România.

La col. 4-8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în România, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se completează cu sintagma «Funcția de bază» sau «În afara funcției de bază», după caz.

Rubrica se completează cu sintagma «Funcția de bază», în situația în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

Rubrica se completează cu sintagma «În afara funcției de bază», în situația în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcției de bază, potrivit legii.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în România, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România.

Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România.

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în România, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România (cotizația sindicală, contribuția la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază, potrivit legii.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în România, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România.

Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reținut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază ori în afara funcției de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate.

La col. 4-8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col. 1-col. 3 se completează potrivit instrucțiunilor de completare de la lit. A.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate.

Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate.

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate (cotizația sindicală, contribuția la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază, potrivit legii.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate.

Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reținut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfășurat în străinătate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col. 9 - se bifează cu «x», în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, în cazul în care dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine României și impozitul reținut de plătitorul de venit este impozit final, în condițiile prevăzute la pct. 873 , pct. 875 alin. (2) lit. a) și pct. 878 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, date în aplicarea art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal.

Col. 10 - se bifează cu «x», în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România în următoarele situații, după caz:

a) în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate;

b) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

c) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

NOTĂ:

Se înscriu sumele cuprinse în statul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile și plătite angajatului până la data-limită de depunere a declarației.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii și asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.

În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, se vor evidenția, distinct, elementele de calcul al impozitului și impozitul reținut, în funcție de locul de desfășurare a activității, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular."

14. Anexa nr. 3 "Instrucțiuni pentru transmiterea pe cale electronică a formularului 205 «Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I»" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6.

15. La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor", la litera a), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. Se utilizează la declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură determinate în sistem real pe fiecare categorie și sursă de realizare a venitului, precum și la declararea câștigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen."

16. La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor", la litera l), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, impozitului pe câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus."

Art. II. -

Formularele prevăzute la art. I pct. 1-4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

Art. III. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 24 decembrie 2013.

Nr. 3.883.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

Instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"
cod 14.13.01.13/7

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activități comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din pensii, precum și alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;

b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

3. Declarația se depune și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

a) în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate;

b) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

c) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

3.1. În cazul în care același venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât și în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declarației. În acest caz, declarația reprezintă și cerere de restituire.

3.2. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația la organul fiscal competent, însoțită de următoarele documente justificative:

a) documentul menționat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;

b) contractul de detașare;

c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;

d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

3.3. Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

4. Veniturile se declară pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

5. Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

6. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

7. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT

A. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții menționează perioada de deținere a proprietăților imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuța corespunzătoare perioadei de deținere a acestora.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța "Cu titlu de moștenire".

3, 4. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

B. Date privind venitul realizat

rd. 1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfășurată în străinătate se înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detașare în străinătate reprezentând salariul plătit de angajatorul din România, conform documentului menționat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de angajator.

rd. 2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

rd. 3. Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele condiții:

a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit și care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

rd. 4. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate, reținut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.

Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 52/2012)

INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea în format electronic a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Structura fișierului XML "Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" (formular 205):

Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul și lungimea câmpului Câmp obligatoriu Câmp calculat Formule și restricții Erori
1. < declaratie205 >
2. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna = 12 ERR - luna raportare
3. an Perioada de raportare - An N(4) DA an >= 2013 ERR - an raportare
4. d_rec Declarație rectificativă N(1) DA d_rec = (0,1)
0 - inițială
1 - rectificativă
ERR - câmp rectificativă
5. nume_declar Nume declarant C(75) DA ERR - nume declarant necompletat
6. prenume_declar Prenume declarant C(75) DA ERR - prenume declarant necompletat
7. functie_declar Funcție declarant C(50) DA ERR - funcție declarant necompletată
8. Secțiunea I - Date de identificare a plătitorului de venit
9. cui Cod de înregistrare fiscală N(13) DA Verificare CUI ERR - CIF plătitor de venit invalid sau necompletat
10. den Denumire/Nume și prenume C(200) DA ERR - denumire plătitor de venit necompletată
11. adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000) DA ERR - adresă plătitor de venit necompletată
12. telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
13. fax Fax domiciliu fiscal C(15)
14. mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
15. totalPlata_A Suma de control N(15) DA DA totalPlata_A = suma (nrben) +
suma (Tcastig) +
suma (Tpierd) +
suma (Tbaza) +
suma (Timp)
ERR - suma de control
16. < sect_II > 1-n apariții
17. Secțiunea II - Date recapitulative
18. tip_venit Tip venit C(2) DA tip_venit in (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) conform nomenclator tip venit ERR - tip_venit invalid
19. nrben Nr. beneficiari de venit N(15) DA DA nrben = suma (benef) pentru un tip_venit1 ERR - Nr. beneficiari de venit/nr. salariați
20. Tcastig Total câștig N(15) DA DA Tcâștig = suma (câștig) pentru un tip_venit1 ERR - Total câștig
21. Tpierd Total pierdere N (15) DA DA Tpierd = suma (pierdere) pentru un tip_venit1 ERR - Total pierdere
22. Tbaza Total baza de calcul a impozitului N(15) DA DA Tbaza = suma (baza1) pentru un tip_venit1 ERR - Total baza de calcul a impozitului
23. Timp Total impozit reținut N(15) DA DA Timp = suma (imp1) pentru un tip_venit1 ERR - Total impozit reținut
24. < /sect_II >
25. < benef > 1-n apariții
26. Secțiunea IV - Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
27. id_inreg ID înregistrare N(15) DA id_inreg unic ERR - ID înregistrare neunic
28. tip_venit1 Tip venit C(2) DA tip_venit1 in (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18) ERR - tip_venit secțiune IV invalid
29. den1 Nume și prenume/Denumire C(100) DA
30. cif1 CNP/NIF/CF N(13) DA Verificare cif1
cif1 = CF doar dacă
tip_venit1 = 17
ERR - CIF beneficiar invalid
31. tip_salAB Venituri din salarii pentru activitatea desfășurată în România/străinătate N(1) tip_salAB = (1,2)
1 - salarii din România
2 - salarii din străinătate
tip_salAB nu se completează decât pentru
tip_venit1 =
07 și an >= 2013
ERR - câmpul 'tip_salAB' nu se completează decât pentru tip_venit1 = 07
32. tip_plata Plată anticipată/impozit final N(1) DA tip_plata = (1,2)
1- plată anticipată/impozit regularizat
2- impozit final
tip_plată=1 pentru
tip_venit1 in (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07B, 17)
tip_plată=2
pentru tip_venit1 in (01, 02, 03,
07A sau 07B, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18),
unde pentru an<=2013
avem 07A
pentru:
tip_venit1 = 07
tip_salAB = 1
07B pentru:
tip_venit1 =
07
tip_salAB = 2
ERR - tip plată eronat
33. câștig1 Câștig N(15) NU câștig<=0 pentru tip_venit1 = 05, 06
câștig nu se completează pentru tip_venit1<>05, 06
ERR - câmpul 'câștig' nu se completează pentru tip_venit1<>05,06
ERR - valoare câmp 'câștig' negativă
34. pierdere1 Pierdere N(15) NU pierdere>=0 pentru tip_venit1 = 05, 06 pierdere nu se completează pentru tip_venit1<>05, 06 ERR - câmpul 'pierdere' nu se completează pentru tip_venit1<>05, 06
ERR - valoare câmp 'pierdere' negativă
35. tip_functie Funcția de bază/În afara funcției de bază N(1) NU tip_funcție = (1, 2)
1 - funcția de bază
2 - în afara funcției de bază pentru tip_venit1 = 07
tip_funcție nu se completează pentru tip_venit1<>07
ERR - câmpul 'tip funcție' <> (1, 2)
ERR - câmpul 'tip funcție' nu se completează pentru tip_venit1<>07
36. vbrut Venit brut anual N(15) NU vbrut>=0 pentru tip_venit1 = 07
vbrut nu se completează pentru tip_venit1<>07
ERR - câmpul 'vbrut' nu se completează pentru tip_venit1<>07
ERR - câmpul 'vbrut' necompletat pentru tip_venit1 = 07
ERR - valoare câmp 'vbrut' negativă
37. dedu_pers Deduceri personale N(15) NU dedu_pers>=0 și
dedu_pers<= 650x12=7800 pentru tip_venit1=07
dedu_pers nu se completează pentru tip_venit1 <> 07 sau (tip_venit1=0
7 și tip_funcție = 2)
ERR - câmpul 'dedu_pers' nu se completează pentru tip_venit1<>07 sau (tip_venit1=07 și tip_funcție = 2)
ERR - valoare câmp 'dedu_pers' negativă sau >7800
38. dedu_alte Alte deduceri N (15) NU dedu_alte>=0 pentru tip_venit1=07
dedu_alte nu se completează pentru tip_venit1<>07 sau
(tip_venit1=07 și tip_funcție =2)
ERR - câmpul 'dedu_alte' nu se completează pentru tip_venit1<>07 sau (tip_venit1=07 și tip_funcție =2)
ERR - valoare câmp 'dedu_alte' negativă
39. baza1 Baza de calcul a impozitului N(15) DA baza1>=0
baza1 = 0 pentru
tip_venit1 = 06
baza1 = câștig1 pentru
tip_venit1 = 05
ERR - valoare câmp 'baza1' negativă
ERR - valoare câmp 'baza1' trebuie să fie 0 pentru tip venit = 06
ERR - baza1<>câștig pentru tip_venit1 = 05
ERR - baza1>= vbrut pentru tip_venit1 = 07
40. imp1 Impozit reținut N(15) DA imp1>=0
imp1 = 0 pentru
tip_venit1 = 06
ERR - valoare câmp 'imp1' negativă
ERR - valoare câmp 'imp1' trebuie să fie 0 pentru tip venit = 06
41. < /benef >
42. < /declaratie205 >

Validări suplimentare: (tip_venit1 + tip_plata + tip_functie + cif1) cheie unică

Pentru calculul impozitului reținut avem:

(A - plată anticipată, F - impozit final)

- tip venit 01-03 ==> imp. A/F = 10/16% (baza, impozit)

- tip venit 04 ==> imp. A = 3% (micro) (baza, impozit)

- tip venit 05 ==> imp. A = 16% (valuta) (câștig, pierdere, baza = câștig, impozit)

- tip venit 06 ==> imp. A = 0% (tit.val.) (câștig, pierdere, baza = 0, impozit = 0)

- tip venit 17 ==> imp. A = 16% (deseuri) (baza, impozit)

- tip venit 08-13,15,16 ==> imp. F = 16% (baza, impozit)

- tip venit 18 ==> imp. F = 25% (JN) (baza, impozit)

- tip venit 14 ==> imp. F = 2% (agric.) (baza, impozit)

- tip venit 07 ==> imp. F = 16% (salarii) (vbrut, deduP, deduA, baza, impozit)

Nomenclator - natura veniturilor

Cod Tip venit
01 a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală
02 b) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent
03 c) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
04 d) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere
05 e) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare
17 f) venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
06 g) câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise
07 h) venituri din salarii
08 i) venituri din dividende
09 j) venituri din dobânzi
10 k) câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise și a părților sociale
11 l) venituri din lichidarea persoanei juridice
12 m) venituri din premii
18 n) venituri din jocuri de noroc
13 o) venituri din pensii
14 p) venituri din activități agricole
15 q) venituri din arendare
16 r) venituri din alte surse

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...