Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 741 alin. (2) și ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta normă reglementează activitatea de marketing al fondului de pensii facultative și procedura de autorizare/avizare a agenților de marketing și de avizare a persoanei juridice specializate.

(2) Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative, denumiți în continuare administratori, agenților de marketing și persoanelor juridice specializate.

Art. 2. -

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) agentul de marketing persoană juridică reprezintă:

(i) societatea cu obiect principal de activitate "activități auxiliare ale fondurilor de pensii", autorizată de către Autoritate pentru a desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, denumită în continuare broker de pensii private;

(ii) societatea autorizată de către Banca Națională a României sau de către Autoritate și care este avizată pentru a desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, denumită în continuare intermediar de pensii private;

b) agentul de marketing persoană fizică - persoana fizică avizată de către Autoritate pentru a desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;

c) formatorul - persoana fizică ce desfășoară activități de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing al fondului de pensii facultative în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) marketingul fondului de pensii facultative - activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanți la fondul de pensii facultative prin intermediul agenților de marketing autorizați/avizați de către Autoritate;

e) persoana juridică specializată - societatea care desfășoară activități de formare profesională și care este avizată de către Autoritate pentru a desfășura cursuri de pregătire profesională a agenților de marketing persoane fizice;

f) portalul de documentație tehnică - aplicația informatică utilizată de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private pentru a obține instrucțiuni tehnice de completare și transmitere a datelor și informațiilor sub formă de rapoarte, în format electronic, către Autoritate;

g) registru - secțiunea din Registrul Autorității care cuprinde informații privind agenții de marketing care au fost autorizați/avizați de către Autoritate pentru a desfășura activități în sistemul de pensii private;

h) sistemul informatic de raportări (SIR) - sistemul informatic prin care Autoritatea colectează indicatori primari de la entitățile raportoare;

i) XML (eXtensible Markup Language) - formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

CAPITOLUL II Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Art. 3. -

(1) Brokerul de pensii private poate desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cel puțin un contract pentru desfășurarea activității de marketing al fondului de pensii facultative încheiat cu un administrator;

b) a fost autorizat de către Autoritate și înscris în registru.

(2) Intermediarul de pensii private poate desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a primit acordul Băncii Naționale a României sau al Autorității pentru a desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;

b) are cel puțin un contract pentru desfășurarea activității de marketing al fondului de pensii facultative încheiat cu un administrator;

c) a fost avizat de către Autoritate și înscris în registru.

(3) Agentul de marketing persoană fizică poate desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are un contract pentru desfășurarea activității de marketing al fondului de pensii facultative sau contract de muncă încheiat cu un singur administrator ori, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică;

b) a fost avizat de către Autoritate și înscris în registru.

Art. 4. -

Brokerul de pensii private și intermediarul de pensii private pot desfășura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative pentru toți administratorii autorizați de către Autoritate.

Art. 5. -

(1) Agenții de marketing persoane fizice desfășoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau, după caz, pentru un singur agent de marketing persoană juridică.

(2) Agenții de marketing persoane fizice ai unui broker de pensii private sau agenții de marketing persoane fizice ai unui intermediar de pensii private desfășoară activitatea de marketing numai pentru administratorii cu care brokerul de pensii private sau intermediarul de pensii private are încheiate contracte.

Art. 6. -

Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative constă în:

a) informarea persoanei eligibile cu privire la condițiile schemei de pensii facultative, prospectul schemei de pensii facultative, drepturile și obligațiile părților implicate, precum și cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii facultative;

b) punerea la dispoziția persoanei eligibile a prospectului simplificat al schemei de pensii facultative, în mod gratuit și, la cerere, a prospectului detaliat;

c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii facultative;

d) obținerea acordului de aderare al persoanei eligibile la fondul de pensii facultative, prin semnarea actului individual de aderare. Modificări (1)

Art. 7. -

Administratorul desfășoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică și/sau agentului de marketing persoană fizică, autorizat sau, respectiv, avizat de către Autoritate.

CAPITOLUL III Pregătirea agenților de marketing persoane fizice

Art. 8. -

(1) Pregătirea persoanelor fizice în vederea obținerii avizului pentru desfășurarea activității de marketing al fondului de pensii facultative este în sarcina administratorilor, agenților de marketing persoane juridice și/sau a persoanelor juridice specializate.

(2) Activitățile de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată se desfășoară numai de către formatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Derogări (1)

a) au absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;

b) au absolvit un program pentru ocupația de formator;

c) au experiență de minimum un an în domeniul pensiilor private;

d) nu au mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

e) nu au mențiuni în cazierul fiscal.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), activitățile de formare teoretică și practică, precum și examinarea persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator se pot desfășura și prin intermediul unor platforme electronice, gestionate de formator, cu respectarea cerințelor actelor normative aplicabile.

(4) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a ține evidența formatorilor care desfășoară cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice, însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;

c) copia actului care dovedește că a absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;

d) copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupația de formator;

e) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original.

Art. 9. -

(1) Cursul pentru agenții de marketing persoane fizice și examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici avizate de către Autoritate.

(2) În vederea obținerii avizului privind tematica cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația să includă în aceasta conținutul minim al tematicii publicat pe pagina de internet a Autorității.

(3) Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al societății.

Art. 10. -

(1) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a actualiza tematica proprie cu ocazia desfășurării cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, în conformitate cu actele normative aplicabile și de a transmite Autorității o notificare în acest sens.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină, în anexă, tematica actualizată.

(3) Autoritatea transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, observații cu privire la modificările aduse acesteia, dacă este cazul.

Art. 11. -

(1) Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligația să întocmească un dosar care să conțină cel puțin următoarele documente:

a) copia actului de identitate a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la cursul pentru agenții de marketing persoane fizice, din care reiese că nu are mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals ori infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice și/sau în cazierul fiscal;

c) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la curs, din care reiese că nu a fost sancționată de către autorități române sau străine cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în cadrul sistemul financiar-bancar.

(2) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a se asigura că persoanele fizice care se înscriu la cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24 lit. a) și b).

Art. 12. -

(1) Examenul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice se desfășoară sub forma unei probe scrise, în format letric sau prin intermediul testării on-line, în cadrul platformelor electronice și se susține în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării cursului.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data promovării examenului, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată acordă certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. -

(1) Persoana juridică specializată desfășoară cursuri pentru agenții de marketing persoane fizice în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică ce îndeplinește condițiile prevăzute la art. 24 lit. a) și b), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoană juridică.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) încheiat cu o persoană fizică trebuie să includă informații privind perioada în care se desfășoară cursul și data la care urmează să se susțină examenul.

CAPITOLUL IV Procedura de autorizare/avizare a agenților de marketing

SECȚIUNEA 1 Autorizarea brokerului de pensii private

Art. 14. -

(1) Autoritatea autorizează ca broker de pensii private o societate care are obiect principal de activitate "activități auxiliare ale fondurilor de pensii" și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) denumirea nu induce în eroare persoanele eligibile, participanții sau alte persoane și conține, în mod obligatoriu, sintagma "broker de pensii private";

b) capitalul social subscris și vărsat integral în numerar este de minimum 25.000 lei;

c) obiectul de activitate al societății conține ca obiect principal "activități auxiliare ale fondurilor de pensii", completat, după caz, numai cu activități prevăzute în Secțiunea intermedieri financiare și asigurări din Clasificarea activităților din economia națională;

d) sediul destinat desfășurării activității pentru care solicită autorizarea este dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite și se primește corespondența de la Autoritate, sediu la care să fie prezent un angajat al brokerului de pensii private, pe tot parcursul programului de lucru;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, după caz;

f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment, după caz;

g) să aibă cel puțin un contract încheiat cu un administrator pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing al fondului de pensii facultative și care conține prevederea conform căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Autoritate;

h) să desemneze, din cadrul societății, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;

i) să achite taxa de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.

(2) Acționarii/Asociații persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

b) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...