Guvernul României

Ordonanță de urgență nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ținând seama de necesitatea sprijinirii educației și a asigurării derulării în condiții normale a procesului de învățământ,

luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013,

întrucât în vederea asigurării funcționării în condiții optime a sistemului național de învățământ se impune, de urgență, punerea în acord a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Constituției,

ținând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare și funcționare a sistemului național de învățământ predictibil și funcționabil,

cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2014 și pentru respectarea limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

luând în considerare necesitatea adaptării normelor interne la regulile impuse de Uniunea Europeană, aspect ce presupune inclusiv stabilirea unei terminologii unitare și clare, se impune menționarea în mod expres în cuprinsul legii a echivalenței dintre granturile multianuale și locurile multianuale acordate instituțiilor de învățământ superior, pentru programele de licență/master și doctorat,

având în vedere disfuncționalitățile constatate în modul de organizare și repartizare a granturilor multianuale, respectiv a locurilor multianuale către instituțiile de învățământ superior, în special pentru programele de studii universitare de doctorat adresate potențialilor studenți doctoranzi, situație care impune adoptarea unor măsuri organizatorice care să instituie premisele creării unui mediu competițional deschis, transparent și accesibil fiecărui candidat, sens în care alocarea acestora pe universități va fi aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, acordându-se prioritate universităților de cercetare avansată și educație,

ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum și pentru a se evita dificultățile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementări în domeniul educației naționale, conținând norme de competență, de procedură propriu-zisă,

având în vedere necesitatea asigurării, cu celeritate, pentru Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București a unui sediu care să respecte standardele optime de funcționare,

reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, efectul ar fi încetarea activității Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C. Petrescu" din București, ca urmare a imposibilității asigurării unui sediu adecvat,

luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor lor de implementare, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari, precum și în utilizarea eficientă a resurselor financiare din sistemul de învățământ,

având în vedere că învățământul constituie prioritate națională,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.

(2) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani."

2. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

c) învățământul secundar, care cuprinde:

(i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

(ii) învățământul secundar superior care poate fi:

- învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;

- învățământ profesional cu durata de 3 ani;

d) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.

(2) Învățământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, și ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a.

(3) Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației Naționale, în conformitate cu Registrul național al calificărilor."

3. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior."

4. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Durata studiilor în învățământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale. Pentru unele forme de învățământ cu frecvență și pentru învățământul liceal cu frecvență redusă, durata studiilor se prelungește cu un an."

6. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Absolvenții clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaționale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susține examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor."

7. La articolul 33, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învățământului liceal.

(6) Absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puțin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului național al calificărilor."

8. La articolul 44, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-(93), cu următorul cuprins:

"

(91) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competențelor profesionale. Modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale este reglementat de Ministerul Educației Naționale prin metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesați și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

(92) Candidații proveniți din învățământul postliceal de stat admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat pot susține examenul de certificare a calificării profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.

(93) Absolvenții învățământului postliceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass."

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;".

10. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative."

11. La articolul 74, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba și literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului."

12. La articolul 75, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Continuarea studiilor din învățământul gimnazial în învățământul liceal sau în învățământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere și de orientare școlară și profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din învățământul liceal și profesional este cel puțin egal cu cel al absolvenților clasei a VIII-a."

13. La articolul 76 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% portofoliul educațional al elevului, media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și media la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a și în proporție de 30% nota obținută la proba de admitere stabilită de unitatea de învățământ."

14. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educației Naționale și este dată publicității, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unitățile de învățământ au obligația de a anunța public disciplina sau disciplinele la care se susține proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum și modul de utilizare a portofoliului educațional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susține la cel mult două discipline."

15. La articolul 84, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 84. -

(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic."

16. La articolul 85, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale."

17. La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învățământului preșcolar și al celui obligatoriu, precum și din alte surse, potrivit legii."

18. La articolul 104, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (51)-(54), cu următorul cuprins:

"

(51) În cazuri excepționale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.

(52) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin. (51) se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul școlar stabilește și propune direcțiilor regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.

(53) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativteritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.

(54) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (51) și (52), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar."

19. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 105. -

(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților școlare."

20. La articolul 105 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"

l) alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază."

21. La articolul 111, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Autoritățile administrației publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanțarea de bază și ca finanțare complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat."

22. La articolul 112, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) În situații temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului Educației Naționale asupra terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele recreative și de divertisment, Palatul Național al Copiilor, palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare se poate transmite și altor unități/instituții din sistemul de învățământ, la propunerea Ministerului Educației Naționale, prin hotărâre a Guvernului."

23. La articolul 125 alineatul (1), litera b) se abrogă.

24. La articolul 132, alineatul (5) se abrogă.

25. La articolul 136, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 136. -

(1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activități didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni."

26. La articolul 160, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 160. -

(1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract și metodologia de realizare a finanțării se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului.

(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universități se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Prioritate vor avea universitățile de cercetare avansată și educație."

27. La articolul 160, alineatul (4) se abrogă.

28. La articolul 193, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Pentru programele de licență, master și doctorat, finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale prin consultare cu CNFIS și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9) Programele de excelență prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3)."

29. La articolul 193, alineatul (10) se abrogă.

30. La articolul 197, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) universităților de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională, din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale. Fondul de dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior din fiecare categorie și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională se elaborează de către Ministerul Educației Naționale și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."

31. La articolul 205, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport."

32. La articolul 206, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate de instituțiile de învățământ superior de stat, se virează la Ministerul Educației Naționale un cuantum de 5% din încasările în valută."

33. La articolul 221, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale colaborează în principal cu Consiliul Național al Rectorilor și, după caz, cu autorități și asociații profesionale și științifice naționale și internaționale reprezentative, federații sindicale la nivel de ramură și federații studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor și reprezentanții învățământului particular sunt parteneri de dialog social."

34. Articolul 253 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 253. -

(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul național unic de titularizare, care au obținut cel puțin nota/media 7 și au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administrație al unității de învățământ respective este de acord.

(2) Condițiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învățământ preuniversitar, în condițiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale."

35. La articolul 284, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menținerea drepturilor și obligațiilor care decurg din desfășurarea activității didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administrație, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării."

36. La articolul 285, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru funcțiile didactice prevăzute la alin. (1)."

37. La articolul 289, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu menținerea drepturilor și obligațiilor care decurg din activitatea didactică desfășurată avute anterior pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării."

38. La articolul 296, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul de administrație."

39. La articolul 301, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În cazul specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, invitați în calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a)."

40. La articolul 361 alineatul (3), literele b), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2015-2016;

c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2015-2016;

d) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2015-2016."

Art. II. - Modificări (1)

În cursul anului 2014, Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior funcționează legal cu numărul de membri selectați în urma concursului organizat în anul 2013, până la ocuparea, în condițiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirării mandatelor membrilor numiți provizoriu.

Art. III. -

După alineatul (8) al articolului 191 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"

(81) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS pentru două mandate."

Art. IV. -

(1) Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București se reorganizează în secție a Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din București, fără personalitate juridică, denumită Secția pedagogică "I.C. Petrescu", ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București. Această secție are ca atribuții participarea la programul de specializare a personalului didactic din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal și asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic și pentru bibliotecile școlare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București preia, pe bază de protocol de predare-primire, toate drepturile și obligațiile Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C. Petrescu" din București.

(3) Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București preia tot personalul și numărul de posturi al Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C. Petrescu" din București cu păstrarea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu prevederile legale.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din București.

Art. V. -

Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36, litera a) se abrogă.

2. Anexa nr. 2 c) se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul culturii,
Gigel-Sorinel Știrbu

București, 23 decembrie 2013.

Nr. 117.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...