Guvernul României

Ordonanță de urgență nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ținând seama de necesitatea sprijinirii educației și a asigurării derulării în condiții normale a procesului de învățământ,

luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013,

întrucât în vederea asigurării funcționării în condiții optime a sistemului național de învățământ se impune, de urgență, punerea în acord a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Constituției,

ținând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare și funcționare a sistemului național de învățământ predictibil și funcționabil,

cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2014 și pentru respectarea limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

luând în considerare necesitatea adaptării normelor interne la regulile impuse de Uniunea Europeană, aspect ce presupune inclusiv stabilirea unei terminologii unitare și clare, se impune menționarea în mod expres în cuprinsul legii a echivalenței dintre granturile multianuale și locurile multianuale acordate instituțiilor de învățământ superior, pentru programele de licență/master și doctorat,

având în vedere disfuncționalitățile constatate în modul de organizare și repartizare a granturilor multianuale, respectiv a locurilor multianuale către instituțiile de învățământ superior, în special pentru programele de studii universitare de doctorat adresate potențialilor studenți doctoranzi, situație care impune adoptarea unor măsuri organizatorice care să instituie premisele creării unui mediu competițional deschis, transparent și accesibil fiecărui candidat, sens în care alocarea acestora pe universități va fi aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, acordându-se prioritate universităților de cercetare avansată și educație,

ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum și pentru a se evita dificultățile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementări în domeniul educației naționale, conținând norme de competență, de procedură propriu-zisă,

având în vedere necesitatea asigurării, cu celeritate, pentru Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București a unui sediu care să respecte standardele optime de funcționare,

reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, efectul ar fi încetarea activității Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C. Petrescu" din București, ca urmare a imposibilității asigurării unui sediu adecvat,

luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor lor de implementare, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari, precum și în utilizarea eficientă a resurselor financiare din sistemul de învățământ,

având în vedere că învățământul constituie prioritate națională,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.

(2) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani."

2. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

c) învățământul secundar, care cuprinde:

(i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

(ii) învățământul secundar superior care poate fi:

- învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;

- învățământ profesional cu durata de 3 ani;

d) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.

(2) Învățământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, și ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a.

(3) Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației Naționale, în conformitate cu Registrul național al calificărilor."

3. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior."

4. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Durata studiilor în învățământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale. Pentru unele forme de învățământ cu frecvență și pentru învățământul liceal cu frecvență redusă, durata studiilor se prelungește cu un an."

6. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Absolvenții clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaționale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susține examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor."

7. La articolul 33, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învățământului liceal.

(6) Absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puțin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului național al calificărilor."

8. La articolul 44, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-(93), cu următorul cuprins:

"

(91) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competențelor profesionale. Modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale este reglementat de Ministerul Educației Naționale prin metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesați și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

(92) Candidații proveniți din învățământul postliceal de stat admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat pot susține examenul de certificare a calificării profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.

(93) Absolvenții învățământului postliceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass."

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;".

10. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative."

11. La articolul 74, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba și literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului."

12. La articolul 75, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Continuarea studiilor din învățământul gimnazial în învățământul liceal sau în învățământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere și de orientare școlară și profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din învățământul liceal și profesional este cel puțin egal cu cel al absolvenților clasei a VIII-a."

13. La articolul 76 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% portofoliul educațional al elevului, media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și media la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a și în proporție de 30% nota obținută la proba de admitere stabilită de unitatea de învățământ."

14. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educației Naționale și este dată publicității, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unitățile de învățământ au obligația de a anunța public disciplina sau disciplinele la care se susține proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum și modul de utilizare a portofoliului educațional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susține la cel mult două discipline."

15. La articolul 84, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 84. -

(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic."

16. La articolul 85, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale."

17. La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învățământului preșcolar și al celui obligatoriu, precum și din alte surse, potrivit legii."

18. La articolul 104, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (51)-(54), cu următorul cuprins:

"

(51) În cazuri excepționale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.

(52) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin. (51) se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul școlar stabilește și propune direcțiilor regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.

(53) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativteritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...