Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013 din 29.10.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Sumele stabilite pentru finanțarea de bază și cea suplimentară bazată pe excelență, provenite de la bugetul Ministerului Educației Naționale, sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenți (echivalenți unitari) finanțați de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, și numărul de granturi doctorale finanțate.

(2) Contractele instituționale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educației Naționale și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Art. 2. -

(1) Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate ca venituri proprii.

(2) Veniturile pentru finanțarea de bază și suplimentară sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

Art. 3. -

Finanțarea de bază se referă la:

1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale;

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii etc.;

3. cheltuieli pentru susținerea proiectelor educaționale și de dezvoltare a resursei umane;

4. cheltuieli cu regia instituțiilor de învățământ superior pentru desfășurarea unui program de studii.

Art. 4. -

(1) În vederea încurajării excelenței în instituțiile de învățământ superior, se constituie un fond de finanțare suplimentară a universităților în sumă, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază.

(2) Atribuirea fondurilor pentru finanțarea suplimentară are în vedere ierarhizarea programelor de studii, pentru componenta bazată pe excelență, precum și alte criterii referitoare la:

a) finanțarea preferențială a programelor de studii de master și doctorat în științe și tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulație internațională și a doctoratelor în cotutelă;

b) creșterea capacității instituționale și a eficienței manageriale;

c) asumarea de către instituțiile de învățământ superior a unui rol activ la nivel local și regional.

(3) Rectorii universităților de stat, prin contractul instituțional încheiat cu Ministerul Educației Naționale, alocă fondurile pentru finanțare suplimentară prioritar spre departamentele și structurile cele mai performante din universitate.

Art. 5. - Derogări (1)

Sumele atribuite fiecărei universități pentru finanțarea de bază, pentru studenții înmatriculați pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licență, de master sau de doctorat, se alocă proporțional cu numărul de studenți echivalenți unitari ai acestora. Numărul de studenți echivalenți unitari ai universității se determină prin ponderarea numărului fizic de studenți ai acesteia cu coeficienți de echivalare și de cost.

Art. 6. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 5, pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012 pe baza cifrei de școlarizare aprobate, finanțarea se face prin granturi doctorale. Valoarea acestora este prezentată în anexa nr. 3.

(2) Din fondurile cuprinse în bugetul de stat pentru finanțarea instituțională se constituie, ca o componentă distinctă, un fond care acoperă sumele VGDd, fond ce nu cuprinde bursele studenților doctoranzi.

(3) Repartizarea pe universități a fondului pentru finanțarea granturilor, pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012, se face prin cumularea valorii sumelor aferente granturilor repartizate acesteia:

unde:

- VGDd,I și VGDd,II sunt valorile granturilor care nu cuprind bursa doctorală pentru anii de studiu I și II, corespunzătoare domeniului de ierarhizare d, cuprinse în anexa nr. 3;

- GDd,I și GDd,II reprezintă numărul de granturi doctorale pentru anii de studiu I și II finanțate pentru universitatea U, în programe asociate domeniului de ierarhizare d;

- D este numărul total al domeniilor de ierarhizare finanțate.

Art. 7. -

(1) Procedurile de alocare a fondurilor pentru finanțarea de bază și pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență pentru studenții înmatriculați într-un program de studii de licență, de master sau de doctorat (cu excepția doctoranzilor înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012) sunt prezentate în art. 8 și 9.

(2) Valorile coeficienților de echivalare și de cost pentru anul 2013, stabilite prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.265/2012 pentru finanțarea prin granturi a studenților înmatriculați în anul universitar 2012-2013, sunt cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Distribuția fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și a componentelor finanțării suplimentare din bugetul național, precum și pentru fondul de dezvoltare instituțională este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 8. -

Determinarea alocațiilor bugetare pentru universitățile de stat pentru finanțarea de bază asociată ciclurilor de studii (licență, masterat, doctorat anii III și IV) se face pe baza următoarei proceduri:

1. Se determină fondurile alocate pentru finanțarea de bază (FB) pe anul 2013, asociată ciclurilor de studii (licență, masterat, doctorat anii III și IV):

a) din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională a universităților se scad următoarele valori: valoarea alocată pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanțare, și valoarea alocată pentru finanțarea granturilor doctorale pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012;

b) din suma rămasă se calculează valoarea fondurilor ce corespund proporției prevăzute în anexa nr. 2 pentru FB.

2. Se determină numărul de studenți echivalenți unitari din fiecare universitate și fiecare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat anii III și IV). Procedura are două etape.

a) În prima etapă se determină, pentru fiecare universitate U și ciclu de studii r, numărul SEUr,d de studenți echivalenți din domeniul de ierarhizare d:

unde:

- SUfr,d este numărul de studenți fizici din domeniul de ierarhizare d, la forma de învățământ fr, asociată ciclului de studii r, înscriși în universitatea U, raportat la o dată de referință stabilită (1 octombrie 2012, pentru repartizarea preliminară, și 1 ianuarie 2013, pentru repartizarea finală);

- efr este coeficientul de echivalare corespunzător formei de învățământ fr (vezi tabelul 1 din anexa nr. 1);

- Fr este numărul total al formelor de învățământ finanțate de la bugetul de stat asociate ciclului de studii r în universitățile din România (vezi tabelul 1 din anexa nr. 1).

b) În a doua etapă se determină pentru fiecare universitate U și fiecare ciclu de studii r numărul SEUUr de studenți echivalenți unitari:

unde:

- cd este coeficientul de cost corespunzător domeniului de ierarhizare d (vezi tabelul 2 din anexa nr. 1);

- D este numărul total al domeniilor de ierarhizare finanțate (vezi tabelul 2 din anexa nr. 1).

3. Se determină numărul total de studenți echivalenți unitari SEU:

unde u e numărul total de universități de stat finanțate de la bugetul Ministerului Educației Naționale.

4. Se determină alocația fbs pe student echivalent unitar:

unde:

- FB este valoarea alocației pentru finanțarea de bază;

- SEU reprezintă numărul total de studenți echivalenți unitari.

5. Pentru fiecare universitate U și ciclu de studii r valoarea fondurilor pentru finanțarea de bază FBUr se calculează multiplicând alocația fbs cu numărul de studenți echivalenți unitari ai universității înmatriculați la programe de studii asociate ciclului r:

unde:

- SEUUr reprezintă numărul total de studenți echivalenți unitari ai universității U;

- fbs este valoarea alocației corespunzătoare unui student echivalent unitar.

6. Se determină pentru fiecare universitate U alocația FBU pentru finanțarea de bază:

Art. 9. -

Determinarea alocațiilor bugetare pentru universitățile de stat pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență se face pe baza următoarei proceduri:

1. În prima etapă se determină:

a) valoarea alocațiilor bugetare totale pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență;

b) valoarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență pentru fiecare domeniu de ierarhizare d;

c) valoarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență pentru fiecare ciclu de studii r (licență, masterat, doctorat anii III și IV) din fiecare domeniu de ierarhizare d.

În acest sens:

(i) Din suma rămasă după scăderea fondurilor pentru granturi doctorale, din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională, se calculează valoarea fondurilor ce corespund proporției prevăzute în anexa nr. 2 pentru FSE.

(ii) Se determină fondurile FSEd alocate pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență FSE pe anul 2013, pentru fiecare domeniu de ierarhizare, după cum urmează:

- Se determină numărul SEU'Ud de studenți echivalenți unitari din domeniul de ierarhizare d (cu excepția doctoranzilor înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012 și a studenților  de la formele de învățământ speciale, menționate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1):

unde SEU'Ud reprezintă numărul de studenți echivalenți unitari ai universității U în domeniul d, determinați după eliminarea categoriilor menționate.

- Se determină fondurile FSEd considerând din valoarea totală FSE ponderea studenților echivalenți unitari din domeniul de ierarhizare d:

(iii) Analog procedurii prin care se determină FSEd se determină suma alocată pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență FSEr,d pentru domeniul d și ciclul de studii r, considerând din valoarea FSEd ponderea studenților echivalenți unitari din domeniul de ierarhizare d înmatriculați la programe de studii asociate ciclului r:

2. În a doua etapă se determină valoarea alocațiilor bugetare per student echivalent unitar ponderat cu indicele de excelență pe fiecare domeniu de ierarhizare și ciclu de studii:

(i) Se determină numărul SEUPUr,d de studenți echivalenți unitari ponderați cu indicele de excelență din domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r ai universității U:

unde kr este un indice de excelență care depinde de clasa în care sunt poziționate în ierarhie programele de studii oferite de universitatea U în domeniul d și la ciclul de studii r (licență, masterat, doctorat anii de studii II și III). Valoarea indicilor kr este prezentată în anexa nr. 4.

(ii) Se determină numărul SEUPr,d de studenți echivalenți unitari ponderați cu indicele de excelență, din domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r:

unde SEUPUr,d este numărul de studenți echivalenți unitari ponderați ai universității U din domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r (cu excepția doctoranzilor înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012 și a studenților de la formele de învățământ speciale, menționate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1).

(iii) Se determină din FSE valoarea alocațiilor bugetare afse,r,d per student echivalent ponderat cu indicele de excelență pentru domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r:

unde:

- SEUPr,d este numărul total de studenți echivalenți unitari ponderați din domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r;

- FSEr,d reprezintă valoarea finanțării suplimentare bazate pe excelență corespunzătoare domeniului d, pentru ciclul de studii r.

3. În a treia etapă se determină valoarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență pentru fiecare universitate, pentru fiecare ciclu de studii r și ca valoare totală:

(i) Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocației suplimentare bazate pe excelență în domeniul de ierarhizare d și ciclul de studii r:

unde:

- SEUPUr,d este numărul de studenți echivalenți unitari ponderați ai universității U din domeniul de ierarhizare d, la ciclul de studii r;

- afse,r,d reprezintă valoarea din FSE a alocației bugetare per student echivalent ponderat cu indicele de excelență corespunzător domeniului d și ciclul de studii r.

(ii) Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocației suplimentare bazate pe excelență pentru ciclul de studii r:

unde FSEUr,d este valoarea alocației suplimentare bazate pe excelență pentru universitatea U din domeniul de ierarhizare d, pentru ciclul de studii r.

(iii) Pentru fiecare universitate se determină valoarea totală a alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară bazată pe excelență:

unde FSEUr este valoarea alocației suplimentare bazate pe excelență pentru universitatea U pentru ciclul de studii r.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Valorile coeficienților de echivalare și de cost pentru anul 2013, conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.265/2012 pentru finanțarea prin granturi a studenților înmatriculați în anul universitar 2012-2013

Tabelul 1: Lista formelor de învățământ cu coeficienții de echivalare corespunzători folosiți pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de master și a doctoranzilor înmatriculați anterior anului universitar 2011/2012

Nr. crt. Ciclul și forma de învățământ Coeficient de echivalare
I. Studii universitare de licență
1. Studii în limba română1) 1,00
2. Studii în limba maghiară - ca limbă maternă 2,00
3. Studii în limba germană - ca limbă maternă 2,50
4.1. Studii integral în limbi de mare circulație internațională2) 1,50
4.2. Studii desfășurate parțial în limbi de mare circulație internațională și în limba română 1,25
5.1. Studii integral în limbi de circulație restrânsă 2,00
5.2. Studii desfășurate parțial în limbi de circulație restrânsă și în limba română 1,50
6. Studii desfășurate în cadrul extensiilor universitare - în afara țării 2,50
7. Studii universitare cu frecvență redusă 0,25
8. Studii universitare - învățământ seral 0,80
II. Studii universitare de masterat3)
9. Studii de masterat în limba română1) 2,00
10. Studii de masterat în limbi de circulație internațională 3,00
11. Studii de masterat desfășurate în cadrul extensiilor universitare - în afara țării 3,00
12. Studii de masterat în limbile minorităților naționale4) 3,00
III. Studii universitare de doctorat
12.a Studii universitare de doctorat cu frecvență (cu excepția domeniilor tehnic, agronomic, științe*) și medicină) 3,00
12.b Studii universitare de doctorat cu frecvență (în domeniile tehnic, agronomic, științe și medicină) 4,00
IV. Alte forme de pregătire
13. Stagiu de rezidențiat 1,20
14. Pregătire preliminară pentru studenți străini (an pregătitor) 1,25
15. Activități asociate acordării gradelor didactice în învățământul preuniversitar 0,40
16. Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic) 0,16

*) Informatică, geografie, geologie, fizică, matematică, chimie, biologie.

1) Coeficientul se aplică și studenților înscriși la forma "Studii desfășurate în afara localității de rezidență a universității" de la ciclul universitar de licență.

2) Pentru domeniul medicină, studiile în limbi moderne, pentru ultimii 3 ani (clinici), care se desfășoară în limba română, se utilizează coeficientul de echivalare de la studii în limba română.

3) La forma de masterat de un an și jumătate, pentru anul 2 cu un semestru se consideră coeficientul de echivalare corespunzător numai pentru un semestru.

4) Coeficientul se aplică studenților înscriși la "Studii de masterat în limba germană (limbă maternă)" și "Studii de masterat în limba maghiară (limbă maternă)" de la ciclul universitar de masterat.

Tabelul 2: Lista domeniilor de ierarhizare cu coeficienții de cost corespunzători folosiți pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de master și a doctoranzilor înmatriculați anterior anului universitar 2011/2012

Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Domeniul de ierarhizare (DII) Coeficient de cost
Matematică și științe ale naturii Matematică 1,65
Informatică 1,65
Fizică 1,90
Chimie 1,90
Geografie 1,65
Geologie 1,65
Științe ale mediului 1,65
Științe inginerești Inginerie civilă și instalații 1,75
Inginerie electrică și energetică 1,75
Inginerie electronică și telecomunicații 1,75
Inginerie geologică, Inginerie geodezică 1,75
Inginerie chimică 1,90
Mine, petrol și gaze 1,75
Inginerie aerospațială, autovehicule, transporturi 1,75
Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră 1,75
Biotehnologii 1,75
Ingineria produselor alimentare 1,75
Zootehnie 1,75
Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 1,75
Inginerie mecanică 1,75
Inginerie industrială 1,75
Mecatronică și robotică 1,75
Ingineria materialelor 1,75
Ingineria mediului 1,75
Inginerie și management 1,75
Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții 1,75
Științe biologice și biomedicale Biologie 1,90
Biochimie 1,90
Medicină 2,25
Medicină veterinară 2,25
Medicină dentară 2,25
Farmacie 2,25
Științe sociale Drept 1,00
Științe administrative 1,00
Științe ale comunicării 1,00
Asistență socială 1,00
Sociologie 1,00
Științe politice 1,00
Științe militare, informații și ordine publică 1,00
Administrarea afacerilor 1,00
Cibernetică, statistică și informatică economică 1,65
Contabilitate 1,00
Economie 1,00
Finanțe 1,00
Management 1,00
Marketing 1,00
Relații economice internaționale 1,00
Educație fizică și sport 1,86
Psihologie 1,00
Științe ale educației 1,00
Științe umaniste și arte Filologie 1,00
Filosofie 1,00
Istorie 1,00
Teologie 1,00
Studii culturale 1,00
Arhitectură și urbanism 2,50
Arte vizuale (Istoria și teoria artei) 3,00
Artele spectacolului (Teatru/Film) 5,37/7,50
Muzică (Interpretare muzicală)/Muzică (pedagogie muzicală) 5,37/3,00

NOTĂ:

Toți studenții/participanții din toate universitățile de stat din România, aflați la formele de învățământ speciale (Pregătire preliminară pentru studenți străini, Pregătire psihopedagogică suplimentară, Activități asociate acordării gradelor didactice în învățământul preuniversitar), sunt luați în considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Distribuția fondurilor pentru finanțarea instituțională a universităților din bugetul național pentru anul 2013

Din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională a universităților se repartizează 2% pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanțare, și se alocă, pentru finanțarea granturilor doctorale pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012, o sumă calculată conform anexei nr. 3 la metodologie. Suma rămasă se distribuie după cum urmează:

a) finanțarea de bază (FB): 73,5%;

b) finanțarea suplimentară (FS): 25,50%, din care:

1. finanțare suplimentară bază pe excelență (FSE): 25%;

2. finanțarea preferențială a programelor de studii de master și doctorat în științe și tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulație internațională și a doctoratelor în cotutelă (FSEP): 0,00%;

3. creșterea capacității instituționale și a eficienței manageriale (FSCM): 0,00%;

4. asumarea de către instituțiile de învățământ superior a unui rol activ la nivel local și regional (FSL): 0,50%;

c) dezvoltare instituțională: 1,00%.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

Finanțarea prin granturi a studenților doctoranzi înmatriculați începând cu anul 2011

Fundamentarea grantului anual pentru doctorat

Nr. crt. Categorii cheltuieli Domeniul de finanțare Corelația cu art. 160 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
D1 D2 D3, D4
1. Bursa studentului doctorand an I/an II 9,504/ 10,224 9,504/ 10,224 9,504/ 10,224 Cuantumul bursei individuale
2. Salarizarea conducătorului de doctorat 8,000 8,000 8,000 Costurile pentru programul de studii avansate
3. Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare 1,500 1,500 1,500
4. Program de pregătire bazat pe studii avansate 2,500 2,500 2,500
5. Program de pregătire suplimentar 1,000 1,000 1,000
6. Fonduri pentru cercetare 4,000 6,400 9,600 Costurile pentru programul de cercetare
7. Regia școlii doctorale - 20% 5,301/ 5,445 5,781/ 5,925 6,421/ 6,565
TOTAL (lei) 31,805/ 32,669 34,685/ 35,549 38,525/ 39,389 Corelația cu art. 160 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Explicație pentru modul de calcul:

Bursa studentului doctorand este = 792 lei/lună pentru anul I de studii (pentru doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2012/2013) și de 852 lei/lună pentru anul II de studii (pentru doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2011/2012), valori stabilite prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.265/2012 pentru finanțarea prin granturi a studenților înmatriculați în anul universitar 2012-2013.

Conducătorului de doctorat i se alocă 14 ore fizice/lună pentru fiecare doctorand = 170 ore/an = 8.000 lei/an salariu brut.

Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare = 1.500 lei/an salariu brut (500 lei/an pentru fiecare membru).

Program de pregătire studii avansate = 14 săptămâni x 6 ore fizice (15 ore convenționale)/săptămână = 1 normă didactică de profesor (formație de 6 doctoranzi), circa 2.500 lei/student/an (costurile sunt distribuite egal pentru cei 3 ani de studiu).

Program de pregătire suplimentar = 40% din valoarea celui normal.

Fonduri pentru cercetare:

1. pentru domeniul de finanțare D1 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 4.000 lei;

2. pentru domeniul de finanțare D2 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 6.400 lei (ajustare cu un coeficient de 1,6);

3. pentru domeniile de finanțare D3 și D4 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 9.600 lei (ajustare cu un coeficient de 2,4).

În domeniul de finanțare D1 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Drept; Științe administrative; Științe ale comunicării; Sociologie; Asistență socială; Științe politice; Științe militare, informații și ordine publică; Economie; Administrarea afacerilor; Finanțe; Cibernetică, statistică și informatică economică; Contabilitate; Relații economice internaționale; Management; Marketing; Psihologie; Științe ale educației; Filologie; Filosofie; Istorie; Teologie; Studii culturale.

În domeniul de finanțare D2 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Inginerie civilă și instalații; Inginerie electronică și telecomunicații; Inginerie geologică; Inginerie geodezică; Mine, petrol și gaze; Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi; Zootehnie; Biotehnologii; Ingineria produselor alimentare; Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră; Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Mecatronică și robotică; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie și management; Inginerie genistică; Inginerie de armament, rachete și muniții; Inginerie electrică și energetică; Educație fizică și sport; Biologie; Biochimie; Matematică; Informatică; Chimie; Inginerie chimică; Geologie; Geografie; Științe ale mediului; Fizică.

În domeniul de finanțare D3 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Medicină; Medicină veterinară; Medicină dentară; Farmacie; Arhitectură și urbanism.

În domeniul de finanțare D4 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Arte vizuale; Istoria și teoria artei; Artele spectacolului; Muzică.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Valoarea indicilor de excelență kr în funcție de poziționarea în ierarhie a programelor de studii și de ciclul de studii pentru anul 2013

Poziționarea în ierarhie a programelor de studii
E D C B A
Ciclul de studii Licență 0 1 1,5 2 2,5
Masterat 0 0 1 2 4
Doctorat 0 0 0 1 5

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...