Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1567/2013 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (4) și art. 24 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Transportul rutier se efectuează cu vehiculele rutiere prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin construcție tipului de transport efectuat și dotate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost cu vehiculele rutiere prevăzute la art. 111 alin. (1) și (2) și/sau operațiunile de transport rutier prevăzute la art. 111 alin. (3) din O.G. nr. 27/2011, denumite în continuare întreprinderi autorizate, înregistrați/înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, după caz, ținute de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

3. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate"

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu sau întreprinderilor autorizate care îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz."

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Completarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se realizează prin înscrierea cel puțin a următoarelor date:

a) denumirea și forma juridică a întreprinderii;

b) adresa sediului acesteia;

c) numele managerului/managerilor de transport;

d) tipul licenței comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum și numărul și seria acesteia, numărul și seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul și seria autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz;

e) numărul și seria copiilor conforme ale licenței comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont propriu/ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost, precum și numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;

f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activității de transport, atât timp cât buna reputație a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum și măsurile de reabilitare aplicabile;

h) măsurile administrative și sancțiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate."

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Gestionarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele înscrise în registrele electronice prevăzute la alin. (1), conform competențelor ce le revin."

7. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă:

a) întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat(e) sau sancționat(e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

b) întreprinderea și/sau managerul de transport și-au/și-a pierdut buna reputație pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 și a intervenit reabilitarea.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputații."

8. La capitolul III, după secțiunea 2 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 3, cuprinzând articolele 181-184, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 3 Accesul la transportul rutier național contra cost efectuat de către întreprinderile autorizate

Art. 181. -

Pentru a avea acces la transportul rutier național contra cost efectuat conform prevederilor art. 111 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să aibă un sediu;

b) să aibă o bună reputație;

c) să aibă competență profesională.

Art. 182. -

În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul național contra cost, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate și i se va elibera o autorizație pentru transportul rutier național contra cost care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost.

Art. 183. -

Cerințele privind sediul, buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 9, 10 și 15.

Art. 184. -

(1) Operatorii de transport rutier pot efectua operațiunile de transport rutier național contra cost prevăzute la art. 111 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, în baza licențelor comunitare valabile ai căror titulari sunt.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, într-o secțiune distinctă, și i se va elibera o copie conformă a licenței comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 sau 4, după caz, pe care autoritatea emitentă menționează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier național contra cost și pentru vehiculul rutier din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost."

9. La articolul 21 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), care va avea următorul cuprins:

"

g) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."

10. La articolul 31 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:

"

d) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."

11. La capitolul IV, după secțiunea 2 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 3, cuprinzând articolele 381-389, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 3 Transportul rutier național contra cost efectuat în condițiile prevăzute la art. 111 din O.G. nr. 27/2011

Art. 381. -

(1) Transportul rutier național contra cost se efectuează de către întreprinderile autorizate în baza autorizației pentru transportul rutier național contra cost, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Transportul rutier național contra cost se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 382. -

(1) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost prevăzută la art. 182 se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare și se păstrează la sediul întreprinderii. Modelul autorizației pentru transportul rutier național contra cost este prevăzut în anexa nr. 47.

(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă. Modelul copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 48. Modelul copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost de persoane este prevăzut în anexa nr. 49.

(3) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia sunt documente nominale ale întreprinderii și nu sunt transmisibile.

(4) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisă.

(5) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă.

(6) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), este document nominal al operatorului de transport rutier, nu este transmisibilă și este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier pentru care a fost emisă.

Art. 383. -

(1) Pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

e) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;

f) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 384. -

(1) Pentru obținerea copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 385. -

(1) În termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 181 sau dispozițiile art. 184 alin. (1), după caz, să se elibereze autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia sau copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

(2) În termen de cel mult 3 luni de la data eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii autorizate în vederea verificării îndeplinirii de către aceasta a cerințelor prevăzute la art. 181 .

Art. 386. -

(1) În situația în care titularul autorizației pentru transportul rutier național contra cost sau titularul licenței comunitare deține unul sau mai multe vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 din O.G. nr. 27/2011, suplimentar față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copii conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poșta electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.

Art. 387. -

(1) În vederea efectuării transportului rutier național contra cost de mărfuri periculoase cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...