Comisia Europeană

Decizia nr. 801/2013 de înființare a Agenției executive pentru inovare și rețele și de abrogare a Deciziei 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE
Număr celex: 32013D0801

Modificări (...)

În vigoare de la 25 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe agențiilor executive pentru a implementa un program sau un proiect al Uniunii, în întregime sau parțial, în numele și pe răspunderea ei.

(2) Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinilor de implementare a programelor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale esențiale care nu pot fi externalizate, fără a ceda controlul și responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de respectivele agenții executive.

(3) Delegarea sarcinilor de implementare a programelor către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare care implică un nivel mare de discreție în procesul de luare a unor decizii determinate de considerente din sfera politicilor, această etapă fiind realizată de Comisie, și implementarea programelor, care ar trebui încredințată agențiilor executive.

(4) Prin Decizia 2007/60/CE, Comisia a înființat Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport, căreia i-a încredințat gestionarea acțiunilor Uniunii în domeniul rețelei de transport transeuropene.

(5) Ulterior, prin Decizia 2008/593/CE, Comisia a prelungit perioada de funcționare a Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport și i-a redefinit obiectivele și sarcinile, astfel încât a devenit responsabilă și de implementarea asistenței financiare acordate din bugetul rețelei transeuropene de transport din cadrul financiar multianual 2007-2013.

(6) Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport s-a dovedit a fi o agenție bine organizată, care își îndeplinește sarcinile atribuite într-o manieră eficace și eficientă, în conformitate cu cadrul juridic care îi reglementează activitățile. Evaluarea intermediară a agenției a demonstrat că are o productivitate bună și că gestionarea tehnică și financiară se ridică la nivelul așteptărilor părților interesate. Agenția a contribuit cu succes la implementarea programului privind rețeaua transeuropeană de transport și a permis Comisiei să se concentreze asupra gestionării sarcinilor sale politice și instituționale și să o îmbunătățească. Evaluarea intermediară a arătat, de asemenea, că agenția reprezintă o opțiune mai rentabilă din punct de vedere al costurilor pentru gestionarea programului privind rețeaua transeuropeană de transport, în comparație cu scenariul în care Comisia l-ar gestiona intern. Economiile care rezultă din delegarea sarcinilor către agenție au fost estimate la aproximativ 8,66 milioane EUR în perioada 2008-2015.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 "Un buget pentru Europa 2020" (1), Comisia a propus utilizarea opțiunii recurgerii pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în cadrul financiar multianual 2014-2020.

(1) COM(2011) 500 final.

(8) Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că delegarea către Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport a gestionării unor părți din programul Mecanismul Conectarea Europei în domeniul transportului, energiei și telecomunicațiilor, precum și a unor părți din cercetarea în domeniul transportului și energiei în cadrul programului Orizont 2020, ar face posibilă implementarea unor astfel de programe în mod eficient și cu costuri mai mici decât în cazul gestionării de către Comisie. Se estimează că delegarea gestionării programelor către agenție va economisi aproximativ 54 milioane EUR pe durata cadrului financiar multianual 2014-2020. Analiza a arătat, de asemenea, că reunirea gestionării infrastructurii și a proiectelor de cercetare în domeniile transporturilor și energiei în aceeași agenție va genera economii de scară și sinergii semnificative între astfel de activități. Extinderea mandatului agenției ar permite Comisiei și părților interesate să beneficieze de cunoștințele avansate ale agenției și de înalta calitate a gestionării programelor și a furnizării de servicii de către agenție. De asemenea, ea ar asigura continuitatea activității pentru beneficiarii programului privind rețeaua transeuropeană de transport și un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor gestionate de agenție. În plus, analiza a arătat, de asemenea, că, pentru rețeaua transeuropeană de transport și pentru programele Marco Polo, revenirea la un regim de gestionare internă ar genera perturbări și scăderi ale eficienței.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...