Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2013 până la 31 martie 2016, fiind abrogat prin Ordin 3769/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 1-3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligația de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 17 decembrie 2013.

Nr. 3.806.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.596/2011)

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.596/2011)

INSTRUCȚIUNI
de depunere și completare a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declarația se completează și se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de lege. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".

În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".

În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) și numai dacă în această perioadă au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul obligației de declarare.

3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacției după data depunerii declarației, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație corect completată, cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are atașat fișierul XML descris în anexa nr. 3 la ordin.

a) Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

b) Declarația se poate depune și în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

5. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență.

Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declarației

SECȚIUNEA 1

Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;

b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declarație

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru care există obligația de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucțiuni;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate și valoarea totală a TVA aferente acestora;

4. numărul total al facturilor primite pentru care există obligația de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucțiuni;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii cu TVA efectuate și valoarea totală a TVA aferente acestora;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă;

7. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

7.1. Separat se va completa într-un cartuș valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale și plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7);

8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă;

9. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

9.1. Separat se va completa într-un cartuș valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achizițiilor de cereale și plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).

SECȚIUNEA a 2-a

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacții.

Excepție fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice, care se completează pe același formular, separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare partener.

Lista operațiunilor efectuate pe teritoriul național (detaliere la operațiuni cu taxare inversă pentru cereale și plante tehnice):

1. Coloana "Nr. curent" - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana "Tip L/A/V/C" - se înscrie tipul operațiuni efectuate, și anume:

- L - pentru livrările pentru care au fost emise facturi și pentru care există obligația de declarare;

- A - pentru achizițiile pentru care au fost primite facturi și pentru care există obligația de declarare;

- V - pentru livrările de cereale și plante tehnice;

- C - pentru achizițiile de cereale și plante tehnice.

3. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

4. Coloana "Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor" - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele și prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și și-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

5. Coloana "Număr facturi" - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligația de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

6. Coloana "Baza impozabilă" - se înscriu baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana "TVA" - se înscriu suma TVA aferentă livrărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

8. Coloana "Cod și denumire NC produs" - se înscriu livrările/achizițiile de cereale și plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

9. Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice, pentru fiecare cod și denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

10. Coloana "TVA" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplica taxarea inversă, pentru cereale și plante tehnice, pentru fiecare cod și denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.596/2011)

CONDIȚII
ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394)
"Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, cod MFP 14.13.01.02/f"

Nr. crt. Elemente/atribute Denumire câmp Tip și lungime câmp
1. < declaratie394 >
2. luna Perioada de raportare - Luna N(2)
3. an Perioada de raportare - An N(4)
4. tip_D394 Tip D394 ( lunar/trimestrial/semestrial/anual) C(1)
5. nume_declar Nume declarant C(75)
6. prenume_declar Prenume declarant C(75)
7. functie_declar Functie declarant C(50)
8. < identificare > 1 aparitie
9. cui Cod de înregistrare în scopuri de tva N(10)
10. den Denumire sau Nume și Prenume C(200)
11. adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000)
12. telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
13. fax Fax domiciliu fiscal C(15)
14. mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
15. totalPlata_A Suma de control N(15)
16. < /identificare >
17. < idReprezentant > 0-1 aparitii
18. cifR Cod de identificare fiscală reprezentant N(13)
19. denR Denumire sau Nume și Prenume reprezentant C(200)
20. adresaR Adresă reprezentant C(1000)
21. telefonR Telefon reprezentant C(15)
22. faxR Fax reprezentant C(15)
23. mailR E-mail reprezentant C(200)
24. < /idReprezentant >
25. < rezumat > 1 aparitie
26.
27. nrCui NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARAȚIE N(10)
28. bazaL VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
29. tvaL VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N (15)
30. bazaA VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
31. tvaA VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
32. bazaV VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
33. tvaV VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
34. bazaVc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale si plante tehnice N(15)
35. tvaVc VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale si plante tehnice N(15)
36. bazaC VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
37. tvaC VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
38. bazaCc VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale si plante tehnice N(15)
39. tvaCc VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale si plante tehnice N(15)
40. nrFactL Numar facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE N(15)
41. nrFactA Numar facturi AFERENTE ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE N(15)
42. nrFactV Numar facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
43. nrFactC Numar facturi AFERENTE ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ N(15)
44. < /rezumat >
45. < op1> 1-n aparitii
46. tip Tip operațiune C(1)
47. cuiP Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator N(10)
48. denP Denumire beneficiar/furnizor/prestator C(200)
49. nrFact Numar facturi N(15)
50. baza Bază impozabilă N(15)
51. tva TVA N(15)
52. < op11 > 0-n aparitii
53. codPR Cod produs C(8)
54. bazaPR Bază impozabilă N(15)
55. tvaPR TVA N(15)
56. < /op11 >
57. < /op1>
58. < /declaratie394 >

Nomenclatura combinată pentru cereale și plante tehnice

Cod vechi Cod nou din 1 septembrie 2013 Cereale
1 10011000 10011100
10011900
Grâu dur
2 10019010 10019110 Alac (Triticum spelta), destinat însămânțării
3 10019091 10019120 Grâu comun destinat însămânțării
4 10019099 10019900 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
5 10020000 1002 Secară
6 100300 1003 Orz
7 1005 1005 Porumb
8 120100 1201 Boabe de soia, chiar sfărâmate
9 1205 1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
10 120600 120600 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
11 121291 121291 Sfeclă de zahăr

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...