Guvernul României

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013

Modificări (3), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24 decembrie 2013.

În vigoare de la 24 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) amenajament pastoral - documentație care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor;

b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin autoritățile cu atribuții în domeniu aflate în subordinea sa; Modificări (1)

c) utilizator - crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) /crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pajiști conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană pentru producția vegetală și animală;

d) capacitate de pășunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafața de 1 ha de pajiște în întreaga perioadă de pășunat, se exprimă în unități vită mare (UVM) la hectar și se determină prin raportarea producției efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.

Art. 2. - Modificări (1)

Pajiștile aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al municipiului București administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate în domeniul public și/sau privat al statului administrate de Agenția Domeniilor Statului, cele aflate în proprietatea publică a statului administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și pajiștile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, înregistrate în registrul agricol ca pășune/fâneață la data de 1 ianuarie 2007, alcătuiesc suprafața de pajiști care trebuie menținută la nivel național.

Art. 3. - Modificări (1)

Autoritatea competentă actualizează anual baza de date cu suprafețele de pajiști scoase din circuitul agricol și cu cele recuperate și analizează, la solicitarea direcțiilor pentru agricultură județene, documentațiile privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiștilor și emite avizul potrivit legislației în vigoare.

Art. 4. -

Administrarea pajiștilor aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al municipiului București se face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Primarul, prin aparatul de specialitate, verifică respectarea măsurilor pentru folosința pajiștilor, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru buna administrare a pajiștilor, secretarul unității administrativ-teritoriale ține registrul cu actele de evidență a pajiștilor, planul cadastral al suprafețelor concesionate sau închiriate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Pentru menținerea suprafețelor, punerea în valoare, folosirea optimă a pajiștilor și protecția mediului, se pot încheia contracte de închiriere sau concesiune, cu asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor amenajamentele pastorale și condiții speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Utilizarea pajiștilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor se face de către membrii colectivității locale, proprietari de animale înregistrate în RNE.

(4) În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiștilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, crescătorii de animale din cadrul colectivității locale vor depune la compartimentul funcțional din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee pentru care solicită suprafețe de pajiști sunt înscrise în RNE.

(5) Capacitatea de pășunat se stabilește de către persoane împuternicite de către primar și se aprobă de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și se transmite la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.

(6) Prețul mediu/tona de masă verde obținută de pe pajiște se stabilește, în condițiile legii, prin hotărâri ale consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se comunică consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului București, după caz. Jurisprudență

(7) Prețul prevăzut în contractele de concesiune/închiriere pe hectar se aprobă, în condițiile legii, de către consiliile locale, în funcție de capacitatea de pășunat și de prețul mediu al masei verzi comunicat de consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

Art. 7. - Referințe (1)

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajiști se pot amplasa construcții care deservesc activități agricole, cu respectarea legilor în vigoare, respectiv: Modificări (1)

a) adăposturi pentru animale, anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru mașini agricole și utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum și adăposturi temporare și umbrare pentru animale;

b) surse de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatație;

c) investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploatației, sub rezerva neafectării exploatării pajiștilor.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale, în condițiile legii. Referințe (1)

(2) Proiectele de amenajamente pastorale se întocmesc de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură și din cadrul camerelor agricole județene aflate în subordinea consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, până la data de 1 noiembrie 2014, și se aprobă de autoritatea competentă, după care acestea se transmit deținătorilor/administratorilor pajiștilor, după caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani.

(3) Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajiștilor aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora și al municipiului București administrat de consiliul general, precum și a celor aflate în domeniul public și/sau privat al statului administrate de Agenția Domeniilor Statului se face conform regulamentului de pășunat întocmit de către administratorii acestora.

(4) Amenajamentul pastoral se întocmește în două exemplare, unul pentru deținător/administrator și unul pentru direcțiile județene pentru agricultură, respectiv a municipiului București.

(5) Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabilește prin contractul de concesiune sau închiriere, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Amenajamentul pastoral cuprinde: Referințe (1)

a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schița pajiștii sau planul cadastral;

b) determinarea suprafeței pajiștii sau a porțiunilor din care se compune pajiștea, cu prezentarea denumirii, suprafeței, vecinătăților și a hotarelor;

c) descrierea situației geografice și topografice a pajiștii sau a diferitelor unități în cazul în care pajiștea se compune din mai multe porțiuni;

d) descrierea solului pajiștii;

e) descrierea florei pajiștii;

f) calitatea pajiștii;

g) determinarea părților de pajiște care sunt oprite de la pășunat;

h) perioada de pășunat;

i) capacitatea de pășunat și încărcătura optimă;

j) stabilirea căilor de acces;

k) stabilirea surselor și a locurilor de adăpat;

l) locurile de adăpost pentru animale și oameni;

m) împărțirea pajiștii pe unități de exploatare și tarlale pentru diferite specii;

n) lucrările care se execută în fiecare an pentru întreținerea și creșterea fertilității solului;

o) lucrările de îmbunătățire anuală și pe termen lung;

p) lucrările tehnice și instalațiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare.

(2) Încărcătura optimă de animale, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, se prevede în amenajamentul pastoral.

(3) Controlul implementării amenajamentelor pastorale se realizează de inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" prin oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie.

Art. 10. -

Introducerea animalelor pe pajiști este permisă doar în perioada de pășunat prevăzută în amenajamentul pastoral.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Pentru însămânțarea/supraînsămânțarea pajiștilor se utilizează semințele de plante prevăzute în amenajament.

(2) Specialiștii din unitățile de cercetare științifică din domeniul pajiștilor, creșterii animalelor ierbivore și silvicultură, cei din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", la solicitarea direcțiilor județene pentru agricultură, stabilesc formulele de amestecuri de graminee și leguminoase perene pentru supraînsămânțarea și reînsămânțarea pajiștilor, în funcție de condițiile naturale, modul de folosire și nivelul de intensivizare a producției pajiștilor.

Art. 12. - Modificări (1)

Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu revine exclusiv utilizatorilor.

Art. 13. -

(1) Controlul menținerii, întreținerii și utilizării fondului pastoral național se asigură de autoritatea competentă care răspunde de gestionarea și menținerea suprafețelor de pajiști, prin personalul propriu și prin personalul structurilor teritoriale de specialitate, pentru:

a) controlul menținerii suprafețelor de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în Registrul agricol;

b) controlul modului în care se aplică și se respectă prevederile din amenajamentele pastorale;

c) modul de atribuire a pajiștilor aflate în administrarea consiliilor locale.

(2) Primarul, prin aparatul de specialitate, asigură controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate.

(3) Pentru controlul respectării regimului pastoral și a prevederilor amenajamentelor pastorale, utilizatorii de pajiști vor permite accesul personalului împuternicit, după înștiințarea prealabilă a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...