Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art. 34. -

Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

(1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 36. -

(1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență, care au contractat servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari întocmește liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză vor fi întocmite pentru fiecare județ în parte și pentru municipiul București și postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.

(3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuți la alin. (2).

Art. 37. -

Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.

Art. 38. -

(1) Cadavrele câinilor eutanasiați, morți în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să dețină instalații proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

CAPITOLUL XII Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători

Art. 39. -

(1) Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au obligația să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.

(2) Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor fătați după data de 1 ianuarie 2015 au obligația să sterilizeze puii astfel:

a) femelele la vârsta de 4-6 luni;

b) masculii la vârsta de 6-8 luni.

(3) Câinii fără stăpân care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii acestora revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost, precum și femelele gestante.

(5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în adăpost se realizează cu prioritate.

(6) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metișilor acestora revendicați, adoptați sau menținuți în adăposturi publice se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovariohisterectomie pentru femele. Derogări (1)

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza și chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.

(8) Deținătorii de femele nesterilizate au obligația de a declara gestațiile, fătările, precum și numărul de pui fătați oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Declararea gestațiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deținător, iar declararea fătărilor și a numărului de pui fătați se face în maximum 10 zile de la fătare.

(10) Medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, sau, după caz, medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, care primesc declarațiile prevăzute la alin. (8) înregistrează datele și le introduc în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art. 40. -

Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate ale câinilor și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

Art. 41. -

(1) Consiliile locale pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unității administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condițiile prevăzute la art. 8, a operațiunilor de sterilizare către unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

(2) Deținătorii de câini de rasă comună sau metiși ai acestora care doresc să beneficieze de subvenționarea sterilizării câinilor pe care îi dețin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale.

(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele și adresa deținătorului câinelui, care va fi parafat și semnat de medicul veterinar după efectuarea operației de sterilizare.

Art. 42. -

(1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor utilitari.

(2) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

(3) Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora se poate efectua și cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.

Art. 43. - Jurisprudență (1)

(1) Deținătorii de câini sunt obligați ca, la ieșirea cu aceștia în spațiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora. Jurisprudență (2)

(2) În carnetele de sănătate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună și al metișilor acestora, iar în cazul celor exceptați de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.

Art. 44. -

În vederea menținerii igienei în spațiile publice, deținătorii de câini au următoarele obligații:

a) să ridice dejecțiile produse de animalele pe care le dețin din spațiile publice, din spațiile adiacente acestora, din holurile și din căile de acces ale spațiilor locative;

b) să nu arunce dejecții animaliere în spațiile publice, în spațiile adiacente acestora, în holurile și în căile de acces ale spațiilor locative.

CAPITOLUL XIII Controlul activității de gestionare a câinilor fără stăpân

Art. 45. -

(1) În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au acces în adăposturi, săli de tratamente, spații de depozitare a cadavrelor, spații de depozitare a hranei, alte anexe, precum și dreptul de a solicita și primi orice documente și de a verifica orice dotări ale serviciilor publice și ale adăposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrană, de medicamente și de substanțe dezinfectante.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor elabora planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populației de câini fără stăpân elaborate și aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va pune la dispoziția consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București algoritmul de evaluare a fezabilității planului de acțiune prevăzut la art. 11.

CAPITOLUL XIV Evidențele obligatorii în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân și în adăposturile asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor

Art. 46. -

(1) La sediul adăposturilor publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numărului de animale moarte.

(2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

(3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(4) În plus față de cele prevăzute la alin. (1) și (2), la sediile adăposturilor publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe și următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție.

(5) Adăposturile publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Registrele prevăzute la alin. (2) și (4) trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puțin 3 ani și trebuie să fie puse la dispoziția autorităților competente atunci când se efectuează inspecțiile oficiale sau la cererea acestora.

CAPITOLUL XV Dispoziții tranzitorii

Art. 47. -

(1) Câinii fără stăpân care, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, au fost identificați, sterilizați și pentru a căror ocrotire asociațiile de proprietari își asumă în scris răspunderea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care sunt ținuți într-un spațiu deținut cu orice titlu, îngrădit și autorizat de către consiliul local, și care se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea și înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicați de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(2) Adăposturile publice amenajate în afara unităților administrativ-teritoriale pe care le deservesc pot continua să funcționeze după data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice numai dacă sunt înregistrate conform legislației în vigoare și dacă respectă prevederile minime reglementate în anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.

Art. 48. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, acestea sunt aplicabile și în ceea ce privește câinii care se află deja în adăposturile publice.

Art. 49. -

(1) În cazul câinilor capturați și care sunt identificați prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentanții operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să notifice proprietarul în termen de 24 de ore.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice și până la data de 1 ianuarie 2015.

CAPITOLUL XVI Dispoziții finale

Art. 50. -

(1) Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a raporta trimestrial direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, adoptați la distanță, menținuți în adăposturi și eutanasiați.

(2) Adăposturile private au obligația de a raporta trimestrial direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor numărul de câini intrați în adăpost, adoptați și eutanasiați, precum și numărul de câini existenți în adăpost la data raportării.

Art. 51. -

Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, raportează situația la zi direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor pe raza cărora funcționează.

Art. 52. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, monitorizează aplicarea prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme metodologice se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi și alte locuri unde sunt ținute animale, precum și dreptul de a solicita orice informație și documentele necesare controlului.

Art. 53. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informații despre câine

a) Numărul de identificare (dacă există)

b) Rasa

c) Sex: M F

d) Culoare

e) Semne particulare

f) Talie:

[ ] mică (sub 10 kg)

[ ] mijlocie (11-20 kg)

[ ] mare: (peste 20 kg)

g) Stare generală:

[ ] foarte proastă

[ ] proastă

[ ] moderată

[ ] bună

[ ] foarte bună

2. Informații privind capturarea:

a) Ziua . . . . . luna . . . . . anul . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...