Guvernul României

Ordonanță de urgență nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere efectele negative ale crizei economice și dificultățile în asigurarea lichidităților pentru desfășurarea activităților specifice, înăsprirea condițiilor de creditare și accesul limitat la creditare și garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică pentru încălzirea populației, aflați sub autoritatea Departamentului pentru Energie și a unor consilii județene sau locale,

având în vedere faptul că pornirea instalațiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populației, precum și creșterea consumului prognozat de energie electrică și termică pe perioada iernii vor determina creșterea consumurilor medii zilnice și lunare de cărbune și păcură, îngreunând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune asigurarea necesarului de cărbune și păcură pentru funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului electroenergetic național.

În scopul diminuării eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie termică și electrică pentru achiziționarea combustibilului, care ar avea influențe negative asupra prețului de cost suportat de către populație la energie termică și electrică, precum și necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum și a agentului termic pentru populație pentru perioada friguroasă, se impune luarea unor măsuri imediate.

Având în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 437/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare,

în vederea conformării cu Decizia Curții Constituționale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecție diferiți.

Ținând cont că scopul acordării indicelui de corecție este acela de a asigura venituri diferite în funcție de anul pensionării, utilizând câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea punctului de pensie,

pentru respectarea obligațiilor statului român și evitarea deteriorării imaginii României pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat în vederea respectării angajamentelor asumate prin acorduri internaționale, ratificate prin legi.

Având în vedere intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acte legislative a căror aplicare și implementare trebuie asigurată concomitent la nivelul statelor membre,

în contextul în care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directă aplicare în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 2014, devine imperios necesar ca transpunerea și implementarea în legislația națională primară și secundară a Directivei 2013/36/UE să se realizeze până la finele anului 2013, în scopul evitării declanșării procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a situației de incertitudine juridică, generată de incidența în domeniul cerințelor prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții a unor prevederi contradictorii, respectiv ale Regulamentului UE, aplicabil în mod direct începând cu data de 1 ianuarie 2014 și ale legislației naționale actuale.

Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pieței interne a Uniunii Europene, ținând cont de faptul că adoptarea acestor măsuri legislative este de natură să evite consecințele negative ce s-ar produce asupra concurenței la nivelul instituțiilor de credit în ceea ce privește cerințele de capital, precum și înregistrarea de disfuncționalități în activitatea instituțiilor de credit în România care ar perturba mecanismele administrative și funcționale în cadrul grupurilor financiare din care acestea fac parte,

întrucât aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Măsuri bugetare

Art. I. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu titlu de împrumut, având termen de restituire până la data de 31 octombrie 2014, a cantităților de cărbune energetic și păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care vor fi acordate pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, aflați sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau în administrarea consiliilor județene ori locale.

(2) Remiterea cantităților prevăzute în anexă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv până la data de 31 martie 2014.

Art. II. -

(1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. I alin. (1), operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalități de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la prețurile pieței, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naștere, prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la încasarea parțială sau totală a facturii.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României, percepute pe toată durata derulării împrumutului.

(3) Restituirea cantităților de păcură ce se împrumută se face ca produs cu conținut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazuri justificate determinate de necesitatea diminuării cantităților de stocuri destinate funcționării operatorilor economici, în situația în care la data împlinirii termenului de restituire aceștia solicită Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, aceasta poate să aprobe ca în locul restituirii cantităților de cărbune și păcură împrumutate operatorii economici să achite valoarea produselor împrumutate, calculată la prețul pieții.

Art. III. -

(1) Pentru cantitățile de combustibili ce se împrumută potrivit art. I alin. (1), precum și, după caz, în situația aplicării prevederilor art. II alin. (1), se va percepe dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României.

(2) Dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României va fi percepută la valoarea de piață a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut și este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va utiliza, pentru împrumutul prevăzut la art. I alin. (1) pentru fiecare operator economic, o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale, împrumutul cantităților de combustibil rambursându-se integral la termenul prevăzut la art. I alin. (1).

Art. IV. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul III, alineatele (2) și (3) se abrogă.

2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

Art. IV. -

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este:

a) 1,12 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii inițiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecție prevăzuți la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013."

Art. V. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții.

(2) Sumelor alocate potrivit alin. (1) li se aplică prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, precum și potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii principali de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2014, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o poziție distinctă, cu sumele virate conform alin. (4).

(6) Sumele suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (5) se utilizează cu aceeași destinație.

(7) Modalitatea de transfer al sumelor din contul de disponibil, precum și de reflectare în bugetul ordonatorilor principali de credite a sumelor prevăzute la alin. (5) în condițiile prezentului articol se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. VI. -

Alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor executorii ale instanțelor judecătorești sau arbitrale, cheltuielile rezultate în urma soluționării de către Ministerul Finanțelor Publice, pe cale amiabilă, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat."

Art. VII. -

(1) Creanțele contribuabililor reprezentând sume de plată de la buget ce fac obiectul compensării potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depăși prevederile de cheltuieli aprobate, în bugetele instituțiilor și autorităților publice în sarcina cărora sunt stabilite obligațiile de plată.

(2) Cu sumele ce fac obiectul compensării prevăzute la alin. (1) se majorează veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă și cheltuielile instituțiilor și autorităților publice în sarcina cărora sunt stabilite obligațiile de plată.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale. Modificări (1)

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligația de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în conturile de venituri bugetare din care s-a efectuat compensarea. Modificări (1)

(5) Compensarea se realizează prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, "venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri" și prin creditarea conturilor corespunzătoare de venituri reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri datorate bugetului general consolidat.

(6) Modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL II Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Art. VIII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează:

a) condițiile de acces la activitate pentru instituțiile de credit și de desfășurare a acesteia pe teritoriul României;

b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare;

c) supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare, într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

d) cerințele de publicare pentru Banca Națională a României în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, respectiv cerințele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a firmelor de investiții;

e) rezoluția instituțiilor de credit aflate în dificultate, într-o manieră care să permită ieșirea ordonată din piață a entităților neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activității acestora;

f) supravegherea sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5) Nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență băncile centrale din statele membre. Alte instituții permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-23 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituțiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Pentru scopurile dispozițiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituțiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE, cu excepția băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituții financiare."

2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiții, în măsura în care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările secundare emise în aplicarea acesteia."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudențială și rezoluția instituțiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(2) Banca Națională a României monitorizează activitățile instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.

(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.

(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naționale a României îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Banca Națională a României trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.

(6) În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit.

(7) Banca Națională a României informează Comisia și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuțiilor prevăzute la alin. (6)."

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea și supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activitățile societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.

(3) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Autoritatea de Supraveghere Financiare are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv."

5. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația Uniunii, cu condiția ca aceste activități să fie supuse unor reglementări și supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenților și investitorilor."

6. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

"

14. instituție de importanță sistemică - o instituție-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtămamă din Uniunea Europeană sau o instituție al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa riscul sistemic;".


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...