Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență din 18.12.2013

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește acțiunile necesare în vederea implementării schemei de sprijin pentru cogenerare, respectiv:

a) colectarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

b) plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin;

c) plata/încasarea către/de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit, rezultat din regularizarea anuală a cantității de energie electrică de înaltă eficiență;

d) încasarea de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a sumelor corespunzătoare supracompensării activității;

e) plata către producătorii la care nu s-a constatat supracompensarea activității, dar care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, a sumelor rezultate prin regularizarea calculului de supracompensare, în limita bonusului de referință stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării;

f) returnarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență furnizorilor care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și destinată consumatorilor de energie electrică din România;

g) monitorizarea și raportarea modului de administrare a schemei de sprijin;

h) drepturile și obligațiile părților implicate în administrarea și funcționarea schemei de sprijin.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică de către:

a) administratorul schemei de sprijin;

b) producătorii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficientă, care beneficiază de schema de sprijin;

c) furnizorii de energie electrică ai consumatorilor din România și furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România;

d) furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene cu care România a încheiat convenție de reciprocitate, certificată prin garanții de origine și destinată consumatorilor de energie electrică din România;

e) producătorii care alimentează locuri proprii de consum și/sau furnizează energie electrică consumatorilor racordați la barele centralelor și pentru care au încheiate contracte cu operatorul de distribuție/transport;

f) operatorii de distribuție a energiei electrice;

g) consumatorii de energie electrică;

h) ANRE, în scopul monitorizării modului de funcționare a schemei de sprijin.

CAPITOLUL III Definiții și abrevieri

Art. 3. -

Termenii folosiți în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă și în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus.

Art. 4. -

În înțelesul prezentului Regulament, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

a) administrator al schemei de sprijin - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A.1; Modificări (1)

1 Prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. se înțelege Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., care poate delega filialelor sale atribuții sau activități legate de administrarea schemei de sprijin. Modificări (1)

b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) consum propriu tehnologic din producția proprie - energia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale/configurații pentru producerea energiei electrice și termice în cadrul respectivei centrale/configurații;

d) bonus neacordat - cuantum exprimat în lei, necesar a fi acordat sub formă de bonus, pentru o cantitate de energie electrică livrată care a fost calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență, suplimentară față de cantitatea de energie electrică pentru care s-a acordat bonus lunar în anul anterior; se determină anual;

e) plătitori de contribuție - consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora, furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România, furnizorii - pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare - și producătorii de energie electrică - atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, cât și pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordați direct la barele centralelor și pentru care au încheiate contracte de distribuție/transport a/al energiei electrice; Modificări (1)

f) garanție financiară - garanție de plată, emisă în favoarea administratorului schemei de sprijin, conform prevederilor unei proceduri operaționale emise de administratorul schemei de sprijin și aprobate de ANRE;

g) producător ce beneficiază de schema de sprijin - producător de energie electrică în centrale de cogenerare, care este inclus în Lista capacităților cu acreditare finală conform Procedurii de avizare, a cărui producție de energie electrică este calificată de ANRE ca fiind în cogenerare de înaltă eficiență, conform Regulamentului de calificare, și care livrează energie electrică în rețelele electrice ale Sistemului electroenergetic național (SEN);

h) Regulamentul de calificare - Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013;

i) regularizarea anuală a cantității de energie electrică de înaltă eficiență - mecanismul de determinare a diferenței dintre cantitatea anuală de energie electrică livrată care a fost calificată de ANRE ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență și pentru care un producător are dreptul să beneficieze de bonus și cantitatea de energie electrică pentru care acesta a primit bonus lunar;

j) regularizare a ante-supracompensării - mecanism care se aplică în cazul producătorilor la care nu s-a constatat supracompensarea activității și care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, prin plata către aceștia a sumelor corespunzătoare, în limita bonusului de referință stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării.

CAPITOLUL IV Contul bancar necesar administrării schemei de sprijin

Art. 5. -

(1) Administratorul schemei de sprijin va deschide un cont bancar de colectare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Administratorul schemei de sprijin menționează distinct, în contractele încheiate cu plătitorii de contribuție și cu producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, contul bancar prevăzut la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de către plătitorii de contribuție pentru plata lunară către administratorul schemei de sprijin a sumei aferente contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

(2) Suma lunară menționată la alin. (1) este determinată ca produs dintre contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, exprimată în lei/kWh, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, și cantitatea lunară de energie electrică, exprimată în kWh, facturată de plătitorii de contribuție consumatorilor de energie electrică și/sau exportată, la care se adaugă energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care aceștia fac autofurnizare. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata lunară a bonusului către producătorii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin.

(2) Suma plătită ca bonus lunar producătorilor de administratorul schemei de sprijin este determinată ca produs dintre valoarea unitară a bonusului corespunzător fiecărei/fiecărui centrale/producător aprobată prin decizie a președintelui ANRE și cantitățile lunare de energie electrică determinate și comunicate de ANRE conform Regulamentului de calificare pentru fiecare centrală/producător.

Art. 8. -

(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală, ce are loc în trimestrul I al fiecărui an, a cantității de energie electrică de înaltă eficiență pentru care producătorul avea dreptul să beneficieze de schema de sprijin în anul anterior. În acest sens, acesta plătește către producători contravaloarea bonusului neacordat sau, după caz, încasează de la producători contravaloarea bonusului necuvenit.

(2) Pentru determinarea contravalorii prevăzute la alin. (1), valoarea bonusului este cea stabilită prin decizie a președintelui ANRE pentru fiecare producător și centrală, pentru anul pentru care se efectuează regularizarea.

Art. 9. -

(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin pentru plata/încasarea către/de la administratorul schemei de sprijin a sumelor corespunzătoare ca urmare a calculului de supracompensare a activității, conform celor menționate la art. 1 lit. d) și e).

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), corespunzătoare supracompensării/regularizării ante-supracompensării activității pentru fiecare producător ce beneficiază de schema de sprijin, sunt determinate și comunicate de ANRE, prin decizie, producătorului respectiv și administratorului schemei de sprijin.

Art. 10. -

(1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata sumelor reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, solicitată a fi returnată de furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și vândută de furnizorul importator direct consumatorilor de energie electrică din România.

(2) Suma returnată fiecărui furnizor conform prevederilor alin. (1) este determinată ca produsul dintre valoarea unitară a contribuției pentru cogenerare, stabilită prin ordin al președintelui ANRE, pentru perioada pentru care se solicită returnarea, și cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și vândută de furnizorul importator direct consumatorilor din România în perioada respectivă.

Art. 11. -

(1) În vederea derulării schemei de sprijin conform legislației în vigoare, se încheie următoarele contracte:

a) între administratorul schemei de sprijin și plătitorii de contribuție, în vederea colectării contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și, după caz, returnării contribuției colectate de la furnizorii care importă energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și vândută de aceștia direct consumatorilor din România;

b) între administratorul schemei de sprijin și producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, pentru plata bonusului, a bonusului neacordat și a cuantumului de regularizare a antesupracompensării, respectiv pentru returnarea bonusului necuvenit și a supracompensării.

(2) Contractele se încheie pe baza contractelor-cadru aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

CAPITOLUL V Transmiterea datelor și facturarea

Art. 12. - Modificări (1)

Plătitorii de contribuție transmit lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori - inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii și/sau cea exportată în luna anterioară.

Art. 13. -

(1) Administratorul schemei de sprijin are dreptul să solicite verificarea cantităților de energie electrică comunicate de fiecare furnizor conform prevederilor art. 12.

(2) În cazul în care constată diferențe între cantitatea comunicată și cea facturată ca fiind extrasă de către un furnizor din rețeaua electrică de transport/de distribuție și/sau direct de la barele centralelor, administratorul schemei de sprijin solicită explicații furnizorului respectiv, iar în cazul în care explicațiile primite nu sunt clarificatoare, administratorul schemei de sprijin poate comunica ANRE situația înregistrată, solicitând verificarea.

(3) Administratorul schemei de sprijin determină sumele lunare de plată datorate de către plătitorii de contribuție, pe baza cantităților de energie electrică comunicate de aceștia în conformitate cu prevederile art. 12 și a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, stabilită prin ordin al președintelui ANRE.

(4) Administratorul schemei de sprijin emite facturile de plată a contribuției pentru cogenerare și le transmite plătitorilor de contribuție în termen de maximum 15 zile de la terminarea fiecărei luni.

Art. 14. - Modificări (1)

Plătitorii de contribuție achită facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni următoare lunii de consum.

Art. 15. -

ANRE notifică prin e-mail/fax, până la data de 25 a fiecărei luni, atât administratorului schemei de sprijin, cât și producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin, cantitățile de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență și livrate în SEN în cursul lunii anterioare și pentru care beneficiază de bonus, pentru a fi luate în considerare la facturare.

Art. 16. -

Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmește și transmite administratorului schemei de sprijin, pe baza datelor din notificarea menționată la art. 15, factura pentru plata bonusului lunar aferent lunii anterioare, până la data de 27 a fiecărei luni.

Art. 17. -

(1) Administratorul schemei de sprijin verifică dacă la emiterea facturii de către producător, prevăzută la art. 16, au fost avute în vedere cantitățile de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență transmise de ANRE conform art. 15 și valorile bonusurilor pentru fiecare centrală și producător, aprobate prin decizie a președintelui ANRE.

(2) În cazul în care facturile au fost emise pe baza datelor menționate la alin. (1), administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile.

(3) În cazul în care o sumă facturată de către producător este contestată integral sau în parte de către administratorul schemei de sprijin deoarece nu corespunde cu datele comunicate de ANRE, acesta înaintează o notă explicativă producătorului, cuprinzând obiecțiile sale, și plătește suma rămasă necontestată, în termenul menționat la alin. (2).

(4) Pentru sumele contestate neachitate, stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate producătorului, administratorul schemei de sprijin plătește pe lângă suma datorată și penalitatea pentru întârzierea la plată, stabilită conform prevederilor contractuale.

(5) În cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător și obligațiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanții de origine și vândută consumatorilor de energie electrică din România, pot beneficia de returnarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, dacă există un acord bilateral de recunoaștere a garanției de origine între țara de proveniență a energiei, membră a Uniunii Europene, și România, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007.

(2) Furnizorii pot solicita administratorului schemei de sprijin rambursarea contribuției pentru cogenerare în termen de maximum 60 de zile de la sfârșitul fiecărei luni în care au fost tranzacționate cantitățile de energie electrică prevăzute la alin. (1), conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(3) Solicitarea de returnare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență trebuie să fie însoțită cel puțin de următoarele documente:

a) garanțiile de origine pentru certificarea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene, introduse în România;

b) documente - cel puțin ultima factură și copia contractului de furnizare/vânzare-cumpărare în care să fie specificată expres achiziția unei cantități de energie produse în cogenerare de înaltă eficiență, certificată, din import - care să ateste vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a) direct consumatorilor de pe teritoriul României;

c) documente, cum ar fi extrasul de cont, care să ateste că furnizorul a achitat contribuția respectivă.

(4) Returnarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se face către furnizorul care vinde direct consumatorilor de energie electrică din România cantitățile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene și certificate prin garanții de origine.

Art. 19. -

Administratorul schemei de sprijin are obligația de a returna contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, pe baza facturii emise de furnizor, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării furnizorului prevăzut la art. 18 alin. (2) în situația în care furnizorul respectiv a transmis toate documentele specificate și acestea au fost validate în scris de administratorul schemei de sprijin.

Art. 20. -

(1) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanțiilor financiare, corespunzătoare plății contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, de către plătitorii de contribuție, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin și aprobate de ANRE.

(2) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanțiilor financiare, corespunzătoare returnării bonusului necuvenit pentru cogenerarea de înaltă eficiență de către producători, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin și aprobate de ANRE. Modificări (1)

Art. 21. - Puneri în aplicare (1)

(1) În primul trimestrul al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE determină și comunică, prin decizie, producătorilor care beneficiază de schema de sprijin și administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN, pentru care aveau dreptul să beneficieze de bonus în anul precedent.

(2) În cazul în care, în primul trimestru al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE invalidează temporar o autoevaluare pentru calificare, cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată, pentru care producătorul beneficiază de bonus, se consideră zero. În cazul validării ulterioare a autoevaluării, în cadrul deciziei emise, ANRE are dreptul să stabilească termenele de plată a drepturilor cuvenite respectivului producător.

(3) Pe baza cantității de energie electrică menționate la alin. (1) și a celor validate conform alin. (2), administratorul schemei de sprijin determină, pentru fiecare producător, atât diferența dintre cantitatea anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să beneficieze de bonus și cea rezultată din însumarea cantităților lunare pentru care a primit bonus în anul precedent, cât și contravaloarea acestei diferențe. Modificări (1)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mare decât cea determinată prin însumarea cantităților lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, producătorul determină contravaloarea cantității de energie electrică aferentă bonusului neacordat, în termen de 5 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare. Modificări (1)

(2) Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmește și transmite administratorului schemei de sprijin factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare.

(3) Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul ce beneficiază de schema de sprijin, prevăzută la alin. (2), în termen de 7 zile de la primirea facturii.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităților lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin, pe baza datelor primite de la ANRE, determină contravaloarea cantității de energie electrică pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit, întocmește și transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE. Modificări (2)

(2) Producătorii achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1), în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare.

Art. 24. -

(1) După primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfârșitul primului trimestru al anului următor acestei perioade și ulterior în fiecare an, în baza metodologiei de determinare a costurilor și a veniturilor, respectiv a supracompensării, pentru activitatea de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, ANRE notifică administratorului schemei de sprijin și producătorilor beneficiari, dacă este cazul, cuantumul supracompensării/regularizării ante-supracompensării activității aferente perioadei anterioare de evaluare a supracompensării. Modificări (1)

(2) Pe baza datelor transmise de ANRE, administratorul schemei de sprijin emite și transmite producătorilor care beneficiază de schema de sprijin factura de plată a cuantumului supracompensării, în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE. Modificări (1)

(3) Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au obligația achitării facturii pentru supracompensare în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1), dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării.

(4) Pe baza datelor transmise de ANRE, în cazul plății prevăzute la art. 1 lit. e), producătorii care au de încasat un cuantum de regularizare a ante-supracompensării emit și transmit administratorului schemei de sprijin factura de plată a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea ANRE.

(5) Administratorul schemei de sprijin are obligația achitării facturii reprezentând cuantumul de regularizare a antesupracompensării în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de producătorii menționați la alin. (4), dar nu mai târziu de 15 zile de la notificarea de către ANRE a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării.

CAPITOLUL VI Monitorizarea și raportarea

Art. 25. -

(1) Administratorul schemei de sprijin organizează o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență, care conține cel puțin:

a) cantitatea lunară de energie electrică la care se aplică contribuție, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuție consumatorilor racordați la rețeaua electrică de transport/rețeaua electrică de distribuție;

(ii) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuție consumatorilor racordați la producători și pentru care plătește serviciul de distribuție/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de rețea;

(iii) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare plătitor de contribuție la locurile de consum proprii, pentru care acesta face autofurnizare și pentru care plătește serviciul de distribuție/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de rețea;

(iv) cantitatea de energie electrică vândută la export de către fiecare plătitor de contribuție;

b) cantitatea lunară de energie electrică la care nu se aplică contribuție, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare producător din producția proprie la locurile de consum proprii și pentru care acesta nu plătește serviciul de distribuție/transport;

(ii) cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii racordați la barele centralei și pentru care producătorul respectiv furnizează energie electrică din producția proprie și nu plătește serviciul de distribuție/transport;

c) cantitatea de energie electrică importată lunar de către fiecare furnizor care a beneficiat de returnarea contribuției;

d) cantitatea de energie electrică produsă de fiecare producător în cogenerare de înaltă eficiență și care beneficiază de schema de sprijin, comunicată lunar de ANRE;

e) cantitatea de energie electrică aferentă bonusului necuvenit și, separat, celui neacordat, pentru fiecare producător, comunicată anual de ANRE;

f) contravaloarea facturată a contribuțiilor pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a penalităților pentru întârzierea la plată pentru fiecare plătitor de contribuție;

g) contravaloarea contribuțiilor neîncasate și lista plătitorilor de contribuție care nu își achită facturile în termenele prevăzute de reglementări;

h) contravaloarea încasată a contribuțiilor pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a penalităților pentru întârzierea la plată;

i) evidența contractelor încheiate cu plătitorii de contribuție, pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

j) evidența contractelor încheiate cu producătorii care beneficiază de schema de sprijin pentru plățile aferente bonusului lunar și a bonusului neacordat, respectiv pentru încasarea supracompensării și a bonusului necuvenit;

k) bonusurile necesar a fi plătite către fiecare producător;

l) bonusurile și penalitățile de întârziere achitate;

m) contravaloarea supracompensării comunicate de ANRE și, respectiv, a supracompensării plătite de către producători;

n) cuantumul de regularizare a ante-supracompensării comunicat de ANRE administratorului schemei de sprijin, respectiv plătit de către administratorul schemei de sprijin;

o) bonusul necuvenit comunicat de ANRE, respectiv bonusul necuvenit plătit de producători;

p) bonusul neacordat comunicat de ANRE, necesar a fi plătit de administratorul schemei de sprijin, respectiv bonusul neacordat plătit de acesta;

q) data de emitere/transmitere sau, după caz, de primire a fiecărei facturi din schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, precum și data la care a fost încasată sau, după caz, plătită factura respectivă.

(2) Administratorul schemei de sprijin raportează lunar ANRE datele și informațiile referitoare la modul de derulare a administrării schemei de sprijin pentru cogenerare.

CAPITOLUL VII Obligații și drepturi

Administratorul schemei de sprijin

Art. 26. -

Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele obligații:

a) să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea de la plătitorii de contribuție a contribuției pentru cogenerare, pentru plata către producători a bonusurilor lunare, a bonusurilor neacordate și a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, pentru plata către furnizorii importatori a contribuției care trebuie să fie returnată, respectiv pentru încasarea supracompensării și a bonusului necuvenit;

b) să încheie contracte cu:

(i) plătitorii de contribuție, pentru plata de către aceștia a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

(ii) producătorii care beneficiază de schema de sprijin, pentru plata către aceștia a bonusului lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN, pentru încasarea supracompensării, pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală a cantității de energie electrică de înaltă eficiență și pentru plata cuantumului de regularizare a ante-supracompensării;

c) să stabilească contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență necesar a fi plătită de fiecare plătitor de contribuție, în baza datelor privind cantitățile de energie electrică facturate/exportate/consumate la locurile de consum proprii primite de la plătitorii de contribuție; Modificări (1)

d) să emită facturile și să le transmită plătitorilor de contribuție, conform prevederilor art. 13;

e) să notifice către ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuție și/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligațiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanției financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condițiilor referitoare la suspendarea și retragerea licenței, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013; Modificări (1)

f) să organizeze o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin ce conține informațiile precizate la art. 25 alin. (1) și să raporteze lunar la ANRE modul de derulare a activităților proprii privind administrarea schemei de sprijin pentru cogenerare, conform precizărilor art. 25 alin. (2);

g) să plătească contravaloarea bonusului lunar producătorilor care beneficiază de schema de sprijin;

h) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin.

Art. 27. -

Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele drepturi:

a) să factureze și să încaseze de la plătitorii de contribuție contravaloarea contribuțiilor pentru cogenerare, conform prevederilor art. 14;

b) să încaseze de la plătitorii de contribuție penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de ANRE; Modificări (1)

c) să solicite plătitorilor de contribuție și producătorilor răuplatnici constituirea/actualizarea garanțiilor financiare în forma și cuantumul stabilit de administratorul schemei de sprijin și aprobat de ANRE, în conformitate cu prevederile procedurii menționate la art. 20;

d) să solicite existența garanțiilor de origine pentru cantitățile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficiență în alte state membre ale Uniunii Europene și vândute consumatorilor de energie electrică din România, pentru care furnizorii solicită returnarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, conform prevederilor art. 18;

e) să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuție și/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligațiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanției financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condițiilor referitoare la suspendarea și retragerea licenței, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.

Plătitorii de contribuție

Art. 28. -

Plătitorii de contribuție au următoarele obligații:

a) să factureze consumatorilor valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, determinată ca produs dintre valoarea unitară a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică, și cantitatea de energie electrică facturată;

b) să evidențieze separat, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor, valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și să precizeze temeiul legal și elementele componente ale acesteia, respectiv perioada, cantitatea de energie electrică și contribuția;

c) să informeze consumatorii despre temeiul legal și modul de facturare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

d) să transmită administratorului schemei de sprijin, lunar, la termen, conform prevederilor art. 12, cantitățile totale de energie electrică facturate consumatorilor/exportate/consumate la locurile de consum proprii în luna precedentă; Modificări (1)

e) să plătească lunar, la termen, conform prevederilor art. 14, contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contribuțiilor pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

f) dacă solicită returnarea contribuției pentru cogenerare, să transmită administratorului schemei de sprijin toate documentele justificative pentru solicitarea respectivă, conform prevederilor art. 18;

g) să constituie/să actualizeze garanția financiară în forma și cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20;

h) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin;

i) să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

Art. 29. -

Plătitorii de contribuție au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de returnarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, în condițiile și conform prevederilor art. 19;

b) să încaseze de la consumatori contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență;

c) să aplice penalități, în situația întârzierii la plată a consumatorilor, la contravaloarea sumei totale facturate consumatorilor, inclusiv la sumele reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență. Se aplică același tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalității este cea specificată în cadrul contractului de furnizare.

Producătorii care beneficiază de schema de sprijin

Art. 30. -

Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au următoarele obligații:

a) să achite contravaloarea bonusului necuvenit și a supracompensării, conform prevederilor art. 22 și 24; Modificări (1)

b) să achite penalități de întârziere pentru neplata la termen a contravalorii supracompensării și a bonusului necuvenit;

c) să constituie/să actualizeze garanția financiară în forma și cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20.

Art. 31. -

Producătorilor care beneficiază de schema de sprijin le revin următoarele drepturi:

a) să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului;

b) să întocmească și să transmită facturile pentru încasarea bonusului administratorului schemei de sprijin, conform art. 16;

c) să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantitățile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 17;

d) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 22;

e) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producător pentru plata bonusului lunar și a bonusului neacordat conform prevederilor contractului menționat la art. 11;

f) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin cuantumul de regularizare a ante-supracompensării, conform prevederilor art. 24.

Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție și contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export Modificări (1)

Art. 32. -

Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție și contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să achite furnizorului, conform termenelor precizate în contractul de furnizare a energiei electrice, contravaloarea facturii de energie electrică, inclusiv a sumelor facturate de către acesta reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

b) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de către furnizor, inclusiv pentru suma reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Se aplică același tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalității este cea specificată în cadrul contractului de furnizare.

Art. 33. -

Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalații electrice racordate la instalațiile lui proprii are în raport cu aceștia obligațiile plătitorului de contribuție prevăzute la art. 28 lit. a), b) și c).

Art. 34. -

(1) Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție și contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au dreptul să fie informați de furnizor în legătură cu contravaloarea sumelor facturate reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență. Modificări (1)

(2) Informarea minimală se realizează prin intermediul facturii.

Art. 35. -

Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalații electrice racordate la instalațiile lui proprii are în raport cu aceștia drepturile plătitorului de contribuție prevăzute la art. 29 lit. b) și c). Operatorii de distribuție

Art. 36. -

Operatorii de distribuție transmit lunar plătitorilor de contribuție și, spre știință, administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică consumată de consumatorii acestora și/sau cea exportată în luna anterioară, în termenul de emitere a facturii de distribuție prevăzut în contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice2. Modificări (1)

2 Varianta în vigoare este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 37. -

Prevederile prezentului regulament completează de drept contractele de furnizare a energiei electrice atât pentru segmentul negociat, cât și pentru segmentul reglementat al pieței de energie electrică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...