Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1474/2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.862 din 18 decembrie 2013, întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și ale anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

ținând cont de prevederile submăsurii 322 e) "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 21 și 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis,

în temeiul art. 7 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Schema de ajutor de minimis, aferentă submăsurii 322 e) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), cu titlul "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.474.

ANEXĂ

SCHEMA DE AJUTOR
de minimis "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural"

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fișei tehnice a submăsurii 322 e) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural".

Art. 2. -

(1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR), este autoritatea responsabilă pentru această schemă, iar implementarea prezentei scheme se asigură prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP).

Art. 3. -

În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere - entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia și de modul de finanțare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 63 din 28 februarie 2004;

b) întreprinderi în dificultate, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, (2004/C 244/02) reprezintă:

(i) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

(ii) societatea în care cel puțin o parte din asociați răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele contabile ale societății, și când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

(iii) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, ce întrunește condițiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislația privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar;

c) Programul Național de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR;

d) Ghidul solicitantului - set de instrucțiuni cu privire la evaluarea, selectarea, contractarea și plata proiectelor, elaborat pentru fiecare măsură din PNDR, disponibil la nivel local și central și pe site-ul APDRP și MADR;

e) fișa tehnică a submăsurii - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanțării proiectelor atât din FEADR, cât și din bugetul național.

CAPITOLUL II Obiectivul schemei de ajutor de minimis

Art. 4. -

Obiectivul general al prezentei scheme este cel din Planul național strategic pentru agricultură și dezvoltare rurală și vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă largă.

CAPITOLUL III Necesitatea implementării schemei

Art. 5. -

Prin promovarea prezentei scheme se are în vedere realizarea investițiilor pentru sprijinirea accesului populației rurale la servicii de comunicații în bandă largă, care vor contribui la creșterea atractivității zonelor rurale prin crearea de locuri de muncă și inversării trendurilor de declin economic și social, precum și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

CAPITOLUL IV Domeniul de aplicare

Art. 6. -

(1) Prezenta schemă se aplică pentru implementarea proiectelor ce vizează realizarea de investiții în infrastructura de broadband din spațiul rural, respectiv în comune (satul reședință sau satele componente).

(2) Prin această schemă se pot acorda ajutoare de minimis întreprinderilor mici și mijlocii care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

CAPITOLUL V Criterii de eligibilitate privind beneficiarii

Art. 7. -

Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă respectă următoarele condiții:

a) nu sunt "întreprinderi în dificultate" conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

b) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarilor pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (calculată conform precizărilor anterioare), cumulată cu valoarea alocării financiare ce poate fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de minimis menționat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon. Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleași costuri eligibile, în cazul în care o asemenea cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depășește intensitatea ajutorului stabilită pentru condițiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană;

d) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa submăsurii 322 e) din PNDR, precum și cele din Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 322 e) "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural".

CAPITOLUL VI Bugetul schemei și tipul de ajutor

Art. 8. -

(1) Schema de ajutor de minimis se aplică de la data aprobării acesteia, până la 30 iunie 2014.

(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

(3) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de minimis este de 20.378.413 euro, sprijinul public nerambursabil.

(4) Numărul maxim estimat al beneficiarilor de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 120.

(5) În cazul în care legislația Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzător.

Art. 9. -

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de până la 90%2 din totalul cheltuielilor eligibile, iar volumul sprijinului nu va depăși plafonul de 200.000 euro/beneficiar.

2 Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov va fi cu 15% mai mică decât în celelalte regiuni ale țării, datorită faptului că în această regiune PIB-ul este mai mare decât în restul regiunilor.

CAPITOLUL VII Procedura de implementare a schemei

Art. 10. -

Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul depune la APDRP o cerere de finanțare, în condițiile și însoțită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului aferent submăsurii 322 e) din PNDR, iar acordarea sprijinului financiar prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanțare încheiat între APDRP și beneficiar.

Art. 11. -

(1) Cererea de finanțare este însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiție pentru a fi considerat "firmă în dificultate", conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) APDRP verifică respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1), potrivit datelor privind situația financiară prezentată de beneficiar.

(3) Solicitantul depune, de asemenea, o declarație pe propria răspundere, referitoare la ajutoarele de minimis primite conform Regulamentului și alte ajutoare de stat primite pentru aceleași cheltuieli eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. APDRP are obligația de a verifica respectarea regulii de minimis.

(4) APDRP are obligația de a verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât și cele referitoare la proiectul finanțat.

(5) Ajutorul de minimis se acordă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă.

(6) APDRP își rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte și/sau false.

Art. 12. -

Detalierea modalității de derulare a submăsurii din prezenta schemă se regăsește în Ghidul solicitantului aferent submăsurii 322 e) din PNDR, acesta fiind publicat pe site-urile www.madr.ro și www.apdrp.ro.

CAPITOLUL VIII Reguli privind raportarea, monitorizarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor

Art. 13. -

MADR, prin APDRP, în calitate de furnizor al ajutorului de minimis, va informa în scris beneficiarii cu privire la pragul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia.

Art. 14. -

Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 .

Art. 15. -

(1) APDRP păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) APDRP transmite în timp util la MADR toate informațiile necesare raportării ajutoarelor de stat către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană.

Art. 16. -

(1) MADR și APDRP au obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația naționala ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor și informațiilor primite de la APDRP, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

(3) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 17. -

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția APDRP/MADR, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate APDRP/MADR.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 18. -

Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul MADR, la adresa: http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-actenormative. html

Art. 19. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

ANEXA Nr. 1 la schemă

Model de declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate"

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

DECLARAȚIE

1. Datele de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa (domiciliul sau sediul social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data înregistrării întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocației specifice individuale (lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitalul social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, deținut de:

- persoane fizice: . . . . . . . . . . . . %;

- IMM1: . . . . . . . . . . . . %.

1 IMM sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, și care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul secundar de activitate2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Se completează dacă finanțarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanț contabil anual aprobat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situații financiare aprobate)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei

3 Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2. O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanțare, cu exercițiu financiar complet.)

A)

1. Pentru societățile cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni: Capitalul social (CS) scade în anul N față de anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN > 50% x CSN-2) din tabel și în anul N față de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-1-CSN > 25% * CSN-1) - pct. 1 din tabel.

2. Pentru societățile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.): Total capitaluri (TC) scade în anul N față de anul N-2 cu mai mult de 50% (TCN-2-TCN > 50% x TCN-2) din tabel și în anul N față de anul N-1 cu mai mult de 25% (TCN-1-TCN > 25% * TCN-1) - pct. 2 din tabel.

3. Pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvență.

B) Chiar dacă niciuna din condițiile de mai sus nu se îndeplinește, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de mai jos:

1. Cifra de afaceri (CA) scade în anul N față de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN-2-CAN > 50% x CAN-2) - pct. 3 din tabel.

2. Datoriile (D) cresc în anul N față de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-DN-2 > 50% x DN-2) - pct. 4 din tabel.

3. Rezultatul net (pierderea netă) crește în anul N față de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-PN-2 > 50% x PN-2) - pct. 5 din tabel.

Date economico-financiare ale solicitantului:

Indicator 31 decembrie N-2 (lei) 31 decembrie N-1 (lei) 31 decembrie N (lei) Indicator 1 Indicator 2 Indicator Indicator Indicator final
A B C D = A - C E = B - C F = 50% x A G = 25% x B D>F? E>G?
1. Capital social subscris și vărsat (simultan D>F și E>G) Rând 20, col. 1 din bilanț Rând 20, col. 2 din bilanț Rând 20, col. 2 din bilanț Da/nu Da/nu
2. Total capitaluri Rând 34, col. 1 din bilanț Rând 34, col. 2 din bilanț Rând 34, col. 2 din bilanț Da/nu Da/nu
3. Cifra de afaceri Rând 01, col. 1 din CPP Rând 01 col. 2 din CPP Rând 01, col. 2 din CPP x Da/nu
D = C - A E = C - B F = 50% x A G = 25% x B
4. Total datorii Rând 11 + Rând 14, col. 1 din bilanț Rând 11+ Rând 14, col. 2 din bilanț Rând 11+ Rând 14, col. 2 din bilanț x Da/nu
5. Rezultatul
(pierderea) net/ă
Rând 65, col. 1 din CPP pentru pierdere Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere x Da/nu

Explicații:

a) "Bilanț" reprezintă formularul de Bilanț prescurtat - Formularul 10 din Situațiile financiare anuale.

b) "CPP" reprezintă Contul de profit și pierdere - Formularul 20 din Situațiile financiare anuale.

c) Dacă pentru indicatorii prevăzuți la pct. 3, 4 și 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele "Indicator final" sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii prevăzuți la pozițiile 1 și 2 răspunsurile din col. D>F și E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera că întreprinderea este în dificultate.

d) Pentru societățile care raportează pe bilanț detaliat, pentru indicatorul Total Capitaluri se va avea în vedere rândul 85 col. 1(2) din bilanț, pentru indicatorul Total datorii se vor avea în vedere rândurile 45 + 56 col. 1(2) din bilanț.

În cazul societăților care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi start-up și totodată nu au 3 exerciții financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos:

Indicator 31 decembrie N-1 (lei) 31 decembrie N (lei) Indicator 2 Indicator Indicator Indicator final
B C E = B - C F = 50% x B G = 25% x B E>F? E>G?
1. Capital social subscris și vărsat
(E>G)
Rând 20, col. 2 din bilanț X X Da/nu
2. Total capitaluri Rând 34, col. 2 din bilanț Rând 34, col. 2 din bilanț X X Da/nu
3. Cifra de afaceri Rând 01, col. 2 din CPP Rând 01, col. 2 din CPP Da/nu
X
E = C - B F = 50% x B -
4. Total datorii Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanț Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanț X Da/nu
5. Rezultatul (pierderea) net/ă Rând 65, col. 2 din CPP
pentru pierdere
X Da/nu

Explicații:

Pentru indicatorii prevăzuți la pozițiile 1 și 2 răspunsurile din col. E > G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate. Dacă pentru indicatorii prevăzuți la pct. 3, 4 și 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana "Indicator final" (E > F) sunt simultan afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate.

De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele:

3.1. Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege.

3.2. La data depunerii cererii de finanțare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a contribuțiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

3.3. Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . ., sc. . . . . ., ap. . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura autorizată și ștampila solicitantului4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data semnării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Toate cererile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

ANEXA Nr. 2 la schemă

Model de declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul al ajutoarelor de stat și al ajutoarelor de minimis

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

DECLARAȚIE

1. Datele de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa (domiciliul sau sediul social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data înregistrării întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocației specifice individuale (lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitalul social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, deținut de:

- persoane fizice: . . . . . . . . . . . . . . %;

- microîntreprindere: . . . . . . . . . . . . . . . %.

Cod CAEN al activității finanțate prin proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cifra de afaceri (conform ultimei situații financiare anuale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei

Valoare active totale (conform ultimei situații financiare anuale)1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei

1 Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din active imobilizate (fixe), active circulante și financiare.

2. Date privind ajutoarele de minimis

□ 1. Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, naționale, comunitare sau din alte surse. 

□ 2. Am beneficiat de:

• alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali și anul fiscal curent):
Nr. crt. Data contractării ajutorului de minimis (an/lună/zi) Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis Forma ajutorului de minimis* Furnizorul ajutorului de minimis Sursa și actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțare Suma acordată - euro -
0 1 2 3 4 5 6

* Include și facilitățile privind creditele primite (de exemplu, dobânzi subvenționate, garanții bancare etc.).

Beneficiarul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la pct. 2 cu cele acordate în cadrul Schemei de ajutor de minimis "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural" nu se depășește suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru activități din sectorul transportului rutier.

Beneficiarul declară că va notifica Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) dacă, în perioada de la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecție, a obținut un ajutor de minimis, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma și intensitatea maxime admise.

Beneficiarul declară că va notifica APDRP dacă, pentru realizarea investiției, pe întreaga perioada de derulare a implementării proiectului va beneficia de alte ajutoare de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma și intensitatea maxime admise.

3. Datele de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . ., sc. . . . . ., ap. . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura autorizată și ștampila solicitantului2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data semnării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...