Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole
Număr celex: 32013R1370

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 20 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată "PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii" a prezentat posibilele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună ("PAC") ulterior anului 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui să fie reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, printre care Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului. În contextul cadrului de reglementare revizuit, ar trebui să fie adoptate măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor.

(2) Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru dispozițiile referitoare la intervenția publică, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este important să se facă distincția între pragurile de referință prevăzute în Regulamentul(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, pe de o parte, și prețurile de intervenție, pe de altă parte, și să fie definite acestea din urmă. Numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate, menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețului pieței). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și a altor forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.

(3) Ar trebui să fie prevăzut nivelul prețului de intervenție publică la care se fac achizițiile la preț fix sau în cadrul unei proceduri de licitație, inclusiv cazurile în care poate fi necesară o ajustare a prețurilor de intervenție publică. În egală măsură, este necesar să fie luate măsuri privind contingentele în vederea desfășurării achizițiilor la preț fix. În ambele cazuri, prețurile și contingentele ar trebui să reflecte practica și experiența dobândită îin cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede acordarea de ajutor pentru depozitarea privată ca o măsură de intervenție pe piață. Este necesar să se prevadă măsuri privind stabilirea cuantumului ajutorului. Având în vedere practica și experiența dobândită în cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare, ar trebui să se stabilească cuantumurile ajutorului atât în prealabil cât și printr-o licitație și să se ia în considerare anumite elemente atunci când ajutorul este stabilit în prealabil.

(5) Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, ar trebui să se prevadă un plafon fix al ajutorului Uniunii și rate maxime de cofinanțare. Pentru a permite tuturor statelor membre să pună în aplicare un program de încurajare a consumului de fructe și legume în școli rentabil din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să se stabilească un cuantum minim determinat al ajutorului Uniunii.

(6) Pentru a asigura buna funcționare a ajutoarelor pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate destinate copiilor în instituțiile de învățământ și pentru a asigura flexibilitatea în administrarea programului respectiv, ar trebui să se stabilească cantitatea maximă de lapte eligibilă pentru ajutor, precum și cuantumul ajutorului Uniunii.

(7) În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, o serie de măsuri din sectorul zahărului expiră la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr atunci când se elimină regimul cotelor.

(8) Prezentul regulament ar trebui să prevadă măsuri de stabilire a taxei pe producție care se percepe pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică cotele prevăzute în sectorul zahărului, în conformitate cu prelungirea regimului cotelor până la 30 septembrie 2017.

(9) Pentru a garanta eficiența regimului de restituții la producție în cazul anumitor produse din sectorul zahărului, ar trebui să se stabilească condițiile adecvate de fixare a valorii restituțiilor la producție.

(10) Ar trebui să se stabilească prețul minim aplicabil sfeclei căreia i se aplică o cotă, corespunzător unei calități standard care ar trebui definită, în scopul asigurării unui nivel de trai echitabil producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune.

(11) Pentru a evita o situație de amenințare a pieței zahărului cauzată de acumularea cantităților de zahăr, izoglucoză și sirop de inulină pentru care nu sunt întrunite condițiile aplicabile, ar trebui să se prevadă o taxă pe excedent.

(12) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește unui mecanism de asigurare a unei furnizări suficiente și echilibrate a zahărului pe piețele Uniunii, mecanism care autorizează Comisia să ia măsurile adecvate în acest sens. Dat fiind că instrumentele de gestionare a piețelor destinate punerii în practică a respectivului mecanism constă în ajustări temporare ale taxei pe import care se percepe pentru zahărul brut importat, precum și în aplicarea temporară a unei taxe pentru producția realizată în afara cotelor, introdusă pe piața internă în scopul corelării aprovizionării cu cererea, prezentul regulament ar trebui să includă o dispoziție specifică care să permită Comisiei să aplice o astfel de taxă și să stabilească cuantumul acesteia.

(13) Pentru a se asigura buna funcționare a sistemului de restituții la export, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate pentru fixarea cuantumului restituțiilor. De asemenea, în sectoarele cerealelor și orezului, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate de stabilire a sumelor corective și ar trebui să se prevadă ajustarea valorii restituției în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

(14) Pentru a se asigura o gestionare zilnică eficientă a PAC, măsurile de fixare a ajutoarelor, a restituțiilor și a prețurilor prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la condițiile generale pentru stabilirea unor sume concrete în fiecare caz în parte. Pentru a asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competențe de executare în vederea stabilirii sumelor respective. Competențele de executare respective ar trebui să se exercite cu asistența Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, pentru a garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a stabili noi niveluri pentru restituții și, în sectoarele cerealelor și orezului, de a adapta suma corectivă fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...