Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 19 decembrie 2013.

În vigoare de la 19 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri în vederea evitării deschiderii procedurii de infringement împotriva României ca urmare a faptului că în dosarul EU PILOT 4.387/12/TAXU Comisia a respins răspunsul României, stabilind că implementarea sistemului TVA la încasare trebuie să fie opțională pentru operatorii economici și, de asemenea, nu trebuie impusă colectarea TVA la o anumită limită de timp de la emiterea facturii, fazele din procedura precontencioasă a dosarului menționat vor fi parcurse în decursul anului 2014, făcând astfel necesară modificarea sistemului în cursul anului, fapt imposibil de realizat având în vedere că trecerea de la sistemul obligatoriu la cel opțional nu se poate realiza decât la începutul unui an calendaristic datorită complexității sistemului, a faptului că cifra de afaceri pentru determinarea eligibilității persoanelor care aplică sistemul este anuală și că regulile tranzitorii necesare nu pot fi instituite în cursul anului întrucât ar crea dificultăți majore în aplicarea și administrarea sistemului.

Luând în considerare faptul că majorarea nivelului accizelor pentru motorină, benzină cu și fără plumb și kerosen, de la 1 ianuarie 2014, ar fi putut genera o majorare a prețurilor la carburanți cu implicațiile aferente asupra prețurilor bunurilor și serviciilor,

având în vedere faptul că la 1 ianuarie 2014 încetează suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice, precum și faptul că prevederile referitoare la facturare cuprinse în Legea nr. 148/2012 contravin acquis-ului comunitar în domeniul TVA și pot conduce la declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva României,

întrucât prevederile referitoare la bonuri fiscale și la chitanțe cuprinse în Legea nr. 148/2012 creează paralelism legislativ sau contravin prevederilor actelor normative care reglementează regimul acestor documente,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1342, alineatele (3) - (6) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens, denumite în continuare persoane care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activității economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 și 133, realizate în cursul anului calendaristic;

b) persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8);

b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a);

c) persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153.

(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației în care în cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Dacă în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depășește plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depășit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu depășește în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 și 25 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

(6) Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemul TVA la încasare aplică sistemul respectiv numai pentru operațiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România, dar nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele operațiuni care intră sub incidența regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA;

c) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 -1523 ;

d) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21."

2. La articolul 1342, alineatul (11) se abrogă.

3. La articolul 145, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

"

(11) Dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său."

4. La articolul 146 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să dețină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum și dovada plății în cazul achizițiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziționează bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplică sistemul TVA la încasare;".

5. La articolul 1563, alineatele (11), (111), (12) și (13) vor avea următorul cuprins:

"

(11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a), nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de TVA conform art. 153.

(111) Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:

a) persoana impozabilă care nu trebuia să aplice sistemul TVA la încasare aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) și (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabilă nu este însă sancționată în cazul în care în perioada respectivă aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) și își exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (12);

b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercită pe măsura plății potrivit prevederilor art. 145 alin. (11), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă.

(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care depășește în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligația să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 1342 alin. (5). În situația în care persoana impozabilă care depășește plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:

a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) și (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);

b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercită pe măsura plății în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizițiile realizate de la acesta în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 1342 alin. (3)-(8). Registrul este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b), de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. (12). În cazul înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în situația în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii își exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11), începând cu data publicării în registru."

Art. II. - Reviste (1)

(1) În vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opțională a sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dispozițiile prezentului articol.

(2) Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:

a) pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;

b) pot solicita oricând în cursul anului 2014, prin excepție de la prevederile art. 1342 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare;

c) au obligația să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situația în care au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. Radierea este operată de organele fiscale competente la termenele și potrivit procedurilor prevăzute la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoanele impozabile nu depun în termenul prevăzut la prima teză notificarea, se aplică corespunzător prevederile art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplică în situația persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2014 și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puțin până la finele anului 2014, cu excepția cazului în care depășesc plafonul de 2.250.000 lei.

(4) Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât și al celor care ies din sistem, pentru operațiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum și pentru facturile emise înainte de această dată, în situația în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parțiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 1342 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. -

Prevederile art. I și II se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. IV. -

Articolul IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. IX. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu excepția pct. 59-62 de la art. I care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2014."

Art. V. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI. -

Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 18 decembrie 2013.

Nr. 111.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
;
se încarcă...