Art II | Ordonanță de urgență 111/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. II. - Reviste (1)

(1) În vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opțională a sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dispozițiile prezentului articol.

(2) Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:

a) pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;

b) pot solicita oricând în cursul anului 2014, prin excepție de la prevederile art. 1342 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare;

c) au obligația să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situația în care au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. Radierea este operată de organele fiscale competente la termenele și potrivit procedurilor prevăzute la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoanele impozabile nu depun în termenul prevăzut la prima teză notificarea, se aplică corespunzător prevederile art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplică în situația persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2014 și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puțin până la finele anului 2014, cu excepția cazului în care depășesc plafonul de 2.250.000 lei.

(4) Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât și al celor care ies din sistem, pentru operațiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum și pentru facturile emise înainte de această dată, în situația în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parțiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 1342 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2013:
Art I
Art II
Art III
Art IV
Art IX "
Art V
Art VI
Reviste:
Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
;
se încarcă...