Art 11 | Ordonanță 20/1994

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 11. - Proceduri (1)

(1) Pentru construcțiile incluse în programele anuale primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor lua măsurile necesare pentru:

a) contractarea proiectării lucrărilor de intervenție și aprobarea documentațiilor de avizare pentru lucrări de intervenție;

b) contractarea execuției lucrărilor de intervenție;

c) notarea dreptului de creanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la lit. h), cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile prezentei ordonanțe;

d) asigurarea diriginților de șantier autorizați;

e) verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrări executate, conform soluției de intervenție din documentația aprobată;

f) organizarea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție;

g) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor de intervenție, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;

h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de intervenție, evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți;

i) întocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind încheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin același proces-verbal se vor stabili și cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor, precum și modalitățile de restituire a acestor sume.

(2) Contractul de execuție a lucrărilor de intervenție, prevăzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde sancțiuni în sarcina antreprenorului/antreprenorului general pentru întârzieri în realizarea lucrărilor la termenele prevăzute în graficul de execuție, anexă la contract. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Proceduri (2)

(3) Contractul și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) au valoare de înscris autentic și constituie titluri executorii. În temeiul acestora, în cartea funciară se va nota atât dreptul de creanță, cât și interdicția de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în condițiile prevăzute la art. 12.

(4) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară, notarea dreptului de creanță este condiționată de efectuarea operațiunilor de primă înscriere în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, în baza titlului de proprietate și a documentației cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Creanțele fiscale generate de titlurile executorii prevăzute la alin. (3) se execută silit de către organele competente, în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pentru realizarea în condiții de siguranță a lucrărilor de intervenție și asigurarea continuității acestora, activitățile comerciale și nonprofit desfășurate în spațiile existente din construcțiile nominalizate în programele anuale se suspendă de drept pe durata execuției lucrărilor de intervenție.

(7) Furnizorii de utilități sunt obligați să realizeze în regim de urgență, pe baza contractelor încheiate în condițiile legii, lucrările de specialitate determinate de soluțiile de consolidare adoptate și cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, care să asigure funcționalitatea construcției.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 20/1994:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Proceduri:
Procedură privind notarea în cartea funciară
Procedură privind radierea din cartea funciară
;
se încarcă...