Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1438/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 81.213 din 16 decembrie 2013;

- prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (4) vor va avea următorul cuprins:

"

(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entitățile mandatate de MADR sau direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare EM/DAJ.

(2) EM se deplasează la operatori, încheie contracte de prestări de servicii, întocmește împreună cu operatorii fișele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, transmite fișele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării și avizării și comunică MADR fișele de înregistrare în format electronic.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), își pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem și nu solicită sprijin financiar."

2. La articolul 2 alineatul (6), litera c) se abrogă.

3. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.

4. La articolul 2 alineatul (10), litera b) se abrogă.

5. La articolul 2, alineatele (13) și (15) se abrogă.

6. La articolul 2, alineatul (17) va avea următorul cuprins:

"

(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM, în format electronic, Declarația pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 11."

7. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Situațiile în care se poate depune această declarație sunt următoarele:

a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declarația, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare, precum și de fișa de înregistrare inițială, se depune la noul EM, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;

b) rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;

c) schimbarea formei de organizare;

d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI;

e) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu modificarea CUI;

f) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

g) schimbarea adresei deținătorului exploatației;

h) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

• decesul fermierului;
• incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
• o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;
• distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;

• o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;

i) constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției;

j) transferul total a activității cu profil ecologic;

k) transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă."

8. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În situația în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecție și certificare din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformități majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancțiuni pe care organismele de inspecție și certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere."

9. Anexa nr. 8 se abrogă.

10. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "DAJ/EM" se înlocuiește cu sintagma "EM/DAJ", iar termenul "estimat" se înlocuiește cu "realizat în anul anterior".

Art. II. -

Prevederile art. 5 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.438.

;
se încarcă...