Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de ajutor aplicată aeroporturilor regionale din România trebuie să respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general,

sesizând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, contravin în parte cerințelor din Decizia Comisiei 2012/21/UE,

dată fiind necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanțare a obiectivelor de investiții aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, având în vedere importanța acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,

constatând că procesul de absorbție a fondurilor europene alocate dezvoltării și modernizării infrastructurii de transport aerian în România trebuie dublat și de creșterea capacității statului român de a asigura cofinanțarea acestor proiecte,

având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri legislative care să asigure respectarea de către România a obligațiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevăzute în Decizia Comisiei 2012/21/UE,

având în atenție faptul că neadoptarea actului normativ poate atrage încălcarea obligațiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea aeroporturilor regionale,

având în vedere volumul mare al plăților restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări,

necesitatea deblocării activității furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de recuperat de la autoritățile administrației publice locale sume ce reprezintă plăți restante,

prevederile acordului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional referitoare la reducerea arieratelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

având în vedere că suma reprezentând valoarea TVA pentru achizițiile aferente programului finanțat de Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și malariei în România - Runda a 6-a va fi utilizată integral pentru achiziționarea și distribuția de medicamente pentru pacienții cu tuberculoză multidrog rezistentă (MDR-TB), iar neacordarea acesteia în regim de urgență conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la termenul stabilit (septembrie 2014), întrucât procedura între transmiterea comenzii de medicamente, plata și livrarea medicamentelor în țară durează minimum 6 luni,

constatând că procesul de absorbție a fondurilor europene este afectat în mod negativ din cauza nivelului scăzut de salarizare a personalului din cadrul autorităților de management,

având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- urgența adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanțării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013 când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanțare nerambursabilă europeană în situația angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanțare din motivul imposibilității suportării de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile din PNDR care au deja obligația asigurării cofinanțării acestora și a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA-ului, nu mai pot fi realocate pentru finanțarea unor noi contracte;

- neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgență poate avea drept consecință creșterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un număr de 1.983 de contracte de finanțare încheiate cu beneficiari publici, care înseamnă tot atâtea primării, aproximativ 366 dintre acestea, cu o valoare contractată de 2.332.130.642 lei, se vor rezilia, cu consecințe nefavorabile atât în plan financiar, pentru beneficiarii aflați în această situație ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social, prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum și pierderea finanțării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri, respectiv cca 1.280.289.164 lei;

- neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgență poate avea drept consecință creșterea ratei de rezilieri a proiectelor din Programul operațional pentru pescuit (POP), cu consecințe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflați în această situație care trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiecte, precum și pierderea finanțării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri. Totodată, prin adoptarea prezentului act normativ ar crește gradul de absorbție din cadrul FEP, limitând dezangajările. Astfel, dintr-un număr de 197 de proiecte cu o valoare totală de 33,5 milioane euro, din care 132 proiecte de investiții cu o valoare de 27 milioane euro depuse până în prezent la Grupurile de acțiune locală pentru pescuit (FLAG), prin utilizarea instrumentului financiar - schema de garantare din cadrul măsurii 2.4 Inginerie financiară din POP se va susține implementarea accelerată a proiectelor selectate de către FLAG-uri, cât și a celor ce urmează a fi depuse în vederea selectării,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Cheltuielile de investiții ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafețelor de mișcare aeronave - piste, căi de rulare, platforme -, precum și echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanța și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcționează regiile autonome aeroportuare, precum și din fonduri europene.

Art. 2. -

Finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se face cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Art. 3. -

Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredința, prin hotărâre a consiliului județean, prestarea unui serviciu de interes economic general și, de asemenea, li se poate impune o obligație de serviciu public în condițiile îndeplinirii cerințelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012."

2. Articolele 5 și 6 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Hotărârea consiliului județean prin care se încredințează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;

b) conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care acordă aceste drepturi;

d) o descriere a mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;

e) modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații;

f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.

Art. 6. -

Calculul compensației pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligației de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE."

3. Anexa se abrogă.

Art. II. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la o poziție distinctă.

(2) Ministerul Transporturilor repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit notelor de fundamentare și a deconturilor justificative a sumelor reprezentând cheltuielile de investiții solicitate/acordate avizate și însușite de aceștia.

(3) Răspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o deține regia autonomă aeroportuară, precum și unitatea administrativ-teritorială sub autoritatea căreia funcționează respectiva regie.

Art. III. -

După alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) și c) și art. 18 alin. (3) și (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum și ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate și cheltuielile de personal."

Art. IV. -

Alineatele (1), (4), (5) și (6) ale articolului 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 1 noiembrie 2013, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, rămase nerepartizate, se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, ori față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru:

a) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

b) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 17 decembrie 2013, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare.

(6) Repartizarea pe județe și municipiul București, alocarea și utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2013."

Art. V. - Referințe în jurisprudență (2)

Alineatul (4) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene în litigiile de pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaționali și în care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția situațiilor în care reprezentarea se asigură prin servicii de specialitate contractate de Ministerul Fondurilor Europene și decontate din fonduri europene nerambursabile, în condițiile legii."

Art. VI. -

Dosarele cu obiectul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, aflate în instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se predau Ministerului Finanțelor Publice pe bază de protocol până cel târziu la data de 15 ianuarie 2014.

Art. VII. - Modificări (2)

(1) Începând cu 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative și Programul operațional pentru pescuit se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1), cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene și al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management. Derogări (2)

(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucțiuni de aplicare.

Art. VIII. -

Pentru personalul din Ministerul Educației Naționale, din entitățile aflate în subordinea acestuia și din serviciile deconcentrate care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, majorarea salarială acordată conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, sau a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se aplică la salariul de bază stabilit pentru personalul din aparatul propriu, din entitățile aflate în subordinea acestuia și din serviciile deconcentrate încadrat pe funcții similare unde acesta își desfășoară activitatea.

Art. IX. -

(1) Se aprobă plata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumei de 1.945 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 437.079 euro, necesară acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate care fac obiectul programului privind combaterea tuberculozei în România, cu finanțare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finanțare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării fazei a treia a programului în perioada 1 octombrie 2012- 30 septembrie 2014 și se suportă din bugetul de stat pe anul 2014.

(3) Eventualele diferențe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică pentru Programul "Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaționale sărace și vulnerabile", finanțat prin Acordul de finanțare ROM-607-G04-T, semnat la data de 24 septembrie 2007 între Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul global de combatere HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la data de 22 octombrie 2009, și prin Amendamentul nr. 8, semnat la data de 28 ianuarie 2013, până la finalizarea acestuia.

(5) Programul prevăzut la alin. (4) este implementat de Fundația Romanian Angel Appeal și de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.

(6) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (1) achiziționate din țară sau importate în nume propriu ori de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătății de către Fundația Romanian Angel Appeal.

(7) Decontarea sumelor către Fundația Romanian Angel Appeal se face de către Ministerul Sănătății pe baza documentației depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit Metodologiei de rambursare aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 2.008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătății Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, finanțate din fonduri nerambursabile.

(8) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se depun până la finele anului 2013 și se decontează din bugetul de stat pe anul 2014, prin bugetul Ministerului Sănătății.

Art. X. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 223 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educației Naționale pentru instituțiile de învățământ universitar de stat pentru plata titlurilor executorii având ca obiect drepturi salariale.

Art. XI. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

"

Art. 181. -

(1) După efectuarea verificărilor ultimei cereri de plată, APDRP virează beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

(2) În ziua următoare efectuării virării, APDRP va transmite beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local o notificare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) numărul, data și valoarea facturii/facturilor care fac obiectul ultimei cereri de plată;

b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări, emitenți ai facturilor prevăzute la lit. a);

c) valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plată.

(3) O copie a notificării transmise beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local împreună cu ordinele de plată se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv.

(4) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) și c). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită.

(6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unitățile Trezoreriei Statului verifică:

a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;

d) concordanța dintre numărul și data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;

e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;

f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3).

(7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la APDRP din contul deschis potrivit alin. (1) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR» sau, după caz, în contul propriu de disponibilități al instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cel al instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Operațiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.

(9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la APDRP, în copie, ordinele de plată și extrasele de cont aferente ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile.

(10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (5) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile APDRP sumele primite de acestea.

(11) În situația în care beneficiarii, care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, finanțați conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), APDRP solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile altor acte normative se mențin.

(12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), APDRP comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (11).

(13) Sumele prevăzute la alin. (1) virate beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului local nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

(14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.

(15) Pentru sumele virate și nejustificate prin ultimele cereri de plată, APDRP notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora."

2. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și agenția de plată."

3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare, cuantumul avansului nu poate depăși 50% din contribuția financiară a Comunității Europene și contribuția publică națională."

4. La articolul 221, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel cum este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiară acordă garanții beneficiarilor, în vederea obținerii unui credit bancar pentru cofinanțarea proiectelor contractate, pentru măsurile: 1.3 Investiții la bordul navelor și selectivitate, 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 Compensații socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea și comercializarea peștelui, 3.1 Acțiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare și adăposturi, 4.1 Dezvoltarea zonelor pescărești."

Art. XII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

București, 11 decembrie 2013.

Nr. 107.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...