Parlamentul României

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (2), Derogări (1), Reviste (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2013 până la 01 ianuarie 2015, fiind înlocuit prin Lege 187/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2014.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 51.888,7 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 112,4 milioane lei, cu un excedent de 198,9 milioane lei. Modificări (3)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 și 4/03.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014

Art. 3. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.806 milioane lei. Modificări (3)

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 43,6 milioane lei, cu un excedent de 222,3 milioane lei. Modificări (3)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 și 4/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 4. -

(1) Pentru anul 2014, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1), denumit în continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilității. Derogări (1)

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;

c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.

(8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, în condițiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, autoritatea de certificare și plată ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 6. - Derogări (1)

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare. Derogări (1)

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014. Derogări (1)

(3) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7). Derogări (1)

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

(6) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

Art. 7. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 9. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 11. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. -

Drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri judecătorești definitive, ca urmare a contestării recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) -g) și h), cu excepția drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 14. -

(1) În anul 2014 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale. Practică judiciară (1)

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 15. -

(1) Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului principal de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) și să asigure sumele necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole.

(3) Prin excepție de la art. 6 alin. (1) - (4), ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).

(4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Sumele cuprinse în titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.

(6) Propunerile de credite de angajament și credite bugetare necesare asigurării finanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale.

(7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. - Reviste (2)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Art. 17. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei; Reviste (1)

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (3)

În anul 2014 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,07.

Art. 20. -

(1) Cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este inclusă și cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cota contribuției prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - Practică judiciară (1)

(1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

(2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 23. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. -

În anul 2014 creditele bugetare estimate pentru 2015-2017 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25. -

Anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

București, 10 decembrie 2013.

Nr. 340.

ANEXA Nr. 1/03

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anii 2014-2017
- SINTEZĂ -

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 52.200.063 54.334.241 57.544.650 59.874.568
0002 03 I. VENITURI CURENTE 39.680.882 41.613.849 43.393.673 45.766.349
2000 03 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 39.558.000 41.484.507 43.257.386 45.627.188
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 28.657.017 30.653.170 32.703.910 34.382.748
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 28.656.205 30.334.507 32.368.280 34.029.363
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 300.812 318.663 335.630 353.385
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 10.600.983 10.831.337 10.553.476 11.244.440
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 13.575.972 14.369.721 15.131.168 15.912.833
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare 187.740 178.828 167.710 155.106
05 Contribuții facultative ale asiguraților 27.000 32.000 37.000 37.000
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 60 70 80 90
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -3.615.435 -4.197.420 -5.251.383 -5.351.159
12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică 354.047 371.827 388.529 405.961
13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 20.955 22.947 24.177 25.453
14 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent 50.598 53.316 56.144 59.103
15 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară 46 48 51 53
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 122.882 129.342 136.287 139.161
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10.467 11.030 11.631 12.252
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 10 10 10 10
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 10 10 10 10
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 10.457 11.020 11.621 12.242
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 10.457 11.020 11.621 12.242
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 112.415 118.312 124.656 126.909
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 73.354 77.626 81.974 83.229
08 Venituri din prestări de servicii 83 88 93 98
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 73.071 77.388 81.781 83.081
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 200 150 100 50
3603 DIVERSE VENITURI 39.061 40.686 42.682 43.680
50 Alte venituri 39.061 40.686 42.682 43.680
4100 03 IV. SUBVENȚII 12.519.181 12.720.392 14.150.977 14.108.219
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.519.181 12.720.392 14.150.977 14.108.219
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 12.519.181 12.720.392 14.150.977 14.108.219
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181 12.720.392 14.150.977 14.108.219
4903 01 Venituri sistem public de pensii 51.888.724 54.004.478 57.197.309 59.508.841
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 311.339 329.763 347.341 365.727
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 52.001.169 54.118.181 57.314.539 59.629.089
01 CHELTUIELI CURENTE 51.996.278 54.114.581 57.310.939 59.625.489
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161.000 168.067 171.498 175.620
01 Cheltuieli salariale în bani 126.630
01 Salarii de bază 121.921
05 Sporuri pentru condiții de muncă 672
06 Alte sporuri 282
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 188
13 Indemnizații de delegare 100
30 Alte drepturi salariale în bani 3.467
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 34.345
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 25.784
02 Contribuții de asigurări de șomaj 638
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.604
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 238
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.081
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 412.386 455.729 474.082 516.201
01 Bunuri și servicii 32.556
01 Furnituri de birou 4.065
02 Materiale pentru curățenie 74
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 7.640
04 Apă, canal și salubritate 922
05 Carburanți și lubrifianți 590
06 Piese de schimb 286
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.415
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 280
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.275
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 320
01 Hrană pentru oameni 320
04 Medicamente și materiale sanitare 600
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 410
06 Deplasări, detașări, transferări 837
01 Deplasări interne, detașări, transferări 615
02 Deplasări în străinătate 222
11 Cărți, publicații și materiale documentare 105
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 115
14 Protecția muncii 20
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.705
30 Alte cheltuieli 372.598
02 Protocol și reprezentare 24
03 Prime de asigurare non-viață 280
04 Chirii 2.010
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 351.519
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.755
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.005 30.005 30.005 30.005
03 Alte dobânzi 30.005
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 30.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.183
01 Transferuri curente 1.000
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 852
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănatate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională 148
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 23.465
01 Finanțarea națională 2.923
02 Finanțarea externă nerambursabilă 16.111
03 Cheltuieli neeligibile 4.431
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51.368.422 53.455.467 56.634.171 58.902.480
01 Asigurări sociale 50.519.027
02 Ajutoare sociale 849.395
01 Ajutoare sociale în numerar 528.800
02 Ajutoare sociale în natură 320.595
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.891 3.600 3.600 3.600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.891 3.600 3.600 3.600
01 Active fixe 3.891
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 3.391
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 52.001.169 54.118.181 57.314.539 59.629.089
01 CHELTUIELI CURENTE 52.996.278 54.114.581 57.310.939 59.625.489
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161.000 168.067 171.498 175.620
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 412.386 455.729 474.082 516.201
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.005 30.005 30.005 30.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.183
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51.368.422 53.455.467 56.634.171 58.902.480
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.891 3.600 3.600 3.600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.891 3.600 3.600 3.600
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51.888.724 54.004.478 57.197.309 59.508.841
01 CHELTUIELI CURENTE 51.883.933 54.000.978 57.193.809 59.505.341
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154.732 161.745 165.093 169.075
01 Cheltuieli salariale în bani 121.727
01 Salarii de bază 117.254
05 Sporuri pentru condiții de muncă 640
06 Alte sporuri 282
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 188
13 Indemnizații de delegare 96
30 Alte drepturi salariale în bani 3.267
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 32.980
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 24.760
02 Contribuții de asigurări de șomaj 610
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.345
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 229
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.036
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 410.715 454.061 472.386 514.477
01 Bunuri și servicii 31.769
01 Furnituri de birou 4.000
02 Materiale pentru curățenie 70
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 7.500
04 Apă, canal și salubritate 900
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 280
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.300
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 280
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.000
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 320
01 Hrană pentru oameni 320
04 Medicamente și materiale sanitare 600
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasări, detașări, transferări 800
01 Deplasări interne, detașări, transferări 600
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 100
14 Protecția muncii 20
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.700
30 Alte cheltuieli 371.786
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 220
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 350.836
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.700
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.000 30.000 30.000 30.000
03 Alte dobânzi 30.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 30.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 23.465
01 Finanțarea națională 2.923
02 Finanțarea externă nerambursabilă 16.111
03 Cheltuieli neeligibile 4.431
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51.265.021 53.351.008 56.526.330 58.791.789
01 Asigurări sociale 50.453.606
02 Ajutoare sociale 811.415
01 Ajutoare sociale în numerar 500.366
02 Ajutoare sociale în natură 311.049
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.791 3.500 3.500 3.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.791 3.500 3.500 3.500
01 Active fixe 3.791
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 3.291
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.000
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 50.453.606
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 311.049
09 Ajutoare pentru urmași 500.366
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 623.703
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 350.836
03 Alte cheltuieli de administrare fond 372.867
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 112.445 113.703 117.230 120.248
01 CHELTUIELI CURENTE 112.345 113.603 117.130 120.148
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.268 6.322 6.405 6.545
01 Cheltuieli salariale în bani 4.903
01 Salarii de bază 4.667
05 Sporuri pentru condiții de muncă 32
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 200
03 Contribuții 1.365
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.024
02 Contribuții de asigurări de șomaj 28
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 259
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 9
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 45
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.671 1.668 1.696 1.724
01 Bunuri și servicii 787
01 Furnituri de birou 65
02 Materiale pentru curățenie 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 140
04 Apă, canal și salubritate 22
05 Carburanți și lubrifianți 160
06 Piese de schimb 6
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 115
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 275
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasări, detașări, transferări 37
01 Deplasări interne, detașări, transferări 15
02 Deplasări în străinătate 22
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
13 Pregătire profesională 15
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5
30 Alte cheltuieli 812
02 Protocol și reprezentare 4
03 Prime de asigurare non-viață 60
04 Chirii 10
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 683
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 55
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
03 Alte dobânzi 5
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.183
01 Transferuri curente 1.000
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 852
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională 148
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 103.401 104.459 107.841 110.691
01 Asigurări sociale 65.421
02 Ajutoare sociale 37.980
01 Ajutoare sociale în numerar 28.434
02 Ajutoare sociale în natură 9.546
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100 100 100 100
01 Active fixe 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 100
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 65.421
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 36.027
01 Asistență socială în caz de boli 18.409
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.618
07 Asigurări pentru șomaj 35
09 Ajutoare pentru urmași 2.918
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 8.044
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 683
03 Alte cheltuieli de administrare fond 7.361
9903 EXCEDENT/DEFICIT 198.894 216.060 230.111 245.479
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 198.894 216.060 230.111 245.479

Modificări (3)

ANEXA Nr. 2/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi tol Pa ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 47.166.246 49.071.892 51.985.142 54.108.009
01 CHELTUIELI CURENTE 47.161.355 49.068.292 51.981.542 54.104.409
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161.000 168.067 171.498 175.620
01 Cheltuieli salariale în bani 126.630
01 Salarii de bază 121.921
05 Sporuri pentru condiții de muncă 672
o6 Alte sporuri 282
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 188
13 Indemnizații de delegare 100
30 Alte drepturi salariale în bani 3.467
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 34.345
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 25.784
02 Contribuții de asigurări de șomaj 638
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.604
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 238
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.081
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 394.016 434.329 451.685 493.380
01 Bunuri și servicii 32.556
01 Furnituri de birou 4.065
02 Materiale pentru curățenie 74
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 7.640
04 Apă, canal și salubritate 922
05 Carburanți și lubrifianți 590
06 Piese de schimb 286
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.415
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 280
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.275
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 320
01 Hrană pentru oameni 320
04 Medicamente și materiale sanitare 600
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 410
06 Deplasări, detașări, transferări 837
01 Deplasări interne, detașări, transferări 615
02 Deplasări în străinătate 222
11 Cărți, publicații și materiale documentare 105
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 115
14 Protecția muncii 20
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.705
30 Alte cheltuieli 354.228
02 Protocol și reprezentare 24
03 Prime de asigurare non-viață 280
04 Chirii 2.010
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 333.149
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.755
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.005 30.005 30.005 30.005
03 Alte dobânzi 30.005
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 30.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.l83
01 Transferuri curente 1.000
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 852
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională 148
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 23.465
01 Finanțarea națională 2.923
02 Finanțarea externă nerambursabilă 16.111
03 Cheltuieli neeligibile 4.431
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.551.869 48.430.578 51.327.171 53.404.221
01 Asigurări sociale 45.716.061
02 Ajutoare sociale 835.808
01 Ajutoare sociale în numerar 515.453
02 Ajutoare sociale în natură 320.355
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.891 3.600 3.600 3.600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.891 3.600 3.600 3.600
01 Active fixe 3.891
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 3.391
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 47.166.246 49.071.892 51.985.142 54.108.009
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 47.161.355 49.068.292 51.981.542 54.104.409
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161.000 168.067 171.498 175.620
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 394.016 434.329 451.685 493.380
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.005 30.005 30.005 30.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.183
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.551.869 48.430.578 51.327.171 53.404.221
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.891 3.600 3.600 3.600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.891 3.600 3.600 3.600
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 47.053.801 48.958.189 51.867.912 53.987.761
01 CHELTUIELI CURENTE 47.049.010 48.954.689 51.864.412 53.984.261
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154.732 161.745 165.093 169.075
01 Cheltuieli salariale în bani 121.727
01 Salarii de bază 117.254
05 Sporuri pentru condiții de muncă 640
06 Alte sporuri 282
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 188
13 Indemnizații de delegare 96
30 Alte drepturi salariale în bani 3.267
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 32.980
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 24.760
02 Contribuții de asigurări de șomaj 610
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.345
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 229
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.036
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 392.345 432.661 449.989 491.656
01 Bunuri și servicii 31.769
01 Furnituri de birou 4000
02 Materiale pentru curățenie 70
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 7.500
04 Apă, canal și salubritate 900
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 280
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.300
09 Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional 280
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.000
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 320
01 Hrană pentru oameni 320
04 Medicamente și materiale sanitare 600
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasări, detașări, transferări 800
01 Deplasări interne, detașări, transferări 600
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregatire profesională 100
14 Protecția muncii 20
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.700
30 Alte cheltuieli 353.416
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 220
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 332.466
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 18.700
30 TITLUL III DOBÂNZI 30.000 30.000 30.000 30.000
03 Alte dobânzi 30.000
01 Dobânda datorată trezoreriei statului 30.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.465 4.164
01 Programe din Fondul Social European (FSE) 23.465
01 Finanțarea națională 1.923
02 Finanțarea externă nerambursabilă 16.111
03 Cheltuieli neeligibile 4.431
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.448.468 48.326.119 51.219.330 53.293.530
01 Asigurări sociale 45.650.640
02 Ajutoare sociale 797.828
01 Ajutoare sociale în numerar 487.019
02 Ajutoare sociale în natură 310.809
770 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.791 3.500 3.500 3.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.791 3.500 3.500 3.500
01 Active fixe 3.791
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 3.191
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.000
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 45.650.640
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 310.809
09 Ajutoare pentru urmași 487.019
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 605.333
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 332.466
03 Alte cheltuieli de administrare fond 272.867
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 112.445 113.703 117.230 120.248
01 CHELTUIELI CURENTE 112.345 113.603 117.130 120.148
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.168 6.322 6.405 6.545
01 Cheltuieli salariale în bani 4.903
01 Salarii de bază 4.667
05 Sporuri pentru condiții de muncă 32
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 200
03 Contribuții 1.365
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.024
02 Contribuții de asigurări de șomaj 28
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 159
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 9
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 45
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.671 1.668 1.696 1.724
01 Bunuri și servicii 787
01 Furnituri de birou 65
02 Materiale pentru curațenie 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 140
04 Apă, canal și salubritate 22
05 Carburanți și lubrifianți 160
06 Piese de schimb 6
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 115
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 275
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasări, detasări, transferări 37
01 Deplasări interne, detașări, transferări 15
02 Deplasări în străinătate 22
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
13 Pregătire profesională 15
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5
30 Alte cheltuieli 812
02 Protocol și reprezentare 4
03 Prime de asigurare non-viață 60
04 Chirii 10
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 683
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 55
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
03 Alte dobânzi 5
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.000 1.149 1.183 1.183
01 Transferuri curente 1.000
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 852
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională 148
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 103.401 104.459 107.841 110.691
01 Asigurări sociale 65.421
02 Ajutoare sociale 37.980
01 Ajutoare sociale în numerar 28.434
02 Ajutoare sociale în natură 9.546
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100 100 100 100
01 Active fixe 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 100
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 65.421
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 36.027
01 Asistență socială în caz de boli 18.409
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.618
07 Asigurări pentru șomaj 35
09 Ajutoare pentru urmași 2.918
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 8.044
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 683
03 Alte cheltuieli de administrare fond 7.361
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/03/02

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca
pi-
tol
Sub-
capi
tol
Pa
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.041 13.535 14.009 14.009
30 Alte cheltuieli 10.041
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 10.041
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.489.959 2.595.505 2.731.926 2.794.760
01 Asigurări sociale 2.482.933
02 Ajutoare sociale 7.026
01 Ajutoare sociale în numerar 7.026
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.041 13.535 14.009 14.009
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.489.959 2.595.505 2.731.916 2.794.760
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000 2.609.040 2.745.935 2.808.769
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.041 13.535 14.009 14.009
30 Alte cheltuieli 10.041
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 10.041
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.489.959 2.595.505 2.731.926 2.794.760
01 Asigurări sociale 2.482.933
02 Ajutoare sociale 7.026
01 Ajutoare sociale în numerar 7.026
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 2.482.933
09 Ajutoare pentru urmași 7.026
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 10.041
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 10.041
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/03/03

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 1.974.625 2.063.820 2.198.830 2.316.140
01 CHELTUIELI CURENTE 1.974.625 2.063.820 2.198.830 2.316.140
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.160 7.100 7.600 8.000
30 Alte cheltuieli 7.160
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 7.160
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.967.465 2.056.720 2.191.230 2.308.140
01 Asigurări sociale 1.961.225
02 Ajutoare sociale 6.240
01 Ajutoare sociale în numerar 6.000
02 Ajutoare sociale în natură 240
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.974.625 2.063.820 2.198.830 2.316.140
01 CHELTUIELI CURENTE 1.974.625 1.063.820 2.198.830 2.316.140
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.160 7.100 7.600 8.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.967.465 2.056.720 2.191.230 2.308.140
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.974.625 2.063.820 2.198.830 2.316.140
01 CHELTUIELI CURENTE 1.974.625 2.063.820 2.198.830 2.316.140
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.160 7.100 7.600 8.000
30 Alte cheltuieli 7.160
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 7.160
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.967.465 2.056.720 2.191.230 2.308.140
01 Asigurări sociale 1.961.225
02 Ajutoare sociale 6.240
01 Ajutoare sociale în numerar 6.000
02 Ajutoare sociale în natură 240
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 1.961.225
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 240
09 Ajutoare pentru urmași 6.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 7.160
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 7.160
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/03/04

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 360.298 373.429 384.632 396.171
01 CHELTUIELI CURENTE 360.298 373.419 384.631 396.171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.169 765 788 812
30 Alte cheltuieli 1.169
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 1.169
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 359.129 372.664 383.844 395.359
01 Asigurări sociale 358.808
02 Ajutoare sociale 321
01 Ajutoare sociale în numerar 321
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 360.298 373.429 384.632 396.171
01 CHELTUIELI CURENTE 360.298 373.429 384.632 396.171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.169 765 788 812
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 359.129 372.664 383.844 395.359
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 360.298 373.429 384.632 396.171
01 CHELTUIELI CURENTE 360.298 373.429 384.632 396.171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.169 765 788 812
30 Alte cheltuieli 1.169
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 1.169
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 359.129 372.664 383.844 395.359
01 Asigurări sociale 358.808
02 Ajutoare sociale 321
01 Ajutoare sociale în numerar 321
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 358.808
09 Ajutoare pentru urmași 321
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.169
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.169
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3/03

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/ instrument/ facilitate Valoarea totala Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 80.392 11.995 39.022 1.746 23.465 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 80.392 381 42.006 10.376 23.465 4.164 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională(FEDR)
1711 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
68035601
6803560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0
68035601
6803560102 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0
68035601
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 54.078 1.326 23.377 1.746 23.465 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 54.078 381 23.325 2.743 23.465 4.164 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1709 Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2022 Simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte instituții publice cu care interacționează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe (DIAFIX)
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2142 Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Naționala de Pensii și alte drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile sale subordonate
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
68035602
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 6.693 164 2.850 226 2.923 530 0 0 0
II. Credite bugetare 6.693 49 2.834 357 2.923 530 0 0 0
68035602
6803560202 Finantarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 37.311 928 16.148 1.279 16.111 2.845 0 0 0
II. Credite bugetare 37.311 278 16.059 2.018 16.111 2.845 0 0 0
68035602
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 10.074 234 4.379 241 4.431 789 0 0 0
II. Credite bugetare 10.074 54 4.432 368 4.431 789 0 0 0

ANEXA Nr. 3/03/01

Ministerul Muncii, Familiei, Proiecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale
Fond de finanțare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0
6803560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0
6803560102 Finantarea externa nerambursabilă
I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0

Ministerul Muncii, Familiei, Proiecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
Proiectul: 1709 Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 152 36 115 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 152 11 50 91 0 0 0 0 0
680356020 Finantarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 865 202 6S1 12 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 865 62 287 516 0 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 121 55 65 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 18 39 64 0 0 0 0 0

Ministerul Muncii, Familiei, Proiecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0
6803560201 Finantarea națională
I. Credite de angajament 332 64 93 175 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 332 29 89 214 0 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.897 362 526 1.009 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.897 167 500 1.230 0 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 358 76 102 180 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 358 22 96 240 0 0 0 0 0

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
Proiectul: 2022 Simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte instituții publice cu care interacționează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe (DIAFIX)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 2.701 64 2.637 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.701 9 2.692 0 0 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 15.304 364 14.940 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.304 49 15.255 0 0 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.306 103 4.203 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.306 14 4.292 0 0 0 0 0 0

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
Proiectul: 2142 Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii și alte drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile sale subordonate
Fond de finanțare; 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 o 25 332 21.832 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 2.693 0 5 39 2.649 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.693 0 3 41 2.649 0 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 15.258 0 31 213 15.014 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.258 0 17 227 15.014 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.238 0 9 60 4.169 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.238 0 5 64 4.169 0 0 0 0

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilități

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări
2012
Execuție
preliminată
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Anii următori
Proiectul: 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii
Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
6803560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 815 0 0 11 274 530 0 0 0
II. Credite bugetare 815 0 0 11 274 530 0 0 0
6803560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0
II. Credite bugetare 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0
II. Credite bugetare 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli preliminate 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Estimări anii ulteriori
CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
50037101 Active fixe I 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727
II 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727
5003710101 Construcții I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 5.891 100 3.391 800 800 800
II 5.891 100 3.391 800 800 800
5003 710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 900 300 300 300
II 900 300 300 300
5003 710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
5000 TOTAL GENERAL I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
50037101 Active fixe I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
5003710101 Construcții I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
50037101 Active fixe I 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600
II 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 5.891 100 3.391 800 800 800
II 5.891 100 3.391 800 800 800
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 900 300 300 300
II 900 300 300 300
5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
SOCIALE DE STAT II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
50037101 Active fixe I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
5003710102 Mașini, echipamente și I 5.891 100 3.391 800 800 800
mijloace de transport II 5.891 100 3.391 800 800 800
5003 710103 Mobilier, aparatura birotica și I 900 300 300 300
alte active corporale II 900 300 300 300
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.400 400 500 500 500 500
SOCIALE DE STAT II 2.400 400 500 500 500 500
50037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
5003 710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de investiții, cu excepția celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
68037101 Active fixe I 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727
II 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727
6803710101 Construcții I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 5.391 3.291 700 700 700
II 5.391 3.291 700 700 700
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 900 300 300 300
II 900 300 300 300
6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
A - Obiective (proiecte) de investitii în continuare
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
68037101 Active fixe I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
6803710101 Construcții I 9.727 9.727
II 9.727 9.727
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
68037101 Active fixe I 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500
II 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 5.391 3.291 700 700 700
II 5.391 3.291 700 700 700
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 900 300 300 300
II 900 300 300 300
6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100

ANEXA Nr. 4/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 2

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli
preliminate
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
II 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
II 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
68037101 Active fixe I 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
II 6.291 3.291 1.000 1.000 1.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 5.391 3.291 700 700 700
II 5.391 3.291 700 700 700
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 900 300 300 300
II 900 300 300 300
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 500 100 100 100 100 100
II 500 100 100 100 100 100

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 5

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli
preliminate
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
68037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500
6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
II 2.400 400 500 500 500 500

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 1078

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de investitii, cu excepția celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli
preliminate
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 761

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector Gorj
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna Târgu Jiu
1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80 SALARIAȚI
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 11408
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
4. Data începerii investiției (lună/an) 06/2018
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2020
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2013 (mii lei) 8345

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 761

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli
preliminate
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 8.345 8.345
II 8.345 8.345
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.345 8.345
II 8.345 8.345
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.345 8.345
II 8.345 8.345
68037101 Active fixe I 8.345 8.345
II 8.345 8.345
6803710101 Construcții I 8.345 8.345
II 8.345 8.345

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 762

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII EXTINDERE SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector Sector 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna București
1.3 Amplasament Str. Latină nr. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/ 11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 10/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 339 26 MP
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1382
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
4. Data începerii investiției (lună/an) 06/2018
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2019
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2013 (mii lei) 1382

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 762

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII EXTINDERE SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012 Cheltuieli
preliminate
2013
Program
2014
Estimări
2015
Estimări
2016
Estimări
2017
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
68037101 Active fixe I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6803710101 Construcții I 1.382 1.382
II 1.382 1.382

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anii 2014-2017
- SINTEZĂ-

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi tol Pa ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.071.909 2.069.442 2.099.412 2.116.169
0002 04 I. VENITURI CURENTE 1.520.758 1.603.629 1.688.741 1.776.151
1604 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 58 59 61 62
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 58 59 61 62
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.493.300 1.575.370 1.659.780 1.746.989
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 874.695 925.372 975.334 1.027.115
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 625.807 657.812 692.483 728.319
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 248.888 267.560 282.851 298.796
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 618.605 649.998 684.446 719.874
02 Contribuții de asigurări pentru somaj datorate de asigurați 618.605 649.998 684.446 719.874
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 27.400 28.200 28.900 29.100
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 18.800 18.300 20.900 21.170
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 18.800 18.300 20.900 21.170
03 Alte venituri din dobânzi 1 .800 1.500 2.400 2.400
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 17.000 16.800 l8.500 18.770
3600 04 C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 8.600 9.900 8.000 7.930
3604 DIVERSE VENITURI 8.600 9.900 8.000 7.930
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 27 28 29 30
50 Alte venituri 8.573 9.872 7.971 7.900
4100 04 IV. SUBVENȚII 551.151 465.813 410.671 340.018
4200 04 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 551.151 465.813 410.671 340.018
4204 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 551.151 465.813 410.671 340.018
25 Subventii primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj 551.151 465.813 410.671 340.018
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.805.994 1.785.054 1.798.032 1.798.573
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 265.915 284.388 301.380 317.596
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 1.849.641 1.833.216 1.846.194 1.846.735
01 CHELTUIELI CURENTE 1.844.546 1.829.227 1.842.105 1.842.646
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.900 107.777 118.369 104.889
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 68.272 76.711 75.907 76.038
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.332 6.173 6.365 6.468
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 375.638 387.377 387.560 391.113
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 385 400 400 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.569 2.681 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.243.861 1.196.098 1.201.394 1.211 .628
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 42.589 47.010 47.010 47.010
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.095 3.989 4.089 4.089
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.095 3.989 4.089 4.089
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 1.682.247 1.669.108 1.678.397 1.678.713
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 1.677.152 1.665. 119 1.674.308 1.674.624
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.900 107.777 118.369 104.889
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 67.012 75.415 74.575 74.668
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.700 2.700 2.700 2.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 375.638 387.377 387.560 391.113
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 127
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.086.186 1.039.840 1.039.094 1.049.244
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 42.589 47.010 47.010 47.010
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.095 3.989 4.089 4.089
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.095 3.989 4.089 4.089
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 43.647 48.162 48.162 48.162
01 CHELTUIELI CURENTE 43.647 48.162 48.162 48.162
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.075 1.080 1.080 1.080
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 983 1.072 1 . 072 1.072
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 41.589 46.010 46.010 46.010
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 41.589
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 2.058
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 416
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.642
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 35.954 36.554 36.778 36.857
01 CHELTUIELI CURENTE 35.146 35.746 35.970 36.049
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 460 466 466 466
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.794 10.994 10.994 10.994
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.700 2.700 2.700 2.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 19.406 18.853 19.000 19.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 127
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.659 2.733 2.810 2.889
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 808 808 808 808
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 808 808 808 808
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 19.406
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare sși recalificare 19.406
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 16.548
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.602.646 1.584.392 1.593.457 1.593.694
01 CHELTUIELI CURENTE 1.598.359 1.581.211 1.590.176 1.590.413
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96.365 106.231 116.823 103.343
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 56.235 63.349 62.509 62.602
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 356.232 368.524 368.560 372.113
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.083.527 1.037.107 1.036.284 1.046.355
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.000 1.000 1. 000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.287 3.181 3.281 3.281
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.287 3.181 3.281 3.281
07 Asigurări pentru șomaj 1.408.158
15 Prevenirea excluderii sociale 31.601
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 31.601
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 162.887
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 10.519
03 Alte cheltuieli de administrare fond 152.368
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 167.394 164.108 167.797 168.022
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 167.394 164.108 167.797 168.022
01 CHELTUIELI CURENTE 167.394 164.108 167.797 168.022
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1 .260 1.296 1.332 1.370
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.632 3.473 3.665 3.768
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 385 400 400 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.442 2.681 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 157.675 156.258 162.300 162.384
02 Acțiuni generale de muncă 167.394
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 1 .260
05 Stimularea creării de locuri de muncă 160.307
30 Alte acțiuni generale de muncă 5.827
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 1.805.994 1.785.054 1.798.032 1.798.573
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 43.647 48.162 48.162 48.162
9904 EXCEDENT/DEFICIT 222.268 236.226 253.218 269.434
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 222.268 236.226 253.218 269.434
Modificări (3)

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 1.849.641 1.833.216 1.846.194 1.846.735
01 CHELTUIELI CURENTE 1.844.546 1.829.227 1.842.105 1.842.646
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.900 107.777 118.369 104.889
01 Cheltuieli salariale în bani 76.515
01 Salarii de bază 68.123
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.306
13 Indemnizații de delegare 235
30 Alte drepturi salariale în bani 6.851
02 Cheltuieli salariale în natură 50
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 50
03 Contribuții 21.335
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.864
02 Contribuții de asigurări de șomaj 383
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 3.977
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 124
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 987
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 68.272 76.711 75.907 76.038
01 Bunuri și servicii 43.260
01 Furnituri de birou 775
02 Materiale pentru curățenie 100
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 5.589
04 Apa, canal și salubritate 530
05 Carburanți și lubrifianți 482
06 Piese de schimb 420
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.150
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 29.694
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.520
02 Reparații curente 1.200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
30 Alte obiecte de inventar 500
06 Deplasări, detașări, transferări 1.138
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.013
02 Deplasări în străinătate 125
11 Cărți, publicații și materiale documentare 135
12 Consultanță și expertiză 55
13 Pregătire profesională 170
14 Protecția muncii 81
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 100
30 Alte cheltuieli 21.633
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 165
04 Chirii 7.600
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 10.935
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.893
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000
03 Alte dobânzi 5.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.332 6.173 6.365 6.468
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 2.700
19 Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 2.632
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 375.638 387.377 387.560 391.113
01 Transferuri curente 375.638
01 Transferuri către instituții publice 19.406
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 295.942
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 60.040
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 385 400 400 400
01 A. Transferuri interne 185
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 185
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internationale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internationale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.569 2.681 100 100
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 150
01 Finanțarea națională 30
02 Finanțarea externă nerambursabilă 120
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 4.049
01 Finanțarea națională 766
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.322
03 Cheltuieli neeligibile 961
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100
26 Fondul european de Ajustare la Globalizare 1.270
01 Finanțarea națională 300
02 Finanțarea externă nerambursabilă 670
03 Cheltuieli neeligibile 300
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.243.861 1.196.098 1.201.394 1.211.628
01 Asigurări sociale 1.051.926
02 Ajutoare sociale 191.935
01 Ajutoare sociale în numerar 189.276
02 Ajutoare sociale în natură 2.659
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 42.589 47.010 47.010 47.010
17 Despăgubiri civile 1.000
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 41.589
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.095 3.989 4.089 4.089
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.095 3.989 4.089 4.089
01 Active fixe 2.374
01 Construcții 1.694
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 129
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 427
30 Alte active fixe 124
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.721
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 43.647 48.162 48.162 48.162
01 CHELTUIELI CURENTE 43.647 48.162 48.162 48.162
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.075 1.080 1.080 1.080
01 Cheltuieli salariale în bani 827
01 Salarii de bază 820
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale in bani 3
03 Contribuții 248
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 168
02 Contribuții de asigurări de șomaj 4
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 54
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 18
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 983 1.072 1.072 1.072
01 Bunuri și servicii 555
01 Furnituri de birou 53
02 Materiale pentru curățenie 25
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 89
04 Apă, canal și salubritate 60
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 258
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 70
30 Alte cheltuieli 428
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 416
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 41.589 46.010 46.010 46.010
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 41.589
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 41.589
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 2.058
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 416
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.642
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 35.954 36.554 36.778 36.857
01 CHELTUIELI CURENTE 35.146 35.746 35.970 36.049
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 460 466 466 466
01 Cheltuieli salariale în bani 357
01 Salarii de bază 353
13 Indemnizații de delegare 1
30 Alte drepturi salariale în bani 3
03 Contribuții 103
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 73
02 Contribuții de asigurări de șomaj 3
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 18
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 7
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.794 10.994 10.994 10.994
01 Bunuri și servicii 8.604
01 Furnituri de birou 22
02 Materiale pentru curățenie 10
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 1.000
04 Apă, canal și salubritate 70
05 Carburanți și lubrifianți 32
06 Piese de schimb 20
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 150
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.000
02 Reparații curente 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200
30 Alte obiecte de inventar 200
06 Deplasări, detașări, transferări 13
01 Deplasări interne, detașări, transferări 13
11 Cărți, publicații și materiale documentare 15
13 Pregătire profesională 20
14 Protecția muncii 21
30 Alte cheltuieli 721
04 Chirii 600
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 121
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.700 2.700 2.700 2.700
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 2.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 19.406 18.853 19.000 19.000
01 Transferuri curente 19.406
01 Transferuri către instituții publice 19.406
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 127
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 127
01 Finanțarea națională 74
02 Finanțarea externă nerambursabilă 38
03 Cheltuieli neeligibile 15
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.659 2.733 2.810 2.889
02 Ajutoare sociale 2.659
02 Ajutoare sociale în natură 2.659
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 808 808 808 808
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 808 808 808 808
01 Active fixe 58
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 31
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 27
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 750
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 19.406
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 19.406
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 16.548
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.602.646 1.584.392 1.593.457 1.593.694
01 CHELTUIELI CURENTE 1.598.359 1.581.211 1.590.176 1.590.413
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96.365 106.231 116.823 103.343
01 Cheltuieli salariale în bani 75.331
01 Salarii de bază 66.950
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.306
13 Indemnizații de delegare 230
30 Alte drepturi salariale în bani 6.845
02 Cheltuieli salariale în natură 50
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 50
03 Contribuții 20.984
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.623
02 Contribuții de asigurări de șomaj 376
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 3.905
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 118
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 962
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.235 63.349 62.509 62.602
01 Bunuri și servicii 34.101
01 Furnituri de birou 700
02 Materiale pentru curățenie 65
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.500
04 Apă, canal și salubritate 400
05 Carburanți și lubrifianți 450
06 Piese de schimb 400
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 1.000
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 23.136
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.450
02 Reparații curente 1.000
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 300
3O Alte obiecte de inventar 300
O6 Deplasări, detașări, transferări 1.125
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.000
02 Deplasări în străinătate 125
11 Cărți, publicații și materiale documentare 120
12 Consultanță și expertiză 55
13 Pregătire profesională 150
14 Protecția muncii 60
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 100
30 Alte cheltuieli 19.224
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 165
04 Chirii 7.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 10.519
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000
03 Alte dobânzi 5.000
0l Dobândă datorată trezoreriei statului 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 356.232 368.524 368.560 372.113
01 Transferuri curente 356.232
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 295.942
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate 60.040
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă
și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale
250
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.083.527 1.037.107 1.036.284 1.046.355
01 Asigurări sociale 1.051.926
02 Ajutoare sociale 31.601
01 Ajutoare sociale în numerar 31.601
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.000 1.000 1.000 1.000
17 Despăgubiri civile 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.287 3.181 3.281 3.281
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.287 3.181 3.281 3.281
01 Active fixe 2.316
01 Construcții 1.694
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 98
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 400
30 Alte active fixe 124
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.971
07 Asigurări pentru șomaj 1.408.158
15 Prevenirea excluderii sociale 31.601
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 31.601
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistenței sociale 162.887
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 10.519
03 Alte cheltuieli de administrare fond 152.368
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 167.394 164.108 167.797 168.022
01 CHELTUIELI CURENTE 167.394 164.108 167.797 168.022
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.260 1.296 1.332 1.370
30 Alte cheltuieli 1.260
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.260
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.632 3.473 3.665 3.768
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 2.632
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 385 400 400 400
01 A. Transferuri interne 185
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 185
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internationale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.442 2.681 100 100
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 150
01 Finanțarea națională 30
02 Finanțarea externă nerambursabilă 120
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.922
01 Finanțarea națională 692
02 Finanțarea externă nerambursabilă 2.284
03 Cheltuieli neeligibile 946
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100
26 Fondul european de Ajustare la Globalizare 1.270
01 Finanțarea națională 300
02 Finanțarea externă nerambursabilă 670
03 Cheltuieli neeligibile 300
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 157.675 156.258 162.300 162.384
02 Ajutoare sociale 157.675
01 Ajutoare sociale în numerar 157.675
02 Acțiuni generale de muncă 167.394
04 Masuri active pentru combaterea șomajului 1.260
05 Stimularea creării de locuri de muncă 160.307
30 Alte acțiuni generale de muncă 5.827

ANEXA Nr. 3/04

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/ instrument/ facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2011 Realizări 2012 Execuție preliminată 2013 Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0
II. Credite bugetare 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0
II. Credite bugetare 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1750 Să devenim competitivi pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare și formare profesională pentru egalitate în șanse
I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare
I. Credite de angajament 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1755 ICAR - Învățământ continuu aprofundat pentru România
I. Credite de angajament 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați
1884
I. Credite de angajament 457 0 5 452 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 457 0 5 452 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1892 Calificarea conform cerințelor pieței muncii, o șansă reală pentru o viață mai bună
I. Credite de angajament 887 46 841 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 887 46 841 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1908 Programe Active pentru Șomeri - PAS decisiv pentru cariera ta
I. Credite de angajament 644 145 485 14 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 644 145 485 14 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare
I. Credite de angajament 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"
I. Credite de angajament 550 0 550 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 550 0 550 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
3869 Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dâmbovița
I. Credite de angajament 402 0 402 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 402 0 402 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
4392 MECSERV
I. Credite de angajament 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0
65045602
6504560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0
65045602
6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0
65045602
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0
II. Credite bugetare 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
2805 Crearea unei piețe a forței de muncă comune Regiunea Olt - Pleven prin mobilitate și servicii de formare
I. Credite de angajament 118 15 103 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 118 15 103 0 0 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
4395 Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale
I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
80045601
8004560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 366 2 87 109 30 138 0 0 0
II. Credite bugetare 366 2 87 109 30 138 0 0 0
80045601
8004560102 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0
II. Credite bugetare 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0
80045601
8004560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 96 0 10 0 0 86 0 0 0
II. Credite bugetare 96 0 10 0 0 86 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0
II. Credite bugetare 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1728 SCOR - Șanse pentru comunitatea rurală
I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1729 Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin TELEWORK
I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1731 Cariera e în mâinile tale
I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1732 RATIO L3
I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
Programe din Fondul Social European (FSE)
80045602
1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor și angajaților
I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai șansa ta
I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creșterea Competențelor în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1737 MedForm
I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1739 CALL CENTER SPO
I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1740 Șanse pentru tineri
I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1741 Căi de formare și ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1742 O șansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1743 ASPER - Asistență personalizată
I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1745 Promovează femeia
I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1746 Educația continuă orientată spre performanță, pentru specialiștii în formarea profesională a șomerilor - ECOP
I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură
I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relațiilor cu beneficiarii
I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitate în șanse
I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1756 Șanse egale pentru un viitor comun
I. Credite de angajament 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1757 Funcționarul electronic
I. Credite de angajament 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1758 CALLCEMM Apelați Centrul Electronic de Mediere a Muncii
I. Credite de angajament 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1760 Prelucrarea informatică a subvențiilor angajatorilor
I. Credite de angajament 937 697 240 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 937 697 240 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră
I. Credite de angajament 116 116 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 116 116 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1764 Calitate, eficiență și transparentă în SPO
I. Credite de angajament 254 254 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 254 254 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor
1767
I. Credite de angajament 311 311 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 311 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
I. Credite de angajament 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1769 SAPERE - Studii, analize statistice și previziuni asupra pieței muncii pentru a întări capacitatea ANOFM în România
I. Credite de angajament 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1770 Model de cooperare transnațională pentru întoarcerea lucrătorilor români - MEDIT
I. Credite de angajament 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piață muncii
I. Credite de angajament 3.116 3.116 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.116 3.116 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională
I. Credite de angajament 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1773 COMPROF - Creșterea nivelului de competențe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor personalizate
I. Credite de angajament 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0
Programe din Fondul Social European (FSE)
80045602
1863 Fii informat
I. Credite de angajament 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilității la nivel european
I. Credite de angajament 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătățirii Calității Serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și de Economisire a Resurselor Naturale GREEN
I. Credite de angajament 9.160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere și Asistență Specializată pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat
I. Credite de angajament 276 0 189 87 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 276 0 189 87 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1867 O șansă tinerilor din mediu rural
I. Credite de angajament 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1868 SUCCES - Sustenabilitate și Utilitate prin Complementaritate și Competitivitate, Eficiență și Sprijin
I. Credite de angajament 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială
I. Credite de angajament 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare
I. Credite de angajament 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1871 CLOP - Creșterea economică locală prin reorientare
I. Credite de angajament 957 547 410 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 957 547 410 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativă viabilă de dezvoltare socio economica în nordul României
I. Credite de angajament 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1873 Alter Nova - Noi alternative pe piața muncii
I. Credite de angajament 918 547 371 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 918 547 371 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenți pentru debutul în carieră - ID 75440
I. Credite de angajament 273 157 116 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 273 157 116 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piața muncii
I. Credite de angajament 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1884 PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați
I. Credite de angajament 12.247 1.874 3.949 6.424 0 0 0