Parlamentul României

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2013 până la 01 ianuarie 2015, fiind înlocuit prin Lege 187/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 12

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2014.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 51.888,7 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 112,4 milioane lei, cu un excedent de 198,9 milioane lei. Modificări (3)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 și 4/03.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014

Art. 3. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.806 milioane lei. Modificări (3)

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 43,6 milioane lei, cu un excedent de 222,3 milioane lei. Modificări (3)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 și 4/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 4. -

(1) Pentru anul 2014, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1), denumit în continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilității. Derogări (1)

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;

c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.

(8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, în condițiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, autoritatea de certificare și plată ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 6. - Derogări (1)

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare. Derogări (1)

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014. Derogări (1)

(3) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7). Derogări (1)

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

(6) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

Art. 7. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 9. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 11. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. -

Drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri judecătorești definitive, ca urmare a contestării recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) -g) și h), cu excepția drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 14. -

(1) În anul 2014 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale. Jurisprudență (1)

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 15. -

(1) Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului principal de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) și să asigure sumele necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole.

(3) Prin excepție de la art. 6 alin. (1) - (4), ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).

(4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Sumele cuprinse în titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.

(6) Propunerile de credite de angajament și credite bugetare necesare asigurării finanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale.

(7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. - Reviste (1)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Art. 17. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Art. 19. -

În anul 2014 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,07.

Art. 20. -

(1) Cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este inclusă și cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cota contribuției prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

(1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

(2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 23. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. -

În anul 2014 creditele bugetare estimate pentru 2015-2017 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25. -

Anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...