Guvernul României

Hotărârea nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele

Modificări (9)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Nerespectarea normelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 3. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7 și 8 și ale art. 11 alin. (1) din anexă, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; Modificări (2)

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 23, art. 30 și ale art. 33 din anexă, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei; Modificări (9)

c) nerespectarea prevederilor art. 37 din anexă, cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei și interzicerea comercializării acestora.

(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legate de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 4. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei.

Art. 5. -

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 3 ani de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.197.

ANEXĂ

NORME
privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
Modificări (6)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...