Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii din 27.11.2013

Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a garanției aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare I.M.M., la obținerea de credite pentru a finanța capitalul de lucru, precum și condițiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 3,5% pe an, nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele creditării. Marja nu include prima de garantare și taxele aferente operațiunilor conexe activității de finanțare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).

(3) Finanțatorii sunt obligați să mențină condițiile de creditare prevăzute la alin. (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.

(4) Formalitățile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra conturilor deschise de beneficiar, prevăzută de art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, se efectuează de către finanțatori.

(5) Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., și instituțiile de credit finanțatoare implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei convenții de colaborare. Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL II Valoarea și durata programului

Art. 2. -

(1) Plafonul garanțiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 2 miliarde lei.

(2) În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de finanțatori depășește plafonul prevăzut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

(3) F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.

(4) Durata programului este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, perioadă în care pot fi acordate garanții inițiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanțiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

CAPITOLUL III Descrierea liniei de credit și a garanției

Art. 3. -

(1) Valoarea și durata liniei de credit se stabilesc de instituția de credit finanțatoare în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condițiile programului.

(2) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea liniei de credit până la valoarea maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu respectarea scadenței finale prevăzute inițial în contractul de credit. În acest caz, solicitarea de majorare a garanției este considerată o nouă acordare și este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanțiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanția acordată inițial.

(3) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituției de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(4) Prelungirea valabilității liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial.

CAPITOLUL IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 4. -

(1) I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă la data aprobării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice și în conformitate cu pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, se consideră că întreprinderea este în dificultate financiară dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile următoare:

a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați/acționari au răspundere nelimitată pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele contabile ale societății, și mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

c) întreprinderea face obiectul procedurilor colective de insolvență.

Art. 5. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, beneficiarul trebuie să prezinte finanțatorului garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat acordată prin program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul în care finanțatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția F.N.G.C.I.M.M., trebuie să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.

(2) La stabilirea gradului de acoperire cu garanții nu este luat în calcul contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

Art. 6. -

Nu pot fi garantate în cadrul programului liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activității din următoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare și asigurări:

641 - Intermediere monetară;

642 - Activități ale holdingurilor;

643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

651 - Activități de asigurări;

652 - Activități de reasigurare;

653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);

661 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;

662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

663 - Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:

681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ale îmbuteliate);

1200 - Fabricarea produselor din tutun;

2540 - Fabricarea armamentului și muniției;

2051 - Fabricarea explozivilor;

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

e) activități de închiriere și leasing:

771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;

772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;

773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activități de investigare și protecție:

801 - Activități de protecție și gardă;

802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activități de investigații.

CAPITOLUL V Implementarea programului

Art. 7. -

(1) Finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente.

(2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanțator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către bancă pentru conformitatea cu originalul:

a) certificatele de atestare fiscală emise de organele fiscale competente și de autoritățile administrativ-teritoriale, aflate în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanțe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoțite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate. Certificatele de atestare fiscală cuprind, la solicitarea beneficiarului, informațiile referitoare la executarea silită, actele prin care s-au acordat înlesniri la plată, suspendarea executării silite etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

c) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), g) și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare; Modificări (1)

d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare; Modificări (1)

e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit; Modificări (1)

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/extras obținut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare. Modificări (1)

(3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit finanțatoare și potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice comunică finanțatorului decizia sa.

Art. 8. -

(1) După aprobarea garanției și achitarea de către beneficiar a comisionului de administrare, precum și după primirea din partea finanțatorului a copiei ordinului de plată, decontat de către acesta, privind achitarea de către beneficiarul programului a comisionului de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit finanțatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune și contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(2) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, obligațiile părților, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenele de plată ale comisionului de risc și ale comisionului de administrare, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.

(3) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, încheie contracte de fideiusiune cu toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de administratori și asociați/acționari ai beneficiarului, ce dețin cel puțin 50% din părțile sociale/acțiunile acestuia, precum și cu întreprinzătorul persoană fizică autorizată ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz.

Art. 9. -

Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;

b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanței principalului, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;

c) este expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, realizată în termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.

Art. 10. - Referințe (1)

(1) Beneficiarii programului care obțin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, datorează o primă de garantare. Puneri în aplicare (1)

(2) Prima de garantare plătită de solicitant trebuie să acopere atât riscurile obișnuite, ce rezultă din acordarea garanțiilor, costurile administrative ale garantării, cât și finanțarea anuală a capitalului.

Art. 11. -

(1) Finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de prelungire a garanției, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de lucru încheiate cu finanțatorul și este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. înainte de scadența finanțării pentru care se solicită prelungirea.

(2) În cazul prelungirii se analizează doar încadrarea în categoria I.M.M. a solicitantului, neîncadrarea acestuia în categoria respectivă conducând la respingerea solicitării de prelungire a liniei de credit.

(3) Solicitarea de prelungire a garanției se transmite de către finanțator împreună cu documentul prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) și cu un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanțării.

(4) Acordarea prelungirii nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă această prelungire și se respectă în mod corespunzător prevederile art. 8, 13, 14 și 15.

(5) În cazul prelungirii garanției, comisionul de administrare și comisionul de risc sunt calculate și plătite pentru perioada prelungită, la momentul acordării prelungirii.

Art. 12. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...