Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii din 27.11.2013

Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a garanției aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare I.M.M., la obținerea de credite pentru a finanța capitalul de lucru, precum și condițiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 3,5% pe an, nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele creditării. Marja nu include prima de garantare și taxele aferente operațiunilor conexe activității de finanțare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).

(3) Finanțatorii sunt obligați să mențină condițiile de creditare prevăzute la alin. (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.

(4) Formalitățile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra conturilor deschise de beneficiar, prevăzută de art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, se efectuează de către finanțatori.

(5) Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., și instituțiile de credit finanțatoare implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei convenții de colaborare. Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL II Valoarea și durata programului

Art. 2. -

(1) Plafonul garanțiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 2 miliarde lei.

(2) În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de finanțatori depășește plafonul prevăzut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

(3) F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.

(4) Durata programului este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, perioadă în care pot fi acordate garanții inițiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanțiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

CAPITOLUL III Descrierea liniei de credit și a garanției

Art. 3. -

(1) Valoarea și durata liniei de credit se stabilesc de instituția de credit finanțatoare în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condițiile programului.

(2) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea liniei de credit până la valoarea maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu respectarea scadenței finale prevăzute inițial în contractul de credit. În acest caz, solicitarea de majorare a garanției este considerată o nouă acordare și este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanțiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanția acordată inițial.

(3) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituției de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(4) Prelungirea valabilității liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial.

CAPITOLUL IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 4. -

(1) I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă la data aprobării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice și în conformitate cu pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, se consideră că întreprinderea este în dificultate financiară dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile următoare:

a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați/acționari au răspundere nelimitată pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele contabile ale societății, și mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

c) întreprinderea face obiectul procedurilor colective de insolvență.

Art. 5. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, beneficiarul trebuie să prezinte finanțatorului garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat acordată prin program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul în care finanțatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția F.N.G.C.I.M.M., trebuie să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.

(2) La stabilirea gradului de acoperire cu garanții nu este luat în calcul contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

Art. 6. -

Nu pot fi garantate în cadrul programului liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activității din următoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare și asigurări:

641 - Intermediere monetară;

642 - Activități ale holdingurilor;

643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

651 - Activități de asigurări;

652 - Activități de reasigurare;

653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);

661 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;

662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

663 - Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:

681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ale îmbuteliate);

1200 - Fabricarea produselor din tutun;

2540 - Fabricarea armamentului și muniției;

2051 - Fabricarea explozivilor;

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

e) activități de închiriere și leasing:

771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;

772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;

773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activități de investigare și protecție:

801 - Activități de protecție și gardă;

802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activități de investigații.

CAPITOLUL V Implementarea programului

Art. 7. -

(1) Finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente.

(2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanțator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către bancă pentru conformitatea cu originalul:

a) certificatele de atestare fiscală emise de organele fiscale competente și de autoritățile administrativ-teritoriale, aflate în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanțe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoțite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate. Certificatele de atestare fiscală cuprind, la solicitarea beneficiarului, informațiile referitoare la executarea silită, actele prin care s-au acordat înlesniri la plată, suspendarea executării silite etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

c) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), g) și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare; Modificări (1)

d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare; Modificări (1)

e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit; Modificări (1)

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/extras obținut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare. Modificări (1)

(3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit finanțatoare și potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice comunică finanțatorului decizia sa.

Art. 8. -

(1) După aprobarea garanției și achitarea de către beneficiar a comisionului de administrare, precum și după primirea din partea finanțatorului a copiei ordinului de plată, decontat de către acesta, privind achitarea de către beneficiarul programului a comisionului de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit finanțatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune și contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(2) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, obligațiile părților, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenele de plată ale comisionului de risc și ale comisionului de administrare, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.

(3) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, încheie contracte de fideiusiune cu toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de administratori și asociați/acționari ai beneficiarului, ce dețin cel puțin 50% din părțile sociale/acțiunile acestuia, precum și cu întreprinzătorul persoană fizică autorizată ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz.

Art. 9. -

Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;

b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanței principalului, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;

c) este expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, realizată în termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.

Art. 10. - Referințe (1)

(1) Beneficiarii programului care obțin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, datorează o primă de garantare. Puneri în aplicare (1)

(2) Prima de garantare plătită de solicitant trebuie să acopere atât riscurile obișnuite, ce rezultă din acordarea garanțiilor, costurile administrative ale garantării, cât și finanțarea anuală a capitalului.

Art. 11. -

(1) Finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de prelungire a garanției, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de lucru încheiate cu finanțatorul și este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. înainte de scadența finanțării pentru care se solicită prelungirea.

(2) În cazul prelungirii se analizează doar încadrarea în categoria I.M.M. a solicitantului, neîncadrarea acestuia în categoria respectivă conducând la respingerea solicitării de prelungire a liniei de credit.

(3) Solicitarea de prelungire a garanției se transmite de către finanțator împreună cu documentul prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) și cu un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanțării.

(4) Acordarea prelungirii nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă această prelungire și se respectă în mod corespunzător prevederile art. 8, 13, 14 și 15.

(5) În cazul prelungirii garanției, comisionul de administrare și comisionul de risc sunt calculate și plătite pentru perioada prelungită, la momentul acordării prelungirii.

Art. 12. -

În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit finanțatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art. 13. -

Garanția de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, cu condiția plății comisionului de risc, și este valabilă pe durata finanțării, plus încă 60 de zile calendaristice, calculate de la data scadenței principalului liniei de credit acordate în cadrul programului.

Art. 14. -

(1) Instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (1).

(2) În vederea constituirii garanției prevăzute la art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).

(3) După semnarea contractelor prevăzute la alin. (1) și (2), instituția de credit pune la dispoziția beneficiarului linia de credit acordată în condițiile programului.

(4) Operațiunea de predare/primire a unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum și a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal încheiat între instituția de credit finanțatoare și F.N.G.C.I.M.M.

Art. 15. -

Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit fără să depășească în niciun moment valoarea liniei de credit aprobate. Instituția de credit finanțatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.

Art. 16. -

F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanțiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, acțiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit finanțatoare, conform prevederilor contractului de garantare.

Art. 17. -

În cazul în care beneficiarul programului nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, instituția de credit poate solicita executarea garanției emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanției se efectuează de M.F.P. din fondul de risc constituit conform art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013. Recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanțiilor acordate în cadrul programului se realizează de organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

(1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit finanțatoare în perioada de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, în intervalul cuprins între 30 de zile și maximum 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului înregistrată de beneficiar, împreună cu următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului și fideiusorilor; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia instituției de credit finanțatoare, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;

b) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) un exemplar al contractului de garantare, în original;

d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune și a contractului de ipotecă mobiliară;

e) dovada plății comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanției, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, valabil până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;

g) extrasul contului curent la data cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;

h) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;

i) notificarea instituției de credit finanțatoare către beneficiarul finanțării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanță a finanțării garantate, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 10 zile de la data trecerii integrale la restanță a liniei de credit;

j) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), g) și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, în original, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;

k) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în original;

l) ultimele două situații financiare consecutive încheiate din care să rezulte îndeplinirea la data aprobării finanțării a criteriilor prevăzute în art. 3 alin. (1) lit. a), g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 92/2013, însoțite de dovada depunerii acestora la organele financiare competente, în copii certificate de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul. În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale se vor prezenta ultimele două formulare Declarație privind venituri realizate din România/Decizie de impunere emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în copie certificată de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul;

m) declarația pe propria răspundere a finanțatorului referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013.

(2) În cazul în care garanția a fost prelungită în condițiile prevăzute de art. 11, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și de:

a) declarația pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, emisă cu ocazia prelungirii, în original;

b) graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanțării pentru care se solicită prelungirea, în copie certificată de finanțator pentru conformitatea cu originalul.

(3) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.

Art. 19. -

(1) În termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii de către instituția de credit finanțatoare a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la art. 18 în perioada de valabilitate a garanției, asumării de către instituția de credit finanțatoare a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, ale respectării de către finanțator a obligației prevăzute la art. 5 alin. (1) și în condițiile achitării primei de garantare pe toată durata de valabilitate a garanției.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la art. 18 sau în afara perioadei de valabilitate a garanției, neasumării de către instituția de credit finanțatoare a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, ale nerespectării de către finanțator a obligației prevăzute la art. 5 alin. (1) și în condițiile neachitării în totalitate a primei de garantare aferente întregii perioade de valabilitate a garanției.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit finanțatoare și M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile de restanță la plata principalului.

(6) Plata garanției se face de către M.F.P. într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de restanță a beneficiarului la plata principalului.

(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituției de credit finanțatoare de către M.F.P. de la fondul de risc și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, în condițiile legii.

Art. 20. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății.

(2) F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se transmite debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1).

(3) Accesoriile creanței bugetare, în cazul în care beneficiarul achită cu întârziere creanța, sunt calculate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(4) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoțit de copia documentului de identitate al fideiusorului, și contractul de ipotecă mobiliară, însoțit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 21. -

(1) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (2), finanțatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. nivelul costurilor totale (marja maximă anuală peste nivelul ROBOR) pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, precum și, separat, taxele aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, așa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului. Finanțatorii transmit o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 3,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M).

(2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenției prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, modelul convenției prevăzute la art. 1 alin. (5), al contractului de garantare, al contractului de fideiusiune, al contractului de ipotecă mobiliară, precum și al înscrisului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget.

;
se încarcă...