Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2013 până la 22 februarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 410/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", cod: 14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Procedura de gestionare a declarației menționate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an.

Art. 7. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 2 decembrie 2013.

Nr. 3.713.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

Formularul (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

Formularul (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, și este valabil pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul următor.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Cartușul "Anul de raportare" se completează cu anul pentru care este valabilă declarația, respectiv cu anul următor celui în care se depune declarația.

Secțiunea I. "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, și care deține licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secțiunea II

Se înscrie anul pentru care este valabilă declarația, respectiv anul următor celui în care se depune declarația.

Prin completarea și depunerea la organele fiscale a formularului (089) persoanele impozabile declară, pe propria răspundere, că activitatea principală din anul . . . . . . . . . . . . . . , în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului

1.1. Denumire: "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

1.2. Cod MFP: 14.13.01.02/89

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (2 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică și care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

1.8. Se întocmește în două exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

1.9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează:

- originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;

- copia la contribuabil.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURĂ
de gestionare a Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

1. Dispoziții generale

1.1. În condițiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se aplică taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.

1.2. Pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică și care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, trebuie să depună la organul fiscal competent, anual, declarația pe propria răspundere (formular 089), din care să rezulte că activitatea lor principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

2. Depunerea declarației

2.1. Declarația se depune anual, până la data de 10 decembrie, la organul fiscal competent.

2.2. Depunerea declarației peste termenul legal de depunere constituie contravenție, potrivit dispozițiilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din același act normativ.

2.3. Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declarația.

2.4. Organul fiscal competent este administrația județeană a finanțelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orășenesc, biroul fiscal comunal, administrația sectorului 1-6 a finanțelor publice, administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii ori Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, după caz.

3. Prelucrarea declarației

3.1. După primirea declarației de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3.2. Prelucrarea declarațiilor depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de compartimentul de specialitate prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declarației.

3.3. După prelucrare, declarația se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

4. Verificarea formală a declarațiilor

Pentru fiecare declarație organul fiscal competent verifică corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declarație cu cele existente în Registrul contribuabililor.

5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

5.1. După prelucrarea declarațiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declarații ce prezintă erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declarației.

5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor.

6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

6.1. În condițiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația să afișeze pe site-ul său, cel târziu până la data de 31 decembrie a fiecărui an, Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal.

6.2. Informațiile din declarațiile (formular 089) completate corect se preiau în lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile (formular 089), cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației.

6.3. Lista menționată la pct. 6.2 conține următoarele informații:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b) denumirea/numele și prenumele contribuabilului;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) anul pentru care este valabilă declarația depusă.

6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.

6.5. Cel mai târziu în data de 31 decembrie a fiecărui an, Direcția generală de tehnologia informației asigură publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a Listei persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal centralizată la nivel național.

7. Gestionarea informațiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

7.1. Informațiile cuprinse în Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informații publice/Informații privind agenții economici.

7.2. Căutarea informațiilor privind contribuabilii înscriși în această listă se face prin tastarea de către persoana interesată a codului de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informații.

7.3. Pentru furnizarea informațiilor din listă, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informații publice/Informații privind agenții economici se publică un mesaj de informare, de tipul:

"

Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . , având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , figurează, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . (data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul . . . . . . . . . . . . . . ".

7.4. În ipoteza în care persoana impozabilă despre care se solicită informații nu figurează, la data solicitării, în listă, se publică un mesaj de informare, de tipul:

"

Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . , având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nu figurează, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul . . . . . . . . . . .".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...