Guvernul României

Hotărârea nr. 1555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2003 până la 19 aprilie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 497/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea, precum și cu gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale, în scopul creării, până la data aderării României la Uniunea Europeană, a unui cadru instituțional operațional.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

1. Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale.

a) Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate prin finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii.

b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a resurselor umane.

c) Fondul european pentru orientare și garantare în agricultură - secțiunea "Orientare" este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii și dezvoltarea rurală.

d) Instrumentul financiar de orientare piscicolă este fondul structural destinat politicii comune din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creșterea competitivității sectorului piscicol, în condițiile asigurării unui echilibru durabil între resurse și capacitatea de exploatare.

2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiții de interes național în domeniul infrastructurii de transport și mediu.

3. Instrumentele structurale denumesc fondurile structurale și Fondul de coeziune, luate în ansamblu.

4. Planul național de dezvoltare este documentul de planificare strategică și programare financiară, care are ca scop să orienteze și să stimuleze dezvoltarea economică și socială a României pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene - realizarea coeziunii economice și sociale. Planul național de dezvoltare fundamentează accesul României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la fondurile structurale.

5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul de programare agreat între Comisia Europeană, pe de o parte, și România, în calitate de stat membru, pe de altă parte, pe baza Planului național de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar conține alocarea finanțărilor din fondurile structurale și din resursele statelor membre ale Uniunii Europene pentru realizarea priorităților și măsurilor conținute în Planul național de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaționale.

6. Programele operaționale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor priorități sectoriale și regionale din Planul național de dezvoltare care sunt aprobate spre finanțare în Cadrul de sprijin comunitar.

7. Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor programului operațional sectorial sau regional.

8. Autoritatea de management este organismul public la nivel național care asigură gestionarea asistenței financiare din fondurile structurale. Se constituie o autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar și câte o autoritate de management pentru fiecare program operațional.

9. Comitetul de monitorizare este organismul care se înființează de România, în calitate de stat membru, cu rolul de a asigura coordonarea Cadrului de sprijin comunitar și a programelor operaționale, precum și de a urmări eficacitatea și calitatea implementării asistenței comunitare, impactul și modul de utilizare a acesteia și respectarea regulamentelor Uniunii Europene privind utilizarea acestor fonduri. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar și câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operațional.

10. Autoritatea de plată reprezintă organismul la nivel național desemnat de statul român în calitate de stat membru, având rolul elaborării și înaintării cererilor de plată și primirii de la Comisia Europeană a sumelor provenind din fiecare fond structural.

11. Autoritatea de implementare este organismul public sau privat căruia autoritatea de management/autoritatea de plată îi deleagă responsabilități sau care acționează în nume propriu în relația cu beneficiarii finali.

12. Beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public/privat care solicită finanțarea pentru executarea activităților în cadrul programului.

Art. 3. -

Se desemnează Ministerul Dezvoltării și Prognozei ca instituție responsabilă cu elaborarea Planului național de dezvoltare, pe baza căruia România negociază Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană.

Art. 4. -

Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonării implementării asistenței comunitare prin fondurile structurale.

Art. 5. -

Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, care se constituie în cadrul Ministerului Integrării Europene, are următoarele atribuții principale:

a) asigură managementul și controlul financiar adecvat, precum și statistici funcționale;

b) asigură corectitudinea operațiilor finanțate din asistența Uniunii Europene prin fondurile structurale;

c) asigură sistemul informațional integrat de colectare și de prelucrare a datelor și elaborează raportările periodice în vederea monitorizării și evaluării asistenței gestionate;

d) furnizează informații privind absorbția fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

e) înaintează Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile privind realocările de fonduri între programele operaționale;

f) analizează și modifică programele complement și asigură înaintarea lor către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar;

g) elaborează raportul anual de implementare a asistenței din fondurile structurale și asigură înaintarea lui spre aprobare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar;

h) asigură concordanța cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupării forței de muncă, egalității de șanse între femei și bărbați, politicii sociale și formării profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului și rețelei transeuropene, aplicarea cerințelor legate de protecția mediului înconjurător;

i) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea și publicitatea asistenței din fondurile structurale;

j) organizează evaluarea intermediară a Cadrului de sprijin comunitar;

k) asigură secretariatul Comitetului de monitorizare a Cadrului de sprijin comunitar.

Art. 6. -

Se desemnează Ministerul Dezvoltării și Prognozei ca autoritate de management pentru Programul operațional regional, având responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare alocate pentru implementarea acestui program.

Art. 7. -

Se desemnează agențiile pentru dezvoltare regională pentru îndeplinirea funcției de autorități de implementare a subprogramelor regionale.

Art. 8. -

Se desemnează Ministerul Educației și Cercetării ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, având responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare alocate pentru implementarea acestui program.

Art. 9. -

Se desemnează Centrul Național de Management Programe pentru îndeplinirea funcției de autoritate de implementare a Programului operațional sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare.

Art. 10. -

Se desemnează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru politică socială și de ocupare a forței de muncă, având responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare alocate pentru implementarea acestui program.

Art. 11. -

Se desemnează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îndeplinirea funcției de autoritate de implementare a Programului operațional sectorial pentru politică socială și de ocupare a forței de muncă.

Art. 12. -

Se desemnează Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, având responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare alocate pentru implementarea acestui program.

Art. 13. -

Se desemnează Agenția de Plăți și Intervenție pentru îndeplinirea funcției de autoritate de implementare a Programului operațional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

Art. 14. -

Autoritățile de management pentru programele operaționale prevăzute la art. 6, 8, 10 și 12 au următoarele atribuții principale:

a) asigură un management financiar adecvat pentru fiecare program operațional specific;

b) asigură corectitudinea operațiunilor finanțate din asistența Uniunii Europene;

c) asigură colectarea și prelucrarea datelor și raportările periodice în vederea monitorizării și evaluării asistenței alocate fiecărui program operațional;

d) furnizează informațiile privind absorbția fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

e) înaintează propunerile privind realocările de fonduri în cadrul fiecărui program operațional către comitetul de monitorizare corespunzător;

f) analizează și modifică programele complement și le înaintează comitetelor de monitorizare ale programelor operaționale;

g) elaborează raportul anual de implementare a asistenței Uniunii Europene pentru fiecare program operațional și asigură înaintarea lui spre aprobare comitetelor de monitorizare aferente acestora;

h) asigură concordanța cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupării forței de muncă, egalității de șanse între femei și bărbați, politicii sociale și formării profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului și rețelei transeuropene, aplicarea cerințelor legate de protecția mediului înconjurător;

i) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea și publicitatea privind asistența prin instrumentele structurale;

j) organizează evaluarea intermediară a fiecărui program operațional;

k) elaborează, adoptă și transmite programul operațional și programul complement aferent;

l) elaborează un sistem coerent de management al informațiilor pentru programul operațional respectiv;

m) asigură secretariatul comitetului de monitorizare aferent programului operațional respectiv.

Art. 15. -

Autoritățile de implementare prevăzute la art. 7, 9, 11 și 13 au atribuții legate de îndeplinirea sarcinilor delegate de către autoritățile de management ale programelor operaționale și, atunci când este cazul, de către Agenția Națională de Plăți.

Art. 16. -

Se desemnează Ministerul Dezvoltării și Prognozei ca unitate de coordonare a Fondului de coeziune.

Art. 17. -

Ministerul Dezvoltării și Prognozei, în calitatea sa de unitate de coordonare a Fondului de coeziune, are următoarele atribuții principale:

a) asigură coerența priorităților utilizării Fondului de coeziune cu obiectivele și prioritățile stabilite prin Planul național de dezvoltare;

b) asigură coordonarea finanțării proiectelor pentru dezvoltarea rețelelor de transport cu proiectele pentru protecția mediului;

c) asigură secretariatul Comitetului de monitorizare pentru mediu și pentru transporturi.

Art. 18. -

Se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru îndeplinirea funcției de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor.

Art. 19. -

Se desemnează Ministerul Apelor și Protecției Mediului pentru îndeplinirea funcției de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul mediului.

Art. 20. -

(1) În vederea asigurării managementului plăților din instrumentele structurale, se desemnează Agenția Națională de Plăți, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Agenția Națională de Plăți îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Fondul european pentru dezvoltare regională, pentru Fondul social european, pentru Fondul european pentru orientare și garantare în agricultură - secțiunea "Orientare" și pentru Instrumentul financiar de orientare piscicolă.

(2) Agenția Națională de Plăți îndeplinește funcția de agenție de plăți pentru Fondul de coeziune.

(3) Sediul Agenției Naționale de Plăți, sursele de finanțare a activității și modalitatea de funcționare sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 21. -

Agenția Națională de Plăți are următoarele atribuții principale:

a) asigură managementul plăților din fondurile structurale și din Fondul de coeziune, conform procedurii specifice fiecărui fond;

b) transmite Comisiei Europene, spre aprobare, cererile de plată avizate, pe baza cheltuielilor previzionate de beneficiarii finali;

c) elaborează și transmite Comisiei Europene estimări ale cheltuielilor;

d) transmite Comisiei Europene cererile de plată, în baza cheltuielilor efectuate de beneficiarii finali;

e) asigură transmiterea contribuției financiare a Uniunii Europene către beneficiarii finali;

f) restituie sumele plătite în mod eronat către Comisia Europeană, împreună cu dobânda aferentă;

g) restituie sumele neutilizate, datorate fondurilor structurale și Fondului de coeziune;

h) păstrează evidențe contabile și financiare privind ordinele de restituire;

i) furnizează Comisiei Europene evidențe detaliate privind plățile efectuate;

j) asigură efectuarea unor verificări periodice privind evidențele contabile la nivelul autorităților de management.

Art. 22. -

Organismele constituite conform art. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 și 20 funcționează conform principiului separării funcțiilor specificat de regulamentele comunitare privind fondurile structurale.

Art. 23. -

(1) Instituțiile și organismele la nivel central și regional, desemnate pentru coordonarea și gestionarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale, sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sursele de finanțare pentru programele operaționale prin care se implementează asistența financiară acordată de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. -

(1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării și Prognozei, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Apelor și Protecției Mediului elaborează planuri de acțiuni și măsuri concrete pentru implementarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei hotărâri, precum și pentru dezvoltarea adecvată a capacității lor administrative.

(2) Stabilirea etapelor și a calendarului de transpunere a dispozițiilor prezentei hotărâri de către ministerele prevăzute la alin. (1) se face sub directa coordonare a Ministerului Integrării Europene.

Art. 25. -

Pentru transpunerea prevederilor prezentei hotărâri, urmează să fie completate și modificate în mod corespunzător următoarele acte normative:

- Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 629/2002 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor și finanțarea activităților prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.

Art. 26. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.555.

ANEXA Nr. 1*)

                INSTITUȚII IMPLICATE ÎN MANAGEMENTUL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE DUPĂ ADERARE

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  PND/CSF  -  -Autoritatea de Management pentru-                -  Comitet de  -
-  (MDP)   +¦¦>- Cadrul de Sprijin Comunitar  -<¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + monitorizare  -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  -       (MIE)       -                -pentru Cadrul de +¬
          L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦-                -Sprijin Comunitar-|
            -        -  -   -                 - și Fondul de  -|
         -¦¦¦¦¦-        -  -   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬         -  Coeziune   -|
         -           -  -           -         L¦T¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦T¦¦-|
     - ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  |  |  |  | -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     |    -       ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-  |  |  | -  Agenția Națională de Plăți  -
     |    -      |    -  -      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-  |  | -     (în cadrul MFP)     -
     |    -      |    -  -     |     -      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-  | -                 -
     |    -      |    -  -     |     -     |             | -Autoritatea de Plată pentru FEDER-
     |    -      |    -  -     |     -     |       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦|¦>- Autoritatea de Plată pentru FSE -
     |    -      |    -  -     |     -     |       --¦¦¦¦¦¦¦¦¦|¦>-Autoritatea de Plată pentru FEOGA-
  -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-   -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -  -  -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬  -  -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬    ---¦¦¦¦¦¦¦¦|¦>-Autoritatea de Plată pentru IFOP -
  - Comitet de --   - Comitet de - -  -  - Comitet de -  -  - Comitet de -    ----¦¦¦¦¦¦¦|¦>-  Agenție de Plăți pentru FC  -
 ¦ +monitorizare--  ¦ +monitorizare- -  - ¦ +monitorizare-  - ¦ +monitorizare-    ----    | L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
 | -  POS1  --  | -  POS2  - -  - | -  POS3  -  - | -  POR   -    ----    |
 | L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--  | L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -  - | L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  - | L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    ----    L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¬
 |        -  |        -  - |         - |            ----              |
 V        -  V        -  - V         - V            ----              V
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¬ -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬    ----        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Autoritatea de - - Autoritatea de  - - Autoritatea de - - Autoritatea de -    ----        -  Unitatea de  -
-Management Program- -Management Program - -Management Program- -Management Program-    ----        -Coordonare pentru -
-  Operațional  - -  Operațional  - -  Operațional  - -  Operațional  -    ----        -Fondul de Coeziune-
- Sectorial pentru - - Sectorial pentru - - Sectorial pentru - - Regional, cu 8 -    ----        -         -
-  Agricultură,  - -Politică Socială și- -  Cercetare,  - -  sub-programe  -    ----        -         -
-Dezvoltare Rurală - -de Ocuparea Forței - -  Dezvoltare  - - regionale (POR) -    ----        -         -
-și Pescuit (POS1) - - de Muncă (POS2) - - Tehnologică și - -         -    ----        -         -
-         - -          - - Inovare (POS3) - -         -    ----        -         -
-   (MAAP)   - -   (MMSS)    - -   (MEC)    - -   (MDP)    -    ----        -   (MDP)    -
L¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    ----        L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦-
  -     ^      -     ^      -    ^      -     ^      ----          -     -
  -     -      -     -      -    -      -     -      ----          -     -
  -     -      -     -      -    -      -     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦----          -     -
  -     -      -     -      -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---          -     -
  -     -      -     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--          -     -
  -     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-          -     -
-¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¬ -¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Autoritatea de - - Autoritatea de  - - Autoritatea de  - -  8 Autorități de  -<¦¦¦¦¦¬     -Autoritatea de- -Autoritatea de-
- Implementare  - -  Implementare  - -  Implementare  - -   Implementare   -  -¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ - Implementare - - Implementare -
-   Program   - -Program Operațional- -Program Operațional- -Sub-programe Regionale:-<¦¦+  8   - -  Proiecte  - -Proiecte Mediu-
-  Operațional  - -  Sectorial 2  - -  Sectorial 3  - -     (ADR1     - | - Comitete - - Transport  - -       -
-  sectorial 1  - -(Agenția Națională - - (Centrul Național - -     ...     - | -  de  - -       - -       -
-(Agenția de Plăți- - pentru Ocuparea - -  de Management  - -     ...     -<¦¦+Coordonare- -  (MLPTL)  - -  (MAPM)  -
- și Intervenție) - - Forței de Muncă) - -   Programe)   - -     ADR8)     -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  Legendă:
  Subordonare ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  Monitorizare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ >
  Colaborare  <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*)

RELAȚIA DINTRE DOCUMENTELE DE PROGRAMARE PENTRU FONDURILE STRUCTURALE ȘI FONDUL DE COEZIUNE
Documentul de programare Instituția implicată/Autoritatea de Management/Autorități de Implementare Conținut/Fonduri implicate
PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE Ministerul Dezvoltării și Prognozei elaborează documentul programatic ▪ Analiza situației cu rente
Descrierea resurselor financiare utilizate și a rezultatelor obținute în perioada de programare anterioară
▪ Obiective, Strategii, Priorități
▪ Surse financiare indicative
Modalități de organizare a consultărilor parteneriale
Cadrul de Sprijin Comunitar (Community Support Framework) Ministerul Integrării Europene - Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării și Prognozei elaborează documentul programatic ▪ Finanțarea națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin Fonduri Structurale
▪ Co-finanțare prin Fondul de Coeziune
▪ Co-finanțare prin Inițiative Comunitare
Program Operațional Sectorial pentru politică socială și ocuparea forței de muncă Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Autoritate de Management ▪ Finanțarea națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin FSE
Program Operațional Sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - Autoritate de Management ▪ Finanțare națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin FEOGA
▪ Co-finanțare prin IFOP
Program Operațional Sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare Ministerul Educației și Cercetării ▪ Finanțarea națională, publică și privată
- Autoritate de Management ▪ Co-finanțare prin FEDER
▪ Co-finanțare prin FSE
Program Operațional Regional (cu 8 subprograme regionale) Ministerul Dezvoltării și Prognozei - Autoritate de Management (cu delegare către Autorități de Implementare - ADR) ▪ Finanțare națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin FEDER
▪ Co-finanțare prin FSE
▪ Co-finanțare prin FEOGA
Fondul de Coeziune Ministerul Dezvoltării și Prognozei - Unitate de Coordonare ▪ Finanțare națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin Fondul de Coeziune
Protecția mediului Ministerul Apelor și Protecției Mediului ▪ Finanțare națională, publică și privată
- Autoritate de Implementare ▪ Co-finanțare prin Fondul de Coeziune
Dezvoltarea rețelei de transport Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor - Autoritate de Implementare ▪ Finanțare națională, publică și privată
▪ Co-finanțare prin Fondul de Coeziune

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...