Guvernul României

Hotărârea nr. 771/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16 septembrie 2020.

În vigoare de la 16 septembrie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul economiei, energiei și mediului
de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 10 septembrie 2020.

Nr. 771.

ANEXĂ

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 24979799

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2020) mii lei
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 11.804,4
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11.802,2
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,0
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,0
2 Venituri financiare 5 2,2
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 11.005,2
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18), din care: 7 11.004,2
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 4.902,3
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 274,0
C. cheltuieli cu personalul (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17), din care: 10 4.638,4
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13) 11 4.226,2
C1 ch. cu salariile 12 3.867,1
C2 bonusuri 13 359,1
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,0
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0,0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 16 314,2
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 98,0
D. alte cheltuieli de exploatare 18 1.189,5
2 Cheltuieli financiare 19 1,0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6) 20 799,2
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 162,3
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23- rd. 24 - rd. 25), din care: 26 636,9
1 Rezerve legale 27 40,0
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 0,0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 0,0
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0,0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,0
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 - (rd. 27 la rd. 31) > = 0) 32 596,9
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 54,0
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 325,5
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 325,5
b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0,0
c) - dividende cuvenite altor acționari 37 0,0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 271,4
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 2.320,1
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 2.320,1
a) cheltuieli materiale 41 41,2
b) cheltuieli cu salariile 42 1.978,6
c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 258,3
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 44 0,0
e) alte cheltuieli 45 42,0
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 181,5
1 Alocații de la buget 47 0,0
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 0,0
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 181,5
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 78,0
2 Nr. mediu de salariați total 51 73,0
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 4.726,9
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 4.723,9
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 54 161,6
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 161,6
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 x
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd. 1) x 1000) 57 932,3
9 Plăți restante 58 0,0
10 Creanțe restante 59 0,0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...