Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 2671/2724/1295/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 15 septembrie 2020.

În vigoare de la 15 septembrie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 2.671/2.724/1.295

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului De Afaceri

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea MEDSERV MIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2020

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare an curent 2020
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2 + Rd. 5) 1 4.467
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.467
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6=Rd. 7 + Rd. 19) 6 4.454
1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) 7 4.454
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 512
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 11
C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care: 10 3.813
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd. 12 + Rd. 13) 11 3.411
C1 ch. cu salariile 12 3.396
C2 bonusuri 13 15
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14
cheltuieli cu plati compensatorii aferente 15
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 224
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 178
D. alte cheltuieli de exploatare 18 118
2 Cheltuieli financiare 19
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6) 20 13
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22 + Rd. 23-Rd. 24- Rd. 25), din care: 26 11
1 Rezerve legale 27 1
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor ui altor costuri aferente acestor împrumuturi 30
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)>= 0) 32 11
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale ui societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 10
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35
b) - dividende cuvenite bugetului local 36
c) - dividende cuvenite altor acționari 37 10
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 1
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40
a) cheltuieli materiale 41
b) cheltuieli cu salariile 42
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) alte cheltuieli 45
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 487
1 Alocații de la buget 47
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 487
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 101
2 Nr. mediu de salariați total 51 90
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 3.144
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 2.991
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) 54 50
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1)x1000) 57 997
9 Plăți restante 58
10 Creanțe restante 59 0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...