Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1278/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/190/UE în ceea ce privește repartizarea anuală a resurselor din alocarea specifică pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor corespunzătoare fiecărui stat membru, împreună cu lista regiunilor eligibile [notificată cu numărul C(2020) 5891]
Număr celex: 32020D1278

Modificări (...)

În vigoare de la 14 septembrie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 91 alineatul (2),

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE (2) stabilește, printre altele, repartizarea anuală a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri" (denumită în continuare "YEI"), împreună cu lista regiunilor eligibile pentru YEI în temeiul articolului 91 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2) Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE a Comisiei din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020 (JO L 104, 8.4.2014, p. 13).

(2) Prin Regulamentul (UE) 2020/1041 al Parlamentului European și al Consiliului (3) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, alocarea specifică pentru YEI pentru 2020 a fost majorată.

(3) Regulamentul (UE) 2020/1041 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (JO L 231, 17.7.2020, p. 4).

(3) Regiunile eligibile pentru creșterea resurselor pentru alocarea specifică pentru YEI pentru 2020 se stabilesc în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), făcându-se trimitere, cu toate acestea, la cele mai recente date anuale disponibile privind șomajul în rândul tinerilor. În temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuielile din cadrul YEI sunt eligibile până la 31 decembrie 2023, atât pentru regiunile care sunt deja enumerate în cele trei liste din anexa IV la Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE, cât și pentru regiunile eligibile pentru majorarea resurselor pentru alocarea specifică pentru YEI în anul 2020. Prin urmare, listele existente trebuie să se aplice în continuare și trebuie să fie completate cu o listă a regiunilor eligibile pentru majorarea resurselor pentru alocarea specifică pentru YEI pentru 2020. Din motive de claritate și transparență, anexa IV la Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE trebuie, prin urmare, să fie modificată în consecință.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(4) În conformitate cu anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, defalcarea pe stat membru a resurselor majorate pentru 2020 trebuie să urmeze aceleași etape ca pentru alocarea inițială și pentru alocarea resurselor pentru perioada 2017-2020. Prin urmare, repartizarea anuală a alocării specifice pentru YEI prevăzută în prețurile pentru 2011 în anexa III la Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE trebuie modificată în consecință.

(5) Pentru a permite statelor membre să își facă planificarea, repartizările anuale specifice trebuie să fie furnizate și în prețuri curente, pentru a reflecta indexarea de 2 % pe an, în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Prin urmare, anexa X la Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE trebuie modificată în consecință.

(6) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE trebuie modificată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE se modifică după cum urmează:

1. Anexele III și IV se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezenta decizie.

2. Anexa X se înlocuiește cu textul din anexa II la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...