Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1273/2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R1273

Modificări (...)

În vigoare de la 17 septembrie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (1), în special articolul 13 alineatele (1) și (2), articolul 14 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (2),

(1) JO L 168, 30.6.2017, p. 12.

întrucât:

(1) Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei (2) stabilește informațiile pe care trebuie să le prezinte emitenții de titluri de capital și de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital. Valorile mobiliare, altele decât titlurile de capital sunt supuse unor cerințe privind comunicarea informațiilor mai puțin stricte decât cele care se aplică în cazul titlurilor de capital. Unele titluri de capital, cum ar fi unele tipuri de valori mobiliare convertibile sau preschimbabile și unele instrumente derivate, sunt similare valorilor mobiliare, altele decât titlurile de capital, înainte de a fi convertite sau înainte de exercitarea drepturilor conferite de acestea. Prin urmare, este oportun ca emitenții acestor valori mobiliare convertibile sau preschimbabile și ai acestor instrumente derivate să fie supuși normelor mai puțin stricte privind comunicarea informațiilor, aplicabile valorilor mobiliare, altele decât titlurile de capital.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 26).

(2) În temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, emitenții pot utiliza un document de înregistrare universal pentru a publica raportul financiar anual, conform obligației prevăzute în temeiul Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). În cazul emitenților care exercită opțiunea menționată anterior, Regulamentul delegat (UE) 2019/980 prevede obligația de prezentare a întregului document de înregistrare universal în format Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ceea ce reprezintă o sarcină administrativă disproporționată. Articolul 24 alineatul (4) și articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/980 ar trebui, prin urmare, să fie modificate pentru a permite emitenților să transmită în format XHTML numai informațiile cuprinse în raportul financiar anual.

(3) Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).

(3) Capitolul II secțiunea 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind informațiile suplimentare care trebuie incluse în prospect se aplică tuturor tipurilor de prospecte, inclusiv prospectului UE pentru creștere. Întrucât prospectul UE pentru creștere face obiectul unui format și al unei ordini standardizate, este necesar să se clarifice ordinea de publicare a informațiilor referitoare la instrumentele derivate și, dacă este cazul, la acțiunile-suport și/sau a informațiilor care trebuie publicate în cazul în care se exprimă consimțământul pentru utilizarea prospectului în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129. Articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2019/980 și anexele 26 și 27 la regulamentul respectiv ar trebui să fie actualizate în consecință.

(4) Articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European și al Consiliului (4) a modificat anexa V la Regulamentul (UE) 2017/1129, introducând obligația de a prezenta declarația privind capitalul circulant în prospectul UE pentru creștere pentru toți emitenții de titluri de capital, indiferent de capitalizarea lor bursieră. Articolul 32 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul delegat (UE) 2019/980 și anexa 26 la regulamentul respectiv ar trebui modificate în consecință.

(4) Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (JO L 320, 11.12.2019, p. 1).

(5) Pentru majoritatea titlurilor de capital și de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital, anexele 1, 3, 6-9, 24 și 25 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 prevăd obligația ca informațiile financiare anuale istorice să facă obiectul unui audit independent și ca raportul de audit să fie pregătit în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6). De asemenea, conform anexelor respective, atunci când Directiva 2006/43/CE și Regulamentul (UE) nr. 537/2014 nu se aplică și atunci când aceste rapoarte de audit privind informațiile financiare istorice au fost refuzate de auditorii statutari sau atunci când acestea conțin rezerve, modificări ale opiniei, declarații de declinare a responsabilității sau un paragraf de evidențiere a unor aspecte, respectivele rezerve, modificări, declinări ale responsabilității sau evidențieri ale unor aspecte trebuie să fie reproduse integral și trebuie prezentate motivele care au stat la baza acestora. Pentru a le permite investitorilor să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză, este oportun ca emitenții să fie supuși cerințelor privind comunicarea informațiilor menționate anterior, indiferent dacă se aplică Directiva 2006/43/CE sau Regulamentul (UE) nr. 537/2014. Prin urmare, anexele 1, 3, 6-9, 24 și 25 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 ar trebui modificate în consecință.

(5) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

(6) Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 27.5.2014, p. 77).

(6) Dacă se aplică regimul de informare simplificată pentru emisiunile secundare, conform anexei 4 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980, organismele de plasament colectiv au obligația să prezinte informațiile care decurg din anumite secțiuni și puncte ale anexei 3. Din considerente de aliniere la cerințele privind comunicarea informațiilor aplicabile în cazul emisiunilor primare, lista secțiunilor și a punctelor menționată anterior ar trebui modificată pentru a include informații privind contractele importante și a exclude informațiile financiare pro forma.

(7) În nota privind valorile mobiliare pentru emisiuni secundare de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital, descrierea tipului, a clasei și a cuantumului valorilor mobiliare care fac obiectul unei oferte publice sau sunt admise la tranzacționare ar trebui încadrată în categoria B, la fel ca în cazul emisiunilor primare, deoarece la momentul aprobării prospectului de bază nu sunt cunoscute toate detaliile acestor informații. De asemenea, în vederea alinierii la cerințele privind comunicarea informațiilor aplicabile în cazul emisiunilor primare, este necesar să se clarifice faptul că, pentru emisiunile secundare de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital, atunci când rezumatul prospectului se înlocuiește în parte cu informațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (c) - (i) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7), informațiile respective ar trebui incluse, de asemenea, în nota privind valorile mobiliare. Anexa 16 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 ar trebui modificată în consecință.

(7) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(8) Articolul 33 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) 2019/980 face trimitere în mod eronat la anexa 22 la regulamentul respectiv, în loc de anexa 23, așa cum ar fi fost corect. Eroarea respectivă ar trebui corectată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...