Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1272/2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R1272

Modificări (...)

În vigoare de la 17 septembrie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (1), în special articolul 7 alineatul (13), articolul 21 alineatul (13) și articolul 23 alineatul (7),

(1) JO L 168, 30.6.2017, p. 12.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/979 al Comisiei (2), emitenții de valori mobiliare convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale părților terțe au în prezent obligația ca, în situațiile enumerate la articolul 18 din regulamentul menționat, să publice un supliment la prospectul lor. În schimb, Regulamentul delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei (3), care a fost înlocuit cu Regulamentul delegat (UE) 2019/979, nu prevedea obligația ca emitenții respectivi să publice un supliment în aceste situații. Întrucât s-a dovedit că aceste norme au funcționat bine și că nu au afectat nivelul de protecție a investitorilor, toate trimiterile la emitenții de valori mobiliare convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale părților terțe ar trebui eliminate de pe lista de la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/979.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 1).

(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect (JO L 111, 15.4.2014, p. 36).

(2) Pentru ca investitorii să aibă o imagine de ansamblu comparativă asupra evoluției situației fluxurilor de trezorerie a unei entități nefinanciare care emite titluri de capital, ar trebui ca în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/979 să se introducă coloana cu informațiile privind fluxurile de trezorerie pentru cei doi ani anteriori anului în care s-a emis prospectul.

(3) Câmpul 26 privind certificatele de depozit din anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2019/979 face trimitere la "DRCP". În câmpul respectiv ar trebui să se facă trimitere la "DPRS", deoarece aceasta este referința utilizată în sistemul de date de referință privind instrumentele financiare (FIRDS) gestionat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2019/979 ar trebui modificat în consecință.

(5) În versiunile în limbile cehă, engleză, portugheză și slovacă ale articolului 21 din Regulamentul delegat (UE) 2019/979 s-a omis un cuvânt, ceea ce îngreunează înțelegerea acestei dispoziții. Respectiva dispoziție ar trebui corectată în consecință.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(7) Din motive de securitate juridică, rezumatele prospectelor aprobate între 21 iulie 2019 și 16 septembrie 2020 ar trebui să fie valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate a prospectelor respective.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...