Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1708/2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 14 septembrie 2020.

În vigoare de la 14 septembrie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.706/CC din 19.08.2020 al Administrației Naționale "Apele Române",

în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă conținutul-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

București, 10 septembrie 2020.

Nr. 1.708.

ANEXĂ

PROTOCOL

Între

Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în baza Hotărârii nr. . . . . . . . . . . a Comitetului de direcție al Administrației Bazinale de Apă . . . . . . . . . .,

și

Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . ., prin consiliul local și primar . . . . . . . . . ./entitatea juridică solicitantă . . . . . . . . . ., având elementele de identificare . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/actului emis conform competențelor de către reprezentantul legal nr. . . . . . . . . . .

Având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Solicitarea nr........... a unității administrativ-teritoriale........../entității juridice solicitante.........., Acordul nr........... emis de Ministerul Finanțelor Publice, precum și Împuternicirea nr........... a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică..........,

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă.........., predă, respectiv unitatea administrativ-teritorială/entitatea juridică solicitantă.......... preia spre utilizare, în scopul realizării investițiilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol, imobilul-teren în suprafață de.........., situat în.........., înregistrat în cartea funciară nr........... a unității administrativ-teritoriale.......... (după caz), respectiv anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr. MF.........., până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă . . . . . . . . . ., își menține dreptul de administrare asupra terenului amplasat în albia minoră a cursului de apă . . . . . . . . . . .

2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maximum 15 zile de la semnarea prezentului protocol prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.

3. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă.......... se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la prezentul protocol (se depun studii de fezabilitate, proiect, acte aprobatoare etc. care să facă dovada intenției ferme de demarare a investițiilor și natura acestora, în concordanță cu prevederile art. 25 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare), și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii consiliului local/județean/actului administrativ prin care reprezentantul legal a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.

4. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă . . . . . . . . . . va solicita și va obține toate avizele/autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente, și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.

5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investițiilor pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația unității administrativ-teritoriale/entității juridice solicitante de a preda bunul în starea fizică și juridică în care se afla la momentul încheierii prezentului protocol.

6. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care detenția bunului este restituită administratorului de drept, respectiv Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă . . . . . . . . . . .

7. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă . . . . . . . . . . se obligă să prezinte, ulterior încheierii prezentului protocol, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investițiilor.

8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului.

Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător, Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă, rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala unității administrativ- teritoriale/entității juridice solicitante.

9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător.

Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale "Apele Române" pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.

10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol se fac/se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

11. Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi . . . . . . . . . ., câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la dată semnării de către ambele părți.

ANEXĂ la protocol

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1. Bunul imobil. Date de identificare:

2. Obiectul investiției:

3. Acte de promovare sau aprobatoare ale investiției:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...