Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 11 septembrie 2020.

În vigoare de la 11 septembrie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.060/2.857

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Având în vedere:

- prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub forma de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al UE din 29.06.2020;

- prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei Europene de aprobare a Schemei SA.58166 (2020/N) Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizul Consiliului Concurenței nr. 10.645 din 19.08.2020;

- Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 76.545 din 28.08.2020,

în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19, prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific OS 3.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19, acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul fondurilor europene,
Carmen Moraru,
secretar de stat
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu

ANEXĂ

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

1. Dispoziții generale

1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

1.2. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MFE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).

1.3. Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (denumit în continuare parteneriat), este administratorul schemei pentru implementarea măsurilor 1-3, detaliate la pct. 6.

1.4. Ajutorul se acordă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

2. Baza legală

2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 "Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale" din Comunicarea CE Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-191, publicată în 29.06.2020.

1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_ro.pdf

2.2. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

2.3. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;

- Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, așa cum au fost aprobate de Comisie.

3. Definiții

3.1. administrator al schemei de ajutor de stat - MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu MFE prin AM POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM POC;

3.2. beneficiarul ajutorului de stat - IMM/PFA/CMI/ONG (organizație neguvernamentală), cu activitate economică care primește ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă;

3.3. persoană fizică autorizată - PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

3.4. cabinet medical individual - CMI - unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;

3.5. întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 187/1 din 26.06.2014;

3.6. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

3.7. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, și administratorul schemei în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv administrator al schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC 2014-2020;

3.8. contract de finanțare al ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, în calitate de administrator al schemei, pe de o parte, și întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte.

4. Forma ajutorului

4.1. Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:

a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;

b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;

c) granturi pentru investiții în activități productive, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014.

5. Durata și bugetul schemei

5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 935.750.500 euro, din care 765.870.000 euro FEDR și 169.880.500 euro fonduri de la bugetul de stat, împărțit între cele 3 măsuri după cum urmează:

• Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat;
• Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 307.500.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat.
• Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 euro, din care 415.870.000 euro fonduri europene, 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea București - Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) și între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața.

5.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafoanelor de la pct. 6, 7 și 8 este cursul INFOREURO valabil în luna lansării apelului de proiecte.

6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile

Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă

6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de cost unitar.

6.2. Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt:

a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;

b) PFA, ONG cu activitate economică în domeniile de activitate cuprinse în anexa nr. 1;

c) persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular- anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.

6.3. Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și următoarele criterii de eligibilitate specifice:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 1.02.2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la pct. 6.2 lit. b) și c);

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

6.4. Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice;

h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.

6.5. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000.

Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru

6.6. Valoarea ajutorului se stabilește astfel:

a) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro;

c) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

6.7. Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii;

c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

6.8. Beneficiarii pot utiliza măsura 2 pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă de ajutor de stat;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct în vederea reluării activității curente a beneficiarului finanțării;

h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.

6.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500.

Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive

6.10. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei cuprinse între 50.000 și 200.000 euro.

6.11. Beneficiarii măsurii 3 sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București-Ilfov de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative etc., care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.

6.12. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții care se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE sunt incluse în anexa nr. 4.

6.13. Cheltuielile eligibile finanțate temporar în cadrul măsurii 3 sunt pentru:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea prestării de servicii;

b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

6.14. Principalele tipuri de cheltuieli sunt:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv echipamente TIC, utilaje, software, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli pentru echipamente, inclusiv echipamente TIC, software, tehnologie, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și specific, articole de inventar pentru active fixe pentru unități de producție/servicii existente și brevete de imobilizări necorporale, mărci de produse, software necesare pentru desfășurarea activității.

6.15. Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la pct. 6.14 lit. a) și c).

6.16. Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la pct. 6.13 lit. a) și c).

6.17. Beneficiarii care desfășoară activități în domeniul serviciilor de transport pot finanța următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestuia;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

6.18. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 15.000.

6.19. Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanțare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele:

a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER), cu excepția PFA și CMI;

b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.

7. Cumulul ajutoarelor de stat

7.1. Beneficiarii măsurilor 1 și 2 capital de lucru pot accesa și măsura 3.

7.2. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.

7.3. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul/administratorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.

8. Domeniu de aplicare

8.1. Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează:

- măsura 1 - sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și PFA-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;

- măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2;

- măsura 3 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 3.

8.2. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:

a) activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;

b) activități de jocuri de noroc și pariuri.

8.3. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.

8.4. Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 120.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.

8.5. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.

8.6. Plafoanele de ajutor și maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanțat integral din resurse de stat sau finanțat parțial de Uniunea Europeană.

8.7. Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 sau în Regulamentul nr. 1.388/2014.

8.8. Beneficiarii finali ai măsurii sunt toate IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menționate la pct. 8.1. Cu toate acestea, băncile și alte instituții financiare nu sunt beneficiari finali eligibili.

9. Implementarea schemei

9.1. Informațiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmează să le lanseze.

9.2. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:

a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic;

b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic;

c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat;

d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.4, 6.8 și 6.14; nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eșantion, de către parteneriat); privind cofinanțarea și/sau menținerea locurilor de muncă, după caz;

e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului2 privind faptul că:

2 Recomandarea Comisiei din 14.07.2020 privind acordarea de sprijin financiar de către stat întreprinderilor din Uniune condiționează absența legăturilor către jurisdicții necooperante.

(i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

(ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;

(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și

(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

f) dovada cofinanțării pentru măsurile 2 și 3.

9.3. Măsurile 1 și 2 sunt selectate automatizat pe baza unei liste de verificare, pe baza criteriilor specifice menționate la pct. 6.2 și 6.3 pentru măsura 1 și la pct. 7.2. pentru măsura 2.

9.4. În baza documentației prezentate, se verifică încadrarea solicitărilor în condițiile prezentei scheme și se încheie contractele de finanțare a ajutorului de stat prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în limita bugetului alocat.

10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea

10.1. AM POC are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real.

10.2. AM POC, respectiv MFE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.

10.4. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

10.5. AM POC are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligația încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

10.6. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

10.7. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.

10.8. Până la 31 decembrie 2020, MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat

11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 3 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorul schemei.

11.2. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 și 2 se face pe un eșantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.

11.3. În situația în care furnizorul de ajutor de stat constată că beneficiarii finali și/sau beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, AM POC solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completările ulterioare.

11.4. În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

12. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.

ANEXA Nr. 1 la schema de ajutor de stat

Domenii de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9313 Activități ale bazelor sportive
9319 Activități ale cluburilor sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

ANEXA Nr. 2 la schema de ajutor de stat

Lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 "Grant pentru capital de lucru"

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
50. TRANSPORTURI PE APĂ
5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfă
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8531 Învățământ secundar general
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învățământ superior nonuniversitar
8542 Învățământ superior universitar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

ANEXA Nr. 3 la schema de ajutor de stat

Domenii de activitate eligibile în cadrul măsurii 3 "Grant pentru investiții în activități productive"

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11. FABRICAREA BĂUTURILOR
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 Producția de țesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare și mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 Fabricarea încălțămintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 Producția de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe și compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31. FABRICAREA DE MOBILĂ
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele și somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
3511 Producția de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
4519 Comerț cu alte autovehicule
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
5320 Alte activități poștale și de curier
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
73. ACTIVITĂȚI VETERINARE
7500 Activități veterinare
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI
8110 Activități de servicii suport combinate
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8531 Învățământ secundar general
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învățământ superior nonuniversitar
8542 Învățământ superior universitar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ
8610 Activități de asistență spitalicească
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare, n.c.a.
88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

ANEXA Nr. 4 la schema de ajutor de stat

CRITERII DE SELECȚIE
la finanțare a proiectelor de investiții aferente măsurii 3

a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

• RIR: < 5% - 10 puncte
• RIR: >= 5,01% și < 7,5% - 15 puncte
• RIR: >= 7,51% - 25 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte

• peste 35% - 35 puncte
• >= 25% și < 35% - 30 puncte
• >= 20% și < 25% - 20 puncte
• > 15% și < 20% - 10 puncte

b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte - se calculează după cum urmează:

• peste 45% - 35 puncte

• >= 40% și < 45% - 30 puncte
• >= 35% și < 40% - 20 puncte
• > 30% și < 35% - 10 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte

• <= 3 - 30 puncte
• > 3 și <= 4 - 15 puncte
• > 4 - 5 puncte

d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte

• Sold negativ - 10 puncte
• Sold pozitiv - 0 puncte

NOTĂ:

Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...