Guvernul României

Hotărârea nr. 1489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 27 decembrie 2002.

În vigoare de la 27 decembrie 2002 până la 14 martie 2009, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 20/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Agenția Națională Antidrog, denumită în continuare Agenție, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului de Interne.

Art. 2. -

Agenția stabilește concepția de ansamblu și asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naționale, a luptei împotriva traficului și consumului ilicit de droguri, desfășurată de către autoritățile competente, de alte instituții ale statului și de organizații neguvernamentale, centralizează și monitorizează rezultatele cooperării dintre instituțiile abilitate române și instituțiile și organizațiile străine cu atribuții în acest domeniu.

Art. 3. -

(1) Agenția se află în coordonarea unui secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de către primul-ministru, care îndeplinește și funcția de președinte. Modificări (1)

(2) Președintele este ordonator de credite și reprezintă Agenția în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate instituțiile statului implicate în lupta antidrog. Președintele Agenției îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naționale antidrog și a planurilor de acțiune adoptate și acționează pentru aplicarea acestora;

b) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului de Interne;

c) urmărește și controlează aplicarea deciziilor proprii, a convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și propune măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaționale;

d) avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale care desfășoară activități complementare de prevenire a traficului și consumului ilicit de droguri și cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;

e) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

f) aprobă statul de funcții al Agenției, conduce aparatul propriu, numește și eliberează din funcție personalul propriu.

(4) Președintele Agenției este sprijinit în activitatea sa de un director general, care este și înlocuitorul de drept al acestuia.

(5) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

(1) În structura Agenției se constituie și funcționează următoarele compartimente: Modificări (1)

a) Direcția de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Agenției cu privire la producția, traficul și consumul ilicit de droguri și spălarea capitalurilor, elaborează studii și sinteze privind fenomenul drogurilor, coordonează acțiuni cu grad mare de complexitate ce necesită implicarea mai multor ministere și monitorizează operațiunile cu precursori folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;

b) Direcția pentru prevenirea consumului ilicit de droguri și de coordonare a activității la nivel național a centrelor de prevenire și consiliere antidrog;

c) Direcția resurse umane și financiare, care coordonează atribuirea de resurse financiare Agenției, elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a programelor de finanțare și gestionează aspectele legate de resursele umane, economice și tehnice ale Agenției;

d) Direcția de relații internaționale, care coordonează activitățile de cooperare și colaborare cu instituțiile similare din străinătate;

e) Observatorul român pe droguri și toxicomanii, care stabilește indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;

f) Compartimentul audit.

(2) Prin decizie a președintelui Agenției, în cadrul direcțiilor pot fi constituite servicii și birouri.

Art. 5. -

(1) Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează Strategia națională antidrog și planul său de acțiune și le supune spre aprobare Guvernului, urmărind modul de aplicare a acestora;

b) asigură coordonarea în domeniu între instituțiile, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale implicate în activitățile din Strategia națională antidrog;

c) elaborează, monitorizează, avizează și coordonează programe naționale de combatere a producției și traficului ilicit de droguri și a spălării de bani rezultați din astfel de activități; Modificări (1)

d) elaborează, monitorizează, avizează și coordonează, după caz, programe naționale de prevenire a consumului ilicit de droguri;

e) coordonează activitatea de prevenire la nivel național a centrelor de prevenire și consiliere antidrog; Modificări (1)

f) asigură legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri și cu alte organisme internaționale în domeniu;

g) realizează și coordonează la nivel național activitățile de colectare, analiză și difuzare a datelor și informațiilor despre droguri și toxicomanie, cu păstrarea confidențialității conform legii;

h) stabilește indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;

i) centralizează, analizează și sintetizează toate datele furnizate de autoritățile, instituțiile și organizațiile implicate; Modificări (1)

j) întocmește, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluția și nivelul traficului și consumului de droguri, pe care îl înaintează Guvernului României și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;

k) elaborează studii, sinteze, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, acționând prin materiale publicate pentru prevenirea și limitarea producției, traficului și consumului ilicit de droguri;

l) face propuneri de armonizare, actualizare și adaptare a legislației în domeniu cu reglementările internaționale, în baza datelor legate de amploarea și caracteristicile naționale ale traficului și consumului de droguri, sau inițiază și fundamentează acte normative în domeniu;

m) inițiază, coordonează sau avizează, după caz, activități de cercetare în domeniu;

n) gestionează resursele necesare programelor prevăzute de Agenție și controlează implementarea acestora;

o) gestionează și administrează resursele umane, economice și tehnice ale Agenției;

p) evaluează semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Strategiei naționale antidrog;

q) exercită și alte atribuții în domeniu, potrivit legii.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară fără a se produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice fiecărei instituții.

Art. 6. -

(1) Ministerele și instituțiile publice centrale și locale cu responsabilități în lupta împotriva traficului și consumului de droguri au obligația să furnizeze, la cererea Agenției, datele referitoare la fenomenul drogurilor.

(2) La solicitarea Agenției, ministerele și instituțiile implicate asigură participarea unor specialiști pentru coordonarea acțiunilor de amploare, precum și sprijin tehnic și logistic la activitățile comune.

Art. 7. -

(1) Agenția beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de funcții al acesteia sau poate fi detașat pe o perioadă limitată de la alte instituții ale statului.

(2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenție este de 40, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia. Modificări (4)

Art. 8. -

(1) Agenția efectuează evaluări semestriale sau anuale. La aceste evaluări pot fi invitați reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniu și cei ai organizațiilor neguvernamentale, precum și experți din următoarele sectoare de activitate:

a) Secretariatul General al Guvernului;

b) Ministerul Administrației Publice;

c) Formațiunea centrală de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române; Modificări (1)

d) Direcția de combatere a criminalității organizate și antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;

e) Institutul Național de Criminologie;

f) formațiunea de specialitate din cadrul Direcției Generale a Vămilor;

g) formațiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

h) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei;

i) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării;

j) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;

k) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

l) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale;

m) direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;

n) Oficiul Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

o) Serviciul Român de Informații;

p) Serviciul de Informații Externe;

q) reprezentanți ai unor organisme internaționale și/sau ai unor agenții similare din alte state.

(2) Concluziile desprinse în urma analizelor stau la baza acțiunilor desfășurate de Agenție și de instituțiile implicate.

Art. 9. -

(1) Agenția este finanțată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenția poate beneficia de donații și sponsorizări, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Pentru funcționarea Agenției Guvernul va transmite în administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Agenția are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum și alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice și tehnică de calcul necesare funcționării acesteia în condiții optime.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Agenția va elabora regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă de președinte.

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 534/1999 privind înființarea Comitetului Interministerial de Luptă împotriva Drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.489.

ANEXĂ Modificări (1)

                             Numărul maxim de posturi = 40
                          (exclusiv demnitarul și posturile aferente
                               cabinetului acestuia)

          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG

                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                  -   PREȘEDINTE   - \
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  \ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                        -        \- Compartiment audit -
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  - Director general -
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
-       --           --       --  Direcția pentru  --       -
-       --           --       --prevenirea consumului --       -
-Observatorul --Direcția de evaluare- -- Direcția de -- ilicit de droguri  -- Direcția  -
- român pe  --   coordonare   --  relații  -- și de coordonare a --resurse umane-
- droguri și --Poliția de Frontieră ---internaționale-- activității la nivel --și financiare-
-toxicomanii*)-- Brigada Antidrog-  --       -- național a centrelor --       -
-       --     Vama     --       --   de prevenire   --       -
-       --           --       --și consiliere antidrog--       -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*) Funcționează la nivel de direcție.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...