Compartimentul administrativ | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic -
CAPITOLUL III
Compartimentul administrativ

SECȚIUNEA 1 Organizare și responsabilități

Art. 81. -

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 82. -

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;

c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;

e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;

g) evidența consumului de materiale;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

SECȚIUNEA a 2-a Management administrativ

Art. 83. -

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 84. -

(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.

Art. 85. -

(1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrație.

(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietății private.

Art. 86. -

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

Acesta este un fragment din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Tipul și conținutul documentelor manageriale
Dispoziții generale
Personalul didactic
Personalul nedidactic
Evaluarea personalului din unitățile de învățământ
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ
Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ
Compartimentul secretariat
Serviciul financiar
Compartimentul administrativ
Biblioteca școlară sau centrul de documentare și informare
Dobândirea și exercitarea calității de elev
Activitatea educativă extrașcolară
Evaluarea copiilor/elevilor
Transferul elevilor
Dispoziții generale
Evaluarea internă a calității educației
Evaluarea externă a calității educației
Drepturile părinților sau reprezentanților legali
Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali
;
se încarcă...