Guvernul României

Hotărârea nr. 1337/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2002 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 744/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 26 și 27 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și
Tehnologiei Informației

Art. 1. -

(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. -

Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice și tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și monitorizarea, evaluarea și controlul realizării acestor politici;

b) funcția de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru organizarea și funcționarea activităților din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și implementarea cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea și controlul respectării acestora;

c) funcția de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea și gestionarea eficientă a spectrului de frecvențe, a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate;

d) funcția de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

e) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și aplicarea unitară și respectarea reglementărilor legale de către instituțiile și societățile comerciale care își desfășoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.

Art. 3. -

(1) În realizarea rolului său Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. definirea politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

2. elaborarea obiectivelor strategice și tactice ale acestor sectoare și a planului de acțiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. monitorizarea realizării programului de acțiuni și prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;

4. elaborarea și implementarea politicilor și strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;

5. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

6. promovarea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și servicii ale societății informaționale;

7. asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului cetățenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislația specială, atât în domeniul comunicațiilor electronice, cât și în domeniul serviciilor poștale;

8. protecția drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;

9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;

10. protecția drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

11. asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;

12. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

13. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

14. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților la care îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;

15. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe și proiecte proprii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

16. asigurarea finanțării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice centrale;

17. coordonarea politicilor privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

18. înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

19. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

20. coordonarea derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, potrivit obiectului acestora;

21. coordonarea aplicării acordurilor internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

22. acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice, stabilirea și încasarea taxelor de licență în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii, managementului și controlului aplicării licențelor;

23. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radioelectrice și a pozițiilor orbitale atribuite României;

24. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;

25. publicarea standardelor și specificațiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;

26. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și supunerea lor spre aprobare Guvernului;

27. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în aceste domenii;

28. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

29. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

30. inițierea elaborării de standarde naționale în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întreg teritoriul național, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecvențelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicații electronice și al compatibilității electromagnetice, al tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

31. analiza evoluției fenomenelor din domeniul său de activitate prin definirea, monitorizarea și evaluarea de indicatori specifici și scheme de analiză;

32. reglementarea comerțului electronic și a semnăturii electronice și promovarea accesului la Internet;

33. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și a utilizării frecvențelor;

34. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

35. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

36. medierea și soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii;

37. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

38. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării;

39. promovarea și susținerea dezvoltării biotehnologiilor;

40. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

41. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

42. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;

43. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

44. publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

45. promovarea convergenței media și a neutralității tehnologice, asigurând corelarea legislației în domeniul comunicațiilor electronice, al audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală;

46. exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare;

47. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, precum și însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la instituții publice.

CAPITOLUL II Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se exercită de către ministru.

(2) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 3 secretari de stat.

(8) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(9) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației poate delega secretarilor de stat unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Pe lângă ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(2) Președintele Colegiului ministerului este ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației. În lipsa acestuia atribuțiile președintelui se exercită de secretarul de stat desemnat în acest sens.

(3) Colegiul ministerului se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 7. -

(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are un secretar general, funcționar public de carieră, numit prin concurs sau examen pe criterii de profesionalism, potrivit legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

Art. 8. -

(1) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(2) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte însărcinări stabilite de ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru.

(2) În structura Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se organizează și funcționează, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

Art. 10. -

(1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(2) Numărul maxim de posturi este de 70, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

(3) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se numește sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ținându-se seama de competența profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate și vechimea în specialitate.

Art. 11. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, se organizează și funcționează în structura Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(3) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației numește personalul UMP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 12. -

Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 13. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are în coordonare directă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București și Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București și are în subordonare Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I., instituții prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Art. 14. -

Unitățile la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.337.

ANEXA Nr. 11) Numărul maxim de posturi = 70 (exclusiv demnitarii
și posturile aferente cabinetelor acestora)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

┌───────────────────────────────────────┐                        ┌────────────────────────────────────────────┐
│     COLEGIUL MINISTERULUI     ├─┐                      ┌─┤  DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA  │
└───────────────────────────────────────┘ │                      │ └────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐ │       ┌───────────┐        │ ┌────────────────────────────────────────────┐
│      CABINET MINISTRU      ├─┼──────────────┤ MINISTRU ├────────────────┼─┤      CONSILIER DIPLOMATIC      │
└───────────────────────────────────────┘ │       └─────┬─────┘        │ └────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐ │          │           │ ┌────────────────────────────────────────────┐
│UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR *├─┘          │           └─┤CORPUL DE CONTROL ȘI AUDIT AL MINISTRULUI **│
└───────────────────────────────────────┘           │            └────────────────────────────────────────────┘
                                │
      ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬┴─────────────────────────────────────────┐
┌──────────┴───────────┐┌────────────┴───────────┐┌───────────┴───────────┐    ┌──────────────────────┴───────────────────┐
│  SECRETAR DE STAT  ││            ││  SECRETAR DE STAT  │    │       SECRETAR DE STAT      │
│  PENTRU RELAȚIA CU ││  SECRETAR GENERAL  ││     PENTRU    │    │          PENTRU         │
│   PARLAMENTUL   ││            ││   COMUNICAȚII   │    │      TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI     │
└──────────┬───────────┘└─────────────┬─┬────────┘└───────────┬───────────┘    └──────────────────────┬───────────────────┘
      │ .........................│.......................│.......................................  │
   ┌────┴─┴────┐      ┌──────┴──────┐     ┌──┴───┴─────┐      ┌──────────────┬─────┴──┴─────┬──────────────┐
┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌──────┴───────┐┌────┴───┐┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌───────┴──────┐
│      ││*OFICIUL ││  DIRECȚIA  ││    ││ DIRECȚIA ││      ││ DIRECȚIA ││  DIRECȚIA  ││ DIRECȚIA ││ DIRECȚIA DE │
│      ││ RELAȚII ││  GENERALĂ  ││    ││ GENERALĂ ││      ││GENERALĂ DE ││ GENERALĂ DE ││ GENERALĂ ││ PROGRAME ȘI │
│ *OFICIUL ││  CU  ││ ECONOMICĂ, ││DIRECȚIA││  DE  ││ DIRECȚIA ││REGLEMENTĂRI││ STRATEGIE ȘI ││ANTIFRAUDĂ ││  SISTEME  │
│RELAȚII CU ││SINDICATE││ MANAGEMENT ││JURIDICĂ││INTEGRARE ││GENERALĂ DE││   ÎN   ││ DEZVOLTAREA ││  ÎN   ││INFORMATICE ÎN│
│PARLAMENTUL││  ȘI  ││RESURSE UMANE ││    ││EUROPEANĂ ││COMUNICAȚII││ TEHNOLOGIA ││ SOCIETĂȚII ││TEHNOLOGIA ││  DOMENIUL  │
│      ││PATRONATE││   ȘI   ││    ││ȘI RELAȚII││      ││INFORMAȚIEI ││INFORMAȚIONALE││INFORMAȚIEI││BIOTEHNOLOGIEI│
│      ││     ││ADMINISTRATIVE││    ││ EXTERNE ││      ││      ││       ││      ││       │
└───────────┘└─────────┘└──────────────┘└────────┘└──────────┘└───────────┘└────────────┘└──────────────┘└───────────┘└──────────────ș

*)

- la nivel de direcție

**)

- la nivel de direcție generală

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Nr. crt. Denumirea unității
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
2. Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Nr. crt. Denumirea unității
1. Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I.

ANEXA Nr. 4

UNITĂȚILE
la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește
atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar

Nr. crt. Denumirea unității
1. Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
2. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.
3. Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...