Guvernul României

Hotărârea nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Modificări (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 2002 până la 20 februarie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 28/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 22 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 1, și Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică obiectivelor de investiții, precum și lucrărilor de intervenții, promovate de ordonatorii de credite care au calitatea de "autoritate contractantă", astfel cum este definită prin art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, prin lucrări de intervenție se înțelege lucrări asimilate obiectivelor de investiții, care constau în: reparații capitale, extinderi, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări la construcții și instalații existente, efectuate în scopul asigurării cerințelor de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor.

Art. 4. -

Devizul general pentru obiectivele de investiții/lucrările de intervenții aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri păstrează structura conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții, până la finalizarea acestora.

Art. 5. -

Prin derogare de la prevederile art. 4, devizul general pentru obiectivele de investiții/lucrările de intervenții aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se restructurează conform prevederilor acesteia, dacă se află în una dintre următoarele etape:

a) anterior aprobării studiului de fezabilitate;

b) anterior declanșării procedurii de achiziție publică a lucrărilor;

c) după încheierea contractelor de achiziție publică și până la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cosmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.179.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizării .......................
............................................................*)
în mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ...........

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA)
Total Din care supusă procedurii de achiziție publică
Mii lei EURO Mii lei EURO
1 2 3 4 5 6
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecția mediului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații
3.3 Proiectare și engineering
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție publică
3.5 Consultanță
3.6 Asistență tehnică
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport
4.5 Dotări
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier
5.1.1. lucrări de construcții
5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare
5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale
5.2.2. Costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea în exploatare
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice
TOTAL
Din care C+M
PARTEA a II-a
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție
PARTEA a III-a
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție
TOTAL GENERAL
Din care C+M

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiție/lucrării de intervenție.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...