Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 12 august 2020.

În vigoare de la 12 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin educațional - copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial,

ținând cont de faptul că, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,

având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de COVID-19, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor vulnerabile,

luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014) 9102 final din 28 noiembrie 2014 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 7016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1086 din 20 februarie 2017, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și/sau materială de bază din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum și Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19,

deoarece, în lipsa unor măsuri concrete și rapide, s-ar vulnerabiliza și mai mult categoria copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, prin intensificarea manifestării crizei coronavirusului și producerea de victime în rândul acestora, precum și accentuarea abandonului școlar, cauzat, în principal, de închiderea școlilor și grădinițelor din cauza pandemiei de COVID-19, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin educațional prin intermediului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, implementat de beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizațiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire națională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate și afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură și fără a face distincție.

Ținând cont de faptul că se impune adoptarea în regim de urgență a măsurilor preconizate prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea implementării acestei măsuri la nivel național pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educațional odată cu începerea anului școlar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să își atingă obiectivul,

având în vedere faptul că începerea anului școlar 2020-2021 la data de 14 septembrie 2020, în noul context al pandemiei COVID-19, impune necesitatea finalizării procesului de achiziționare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în vederea încurajării frecventării școlii, în termenii scenariului care se impune la nivel epidemiologic, precum și faptul că statul trebuie să asigure în mod nediscriminatoriu accesul la învățătură, iar prin măsurile propuse se urmărește accesul copiilor cu o condiție precară la egalitate de șanse,

având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni:

a) acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

b) asistență tehnică.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) POAD - Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102;

b) precaritate materială de bază, P2.1 - precaritate materială de bază - lipsa materialelor școlare: asistență constând în acordarea de materiale școlare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuți la art. 3 alin. (2);

c) destinatar final - destinatar final eligibil în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin în cadrul POAD, astfel cum este aceasta definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația națională;

d) beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a materialelor școlare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, și asistență tehnică, precum și autoritățile cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea programului operațional în ceea ce privește implementarea operațiunilor de asistență tehnică;

e) organizație parteneră - instituția prefectului și autoritățile administrației publice locale;

f) tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional - bilet de valoare pe suport electronic care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

g) unități afiliate - unități care comercializează materiale școlare, care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

h) materiale școlare - rechizite necesare frecventării școlii - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe -, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;

i) măsuri auxiliare - activitățile prevăzute în plus față de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu scopul de a atenua excluziunea socială și/sau a rezolva urgențele sociale, incluziunea socială și încurajarea frecvenței școlare într-o manieră mai autonomizantă și mai sustenabilă, cum ar fi măsuri de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională și sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale;

j) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar - copii preșcolari înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;

k) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial - copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară;

l) sprijin educațional - sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic pentru achiziționarea de materiale școlare copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar primar/gimnazial.

Art. 3. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, denumită în continuare S.N.S.E.D.

(2) Destinatarii finali sunt:

a) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;

b) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;

c) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Art. 4. -

(1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020 și cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD.

(2) Coordonatorul S.N.S.E.D. pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional este Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea programului, în calitate de beneficiar.

(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului, respectiv autoritățile administrației publice locale și instituțiile prefectului, au următoarele atribuții:

a) autoritățile administrației publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora;

b) autoritățile administrației publice locale, prin reprezentant, actualizează lunar și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora;

c) instituțiile prefectului centralizează la nivelul județului listele cu destinatarii finali și le transmit către beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene;

d) instituțiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel județean.

(4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (3), autoritățile publice locale, prin structurile cu activitate de asistență socială, utilizează modalități de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., aprobate prin dispoziție a primarului.

(5) Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc de către reprezentanții structurilor de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale, separat pe cele trei categorii prevăzute la art. 3 alin. (2), vor cuprinde: numele și prenumele, adresa de domiciliu și codul numeric personal ale acestora/unui părinte/reprezentant legal/tutore, se aprobă de către reprezentantul legal al autorității publice locale și ulterior se transmit instituției prefectului în termenele prevăzute la art. 12.

(6) Listele cu destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D., elaborate și transmise conform alin. (5), se centralizează la nivel de județ separat pentru cele trei categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 alin. (2). Listele se transmit beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene.

(7) În vederea verificării corectitudinii listelor primite conform alin. (6), Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, solicită Ministerului Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare județene, furnizarea listelor cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2), la nivel de județ.

(8) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.

(9) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(10) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (8) și (9).

(11) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condiții de siguranță.

(12) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Fondurilor Europene lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(13) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, care să acopere întreaga arie de destinatari finali, și să se asigure că sunt acoperite toate zonele țării, astfel încât orice persoană din grupul-țintă să poată achiziționa de la o astfel de unitate afiliată materiale școlare.

(14) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene și cu unitățile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(15) Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori cu alte organizații specializate, după caz.

(16) Ministerul Fondurilor Europene virează unității emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, astfel:

a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (14), deschise la instituții de credit;

b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(17) Sumele virate prin operațiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.

(18) Ministerul Fondurilor Europene, pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional distribuite destinatarilor finali și achită costul emiterii suportului electronic.

(19) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Ministerul Fondurilor Europene se realizează în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice. La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(20) Valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Fondurilor Europene nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru sprijin educațional în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

(21) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege și pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(22) Pentru a putea obține autorizație în vederea desfășurării activității ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorul economic prevăzut la alin. (21) are obligația ca, anterior începerii activității, să notifice Ministerului Finanțelor Publice faptul că deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(23) Autorizația obținută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (22) are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.

Art. 5. -

(1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an școlar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata inflației și în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.

(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor entității achizitoare.

(4) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi alimentate la începutului anului școlar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.

(7) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria materiale școlare, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 "Alte metode" din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma "SPRIJIN EDUCAȚIONAL".

(8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în anul calendaristic în care se acordă.

(9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:

a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;

b) perioada de valabilitate a suportului electronic;

c) numele, prenumele și codul numeric personal ale destinatarului final eligibil și/sau ale unui părinte/ale reprezentantului legal/ale tutorelui;

d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

(2) Destinatarul final eligibil poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al destinatarului final eligibil și/sau al părinților/reprezentantului legal/tutorelui.

(3) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

(4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.

(5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional are obligația ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.

(6) Beneficiarul asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la unitatea emitentă către instituția prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de fiecare instituție a prefectului.

(7) Instituțiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către autoritățile administrației publice locale de pe raza teritorială unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate. Listele destinatarilor finali sunt corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2), la nivel de județ, solicitate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, a-i fi furnizate din partea Ministerului Educației și Cercetării, prin instituțiile abilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7).

(8) Autoritățile administrației publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.

(9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora.

(10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de returnare beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene și al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(11) Datele personale ale destinatarilor finali urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Art. 7. -

(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;

b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau pentru fracțiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și beneficiarul acestora;

d) emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către alte entități decât cele selectate de către Ministerul Fondurilor Europene;

e) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) între 1,5 și 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);

b) între 3 și 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);

c) între 14 și 20 de puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 12 până la 14 puncte-amendă fapta unității emitente de a alimenta tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (5).

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 până la 16 puncte-amendă fapta unității emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1).

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 până la 10 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la alte persoane decât destinatarul final al tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.

(6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.

Art. 8. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către personalul beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene, împuternicit în acest sens.

Art. 9. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (11), (12) și (14).

(2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:

a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;

b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (16) și (17).

(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 10. -

(1) Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.E.D. pot include măsurile de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională și sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale.

(2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite și se pun în aplicare de către organizațiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizații și instituții relevante în domeniul asistenței sociale.

(3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi aplicate în funcție de nevoile individuale ale grupului-țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.

Art. 11. -

Pentru perioada de programare 2014-2020, S.N.S.E.D. are un buget de 130 milioane lei cu finanțarea asigurată prin POAD, pe durata perioadei de eligibilitate a cheltuielilor din POAD 2014-2020.

Art. 12. -

(1) Lista destinatarilor finali se comunică instituțiilor prefectului până la data de 15 septembrie 2020.

(2) Instituțiile prefectului comunică beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene listele destinatarilor finali la nivel de județ până la data de 1 octombrie 2020.

Art. 13. -

(1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum și tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D. sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 14. -

Prevederile art. 7-9 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Dispozițiile art. 7-9 intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 16. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
p. Ministrul fondurilor europene,
Carmen Moraru,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor interne,
Gheorghe Sorescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Augustin-Cătălin Iapă,
secretar de stat
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 7 august 2020.

Nr. 133.

ANEXA Nr. 1

REGULI GENERALE
de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare

Art. 1. -

Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:

1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POAD prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) -d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat/încheiată între autoritatea de management și beneficiar;

e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ținându-se cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul programului nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

În cadrul operațiunilor determinate de lipsa materialelor școlare, din POAD, sunt eligibile cheltuielile serviciilor de emitere și gestionare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Art. 3. -

În cadrul asistenței tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt eligibile următoarele cheltuieli:

În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluare:

a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:

1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea S.N.S.E.D. și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislației în vigoare;

2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea și gestionarea S.N.S.E.D;

3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor legale în vigoare privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; Modificări (1)

4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport și pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;

5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;

6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;

7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului;

8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locațiunilor imobilelor cu destinații de sedii;

9. costuri indirecte;

b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:

1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;

2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;

c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:

1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul autorității de management;

2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;

3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;

4. cheltuieli cu auditul programului;

d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:

1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;

2. costuri financiare ale procesului de evaluare.

Art. 4. -

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:

a) dobânzile aferente datoriilor;

b) furnizarea de infrastructură;

c) costurile bunurilor folosite anterior;

d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

ANEXA Nr. 2

ATRIBUȚIILE
instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D.

A. Instituții cu rol în sistemul de management și control al POAD pentru măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management:

a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

b) pune la dispoziția beneficiarului informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;

c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;

d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate și stocate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

e) elaborează și, după consultarea cu părțile interesate relevante, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale și finale de implementare;

f) elaborează și aplică proceduri și/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente, conform programului operațional aprobat;

g) asigură faptul că operațiunea selectată:

1. intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;

2. îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la art. 22, 23 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;

3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11) - (14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;

i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operațiunii;

j) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare către autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost respectată;

k) determină tipul de asistență care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni;

l) verifică dacă produsele cofinanțate au fost livrate și dacă serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;

m) efectuează următoarele tipuri de verificări:

1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;

2. verificări la fața locului a operațiunilor. Verificările la fața locului a operațiunilor individuale pot fi efectuate prin eșantionare.

În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare asigură separarea adecvată a funcțiilor;

n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;

o) instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire, detectare, corectare și monitorizare a neregulilor și a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;

p) stabilește proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;

q) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operațiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puțin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. În cazul altor operațiuni decât cele menționate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziție pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operațiunii încheiate;

s) primește de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii și transmiterii raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

ș) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;

t) asigură funcționarea sistemului de gestiune și control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, și se asigură că acest sistem funcționează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea și raportarea neregulilor și fraudelor, prin următoarele acțiuni:

1. evaluează riscurile antifraudă;

2. stabilește măsuri antifraudă și elaborează planuri de combatere a fraudelor;

3. asigură mecanisme de prevenire și detectare a fraudelor;

4. sesizează autorităților și organelor judiciare competente indiciile de fraudă și tentativa de fraudă, conform dispozițiilor legale incidente;

5. implementează măsuri corective privind fraudele;

6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;

7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigațiile la toate operațiunile care ar putea fi afectate;

8. previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate;

9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă și cazurile de nereguli care afectează o contribuție din fond a cărei valoare depășește 10.000 EUR și care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepția neregulilor care intră sub incidența art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, și o informează în mod periodic cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;

ț) coordonează, monitorizează și evaluează modul de implementare a POAD și ia măsuri de creștere a eficienței derulării, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni ale ministrului fondurilor europene;

u) primește și analizează propunerile de îmbunătățire a implementării programului și ia măsuri în consecință;

v) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;

w) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observații cu privire la implementarea programului;

x) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;

y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acțiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puțin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informații: numele și adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acțiune materială vizat;

z) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

bb) stabilește operațiunile eligibile din cadrul programului operațional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;

cc) asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;

dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;

ee) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor;

ff) asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, potrivit prevederilor cap. IV din același act normativ;

gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

hh) transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;

ii) transmite Comisiei Europene, prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;

jj) aplică corecțiile financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;

kk) transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;

ll) elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru transmiterea anumitor informații către Comisie;

mm) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în Sistemul unic de management al informației - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;

nn) elaborează și încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;

oo) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;

pp) verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și ulterior asigură recuperarea prefinanțării;

qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;

rr) elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Fondurilor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor;

ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;

șș) asigură închiderea programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile și legislației naționale;

tt) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.

2. Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:

a) întocmește și transmite către Comisia Europeană cererile de plată și certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;

b) întocmește conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

c) certifică integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislația aplicabilă și că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu dreptul aplicabil;

d) asigură un sistem în care se înregistrează și se stochează în format electronic evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru un program operațional;

e) se asigură că pentru întocmirea și depunerea cererilor de plată a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;

f) ia în considerare, la momentul întocmirii și depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;

g) păstrează în format electronic evidențele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;

h) păstrează evidențele contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli;

i) asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programului operațional pentru care autoritatea de management se află în România;

j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorității de management;

k) asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;

l) contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemului de management și control pentru programul operațional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competențelor;

m) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;

n) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor lor;

o) furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.

3. Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile prevăzute de art. 34 și art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

B. Instituții implicate în implementarea programului Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar:

a) asigură inițierea și implementarea operațiunilor de achiziționare și distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prin:

1. organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform prevederilor legale;

2. încheierea și implementarea contractelor cu operatorul/operatorii economic/economici selectat/selectați;

3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ale destinatarilor finali;

4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, luarea măsurilor ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

5. arhivarea și păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;

b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Educației și Cercetării listele cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, la nivel de județ;

c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;

d) asigură achiziționarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, și distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prin instituțiile prefectului, pentru acordarea de sprijin educațional destinatarilor finali;

e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în funcție de numărul de destinatari finali;

f) stabilește, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce va fi alocat fiecărui județ și fiecărei autorități a administrației publice locale, conform centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;

g) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea fizică, prin sondaj, la fața locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

h) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite a modalității de vânzare a materialelor școlare;

i) se asigură că au fost efectuate acțiuni de informare și comunicare către destinatarii finali, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Verifică existența la punctele de distribuire a materialelor școlare/tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional a cel puțin unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;

j) realizează o scurtă descriere a operațiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;

k) comunică operativ instituțiilor prefectului evoluția calendarului procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de furnizare;

l) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;

m) transmite, în sistem electronic, către autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.E.D., cu păstrarea detaliată, la nivel de organizație parteneră, a indicatorilor raportați;

n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de vânzare a materialelor școlare respectă legislația din domeniul comerțului și normele de protecție pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamații și sesizări privind siguranța și calitatea produselor spre soluționare către instituțiile abilitate;

o) asigură verificarea eligibilității, realității și regularității cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare autorității de management;

p) constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 7 din ordonanța de urgență.

C. Instituții cu rol în distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

1. Prin ordin, prefectul numește Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D., din care vor face parte reprezentanții instituției prefectului, ai consiliului județean prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, ai inspectoratelor școlare județene, ai altor instituții publice și ai organizațiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competență specific fiecărei instituții pe care o reprezintă.

Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. are următoarele atribuții:

a) centralizează la nivel de județ listele cu destinatarii finali ai S.N.S.E.D., precum și listele actualizate lunar, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu indicarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la autoritățile publice locale;

b) organizează, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, dacă este cazul, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel județean și transmise Ministerului Fondurilor Europene;

c) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul schemei, validată la nivelul instituției prefectului;

d) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru care va avea loc decontarea vânzării de materiale școlare către destinatarii finali. Lista destinatarilor finali conține informațiile prevăzute la art. 4 alin. (5) din ordonanța de urgență;

e) solicită administrațiilor publice locale date necesare în derularea S.N.S.E.D., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile, necesar a fi comunicate beneficiarului, în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;

g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații privind calitatea și siguranța produselor și solicită instituțiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;

h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. g), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;

i) trimite către beneficiar o raportare periodică privind derularea proiectului;

j) trimite beneficiarului, în sistem electronic, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.E.D. la nivelul județului, centralizând informațiile și sintezele de date primite de la autoritățile administrației publice locale, precum și alte date și informări despre derularea S.N.S.E.D. la nivelul județului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.E.D. la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritățile administrației publice locale, evidența detaliată a indicatorilor raportați, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;

k) instituția prefectului colaborează cu instituțiile abilitate în soluționarea reclamațiilor privind siguranța și calitatea materialelor școlare distribuite prin program;

l) la finalizarea distribuirii anuale, transmite beneficiarului sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul autorităților administrației publice locale și la nivel de județ, însoțită de observații și propuneri privind derularea S.N.S.E.D., precum și sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;

m) transmite beneficiarului, la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, procesele-verbale de recepție însoțite de tabelele centralizatoare cu privire la materialele școlare oferite, sinteza privind derularea S.N.S.E.D., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum și documentele de redistribuire între autoritățile administrației publice locale și județene, dacă este cazul;

n) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective, următoarele documente:

1. procesele-verbale de recepție și tabelele centralizatoare;

2. listele cu destinatarii finali, împreună cu documentele justificative anexate;

3. documentele de evidență a gestiunii;

4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul localității și sinteza datelor privind realizarea măsurilor auxiliare;

5. alte documente legate de derularea S.N.S.E.D.;

o) organizează ținerea de evidențe de gestiune a intrărilor și a ieșirilor tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către autoritățile administrației publice locale de la prima recepție și până la consemnarea de finalizare, la nivelul instituției prefectului;

p) asigură, la nivelul județului și al autorităților administrației publice locale, acțiunile de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;

q) exercită alte atribuții stabilite prin ordine/instrucțiuni comune ale ministrului fondurilor europene și ale ministrului afacerilor interne.

2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor verifică respectarea legislației în vigoare în domeniu și reclamațiile privind siguranța și calitatea materialelor școlare acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

3. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București, au următoarele obligații cu privire la distribuția de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

a) comunică instituției prefectului, anterior demarării procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de destinatarii finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;

b) întocmesc și aprobă listele pentru destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, conform evidențelor proprii;

c) întocmesc și aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalități de identificare a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...