Guvernul României

Hotărârea nr. 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Clauzele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu contractele de administrare încheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmărire a derulării acestora, precum și modul de compensare a deficitului atunci când cheltuielile administrării în regim silvic a pădurilor sunt mai mari decât veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al ministrului finanțelor publice.

Art. 3. -

Controlul din punct de vedere tehnic, economic și juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevăzute la art. 2 se efectuează de personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic, împuternicit în acest scop.

Art. 4. -

Stabilirea prin proiectul de execuție a condițiilor tehnice de lucru neconforme cu situația reală din teren, care a condus la solicitarea nejustificată a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 5. -

Nedepunerea pentru înregistrare, de către structura silvică de stat contractantă, în termen de 15 zile de la data autentificării, la inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic a contractului de administrare prevăzut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 6. -

Punerea în aplicare de către una sau ambele părți contractante și derularea contractului prevăzut la art. 2 fără ca acesta să fie verificat și înregistrat de către inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 7. -

Neînștiințarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului, de către părțile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic cu privire la încetarea derulării contractului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 8. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 4-7 se fac de către personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic, împuternicit în acest scop.

Art. 9. -

Contravențiilor prevăzute la art. 4-7 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.

Nr. 954.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și
de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite
persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în
proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de
stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...