Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 29/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 31 iulie 2020.

În vigoare de la 31 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5) - (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 15 iulie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. -

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) fonduri de pensii facultative, fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private;".

2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață, autorizate în condițiile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale de către A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor ocupaționale;".

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare."

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 din Legea nr. 1/2020, precum și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale și/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie să întocmească raportări contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care îl administrează."

6. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL V Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, precum și administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață"

7. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

"

Art. 151. -

Administratorii de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări de viață au obligația să întocmească raportări contabile semestriale, denumite în continuare raport financiar semestrial."

8. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative, respectiv dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii ocupaționale cuprind două seturi de documente:".

9. La articolul 26 litera b), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii ocupaționale:".

10. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) - (4) și alin. (6) - (10), art. 142 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu prevederile art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) - (10) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile art. 30-33 din Legea nr. 187/2011 și/sau cu prevederile art. 145 și ale art. 147 alin. (2) - (4) și alin. (6) din Legea nr. 1/2020."

11. Anexa nr. A1 "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. A1

SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE

BROKERUL DE PENSII PRIVATE

Județul ............... |_|_|
Entitate ...............
Adresa: localitatea...............
sectorul ..............., str. ...............nr. ...............,
bl. ..............., sc. ..............., ap. ...............
Telefon ..............., fax ...............
Număr din registrul comerțului ...............
Forma de proprietate ...............|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) ...............
Cod clasa CAEN ............... |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie  ...............

Denumire indicator Nr. rând Sold la 01.01.N (lei) Sold la 30.06.N (lei)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE X
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE X
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 2
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 3
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807) 4
5. Avansuri (ct. 4094) 5
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05) 6
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE X
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 7
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 8
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 9
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931 + 4093) 10
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10) 11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE X
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 13
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263 - 2962 - 2963) 14
4. împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 2677 - 2964) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*) 17
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279) 18
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18) 19
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) 20
B. ACTIVE CIRCULANTE X
I. STOCURI X
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392) 21
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 22
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22) 23
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) X
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 24
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*) ’ 25
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952) 26
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 27
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953) 28
TOTAL: (rd. 24 la 28) 29
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT X
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 30
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) 31
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526 + 527 - 528 - 529) 32
TOTAL: (rd. 30 la 32) 33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 34
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34) 35
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37 + 38) 36
l.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) 37
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 38
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN X
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 39
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 40
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419) 41
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 42
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 43
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) 44
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 45
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale(ct,1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 46
TOTAL: (rd. 39 la 46) 47
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76) 48
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48) 49
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN X
l.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 50
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 51
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419) 52
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 53
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 54
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) 55
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 56
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct,1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 57
TOTAL: (rd. 50 la 57) 58
H. PROVIZIOANE X
l.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60 + 61 + 61.1) din care: 59
1.l.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501) 60
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502) 61
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale (ct. 1503) 61.1
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care: 62
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) 63
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512) 64
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) 65
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) 66
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517) 68
2.7. Alte provizioane (ct. 1518) 69
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) 70
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care: 71
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73 + 74) din care: 72
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) 73
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) 74
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care: 75
2. l.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) 76
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) 77
Fond comercial negativ (ct. 2075) 78
J. CAPITAL SI REZERVE X
I. CAPITAL din care: X
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 79
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 80
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) X
Sold C 81
Sold D 82
TOTAL CAPITAL (rd. 79 + 80 + 81 - 82) 83
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 84
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 85
IV. REZERVE X
1. Rezerve legale (ct. 1061) 86
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 87
3. Alte rezerve (ct. 1068) 88
4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) 89
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89) 90
5. Acțiuni proprii (ct. 109) 91
6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 92
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 93
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117) X
Sold C 94
Sold D 95
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) X
Sold C 96
Sold D 97
Repartizarea profitului(ct. 129) 98
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83 + 84 + 85 + 90­91 + 92 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 - 98) 99

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

**) Solduri debitoare ale conturilor respective;

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele ...............
Calitatea ...............
Semnătura ...............
Nr. de înregistrare în organismul profesional"

12. Anexa nr. A2 "Contul de profit și pierdere" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. A2

SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE

BROKERUL DE PENSII PRIVATE

Județul ............... |_|_|
Entitate ...............
Adresa: localitatea ...............
sectorul ..............., str. ............... nr. ...............,
bl. ..............., sc. ...............,ap. ...............
Telefon ..............., fax ...............
Număr din registrul comerțului ...............
Forma de proprietate ...............|_|_|
Activitatea preponderentă ...............
(denumire clasa CAEN) ...............
Cod clasa CAEN ............... |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie ...............

Denumire indicator Nr. rând Realizări aferente perioadei de raportare
Precedentă (lei) Curentă (lei)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE X
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03) 1
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care: 2
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3) 2.1
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4) 2.1.1
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1 + 2.1.1.12) 2.1.1.1
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111) 2.1.1.1.1
a1.1.1.2).Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112) 2.1.1.1.2
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412) 2.1.1.2
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413) 2.1.1.3
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414) 2.1.1.4
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4) 2.1.2
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2) 2.1.2.1
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211) 2.1.2.1.1
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212) 2.1.2.1.2
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422) 2.1.2.2
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423) 2.1.2.3
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424) 2.1.2.4
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2) 2.1.3
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care: 2.1.3.1
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312) 2.1.3.1.1
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313) 2.1.3.1.2
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433) 2.1.3.2
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705) 2.2
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct. 706) 2.3
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708) 2.4
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) 3
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721 + 722) 4
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755 + 758) 5
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) 6
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE X
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 081al0) 7
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 8
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604 + 608 - 609) 9
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 741) 10
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620) 11
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) 12
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 13
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 14
7. Ajustări 15
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18) 16
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 17
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816 + 7815) 18
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21) 19
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 20
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 21
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 + 24 + 25) 22
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 23
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 24
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652 + 655 + 658) 25
9.Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28) 26
a) Cheltuieli (ct. 6812) 27
b) Venituri (ct. 7812) 28
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) 29
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE X
Profit (rd. 6 - 29) 30
Pierdere (29 - 6) 31
VENITURI FINANCIARE X
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 32
din care,veniturile obținute de la entitățile afiliate 33
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766) 34
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 35
13.Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 36
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) 37
CHELTUIELI FINANCIARE X
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39 - 40) 38
Cheltuieli (ct. 686) 39
Venituri (ct. 786) 40
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) 41
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate 42
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 43
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43) 44
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ X
Profit (rd. 37 - 44) 45
Pierdere (rd. 44 - 37) 46
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) 47
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) 48
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) X
Profit (rd. 47 - 48) 49
Pierdere (rd. 48 - 47) 50
17. Impozitul pe profit (ct. 691) 51
18. Alte impozite (ct. 698) 52
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR X
Profit (rd. 49 - 51 - 52) 53
Pierdere (rd. 50 + 51 + 52) 54
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele ...............
Calitatea ...............
Semnătura ...............
Nr. de înregistrare în organismul profesional"

Art. II. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data  publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București, 21 iulie 2020.

Nr. 29. ’

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...