Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Ordinul nr. 859/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 31 iulie 2020.

În vigoare de la 31 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările ulterioare;

- prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 4.823, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 2016 din 27.03.2020;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;

- Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice,

având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 8.322 din 7.07.2020,

ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Infrastructură mare nr. 58.579 din 9.07.2020,

în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,
Ioan Marcel Boloș

București, 21 iulie 2020.

Nr. 859.

ANEXĂ

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

CAPITOLUL I Introducere

Art. 1. -

Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în rețele de transport și distribuție a energiei termice, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la nivel urban.

Art. 2. -

(1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat (schemă) se va face în baza art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare.

(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 și contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări comunitare și naționale, precum și strategii și politici naționale:

a) Strategia Europa 2020;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;

f) Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice, cu modificările și completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice;

Art. 3. -

Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 4. -

În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;

b) demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilității proiectului depus în MySMIS, cu excepția activităților pregătitoare, menționate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;

c) efect stimulativ înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat în cauză a unei cereri de ajutor scrise înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă;

d) furnizor de ajutor de stat înseamnă Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management al Programului operațional Infrastructură mare;

e) sistem eficient de termoficare și răcire centralizată înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care la momentul depunerii cererii de ajutor de stat1 îndeplinește criteriile definiției sistemului eficient de termoficare și răcire centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE. Definiția include instalațiile de termoficare/răcire și rețeaua (inclusiv echipamentele conexe) necesare pentru a distribui agentul de termoficare/răcire de la unitățile de producție la sediul clientului;

1 Sau investițiile de eficientizare vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare.

f) data declarării eligibilității proiectului înseamnă data comunicării de către furnizorul de ajutor de stat a rezultatului verificării administrative și a eligibilității proiectului;

g) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;

h) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care include atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;

i) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

j) profit din exploatare înseamnă diferența dintre veniturile actualizate și valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viață economică a investiției, în cazul în care această diferență este pozitivă. Costurile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria, administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiții. Actualizarea veniturilor și a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil;

k) proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate înseamnă proiectele de investiții în rețele de termoficare pentru asigurarea eficientizării sistemelor de termoficare din municipiile Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani, ale căror investiții realizate la sursele de producere energie termică au fost cofinanțate prin Programul operațional sectorial de mediu (POS Mediu) 2007-2013, axa prioritară 3, și pentru care trebuie asigurată sustenabilitatea;

l) proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale înseamnă proiecte de investiții în rețele de termoficare (altele decât cele 7 orașe care necesită continuarea investițiilor finanțate prin POS Mediu) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele orașelor selectate, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

CAPITOLUL III Obiectivul schemei

Art. 5. -

Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru realizarea de investiții în eficiența energetică a sectorului de termoficare, în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic. Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 7 "Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate", din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020.

CAPITOLUL IV Necesitatea implementării schemei

Art. 6. -

(1) Implementarea prezentei scheme contribuie, prin sprijinirea realizării de investiții în rețele de termoficare, la atingerea următoarelor obiective:

a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează printre altele pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;

b) creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe, prin optimizarea rețelelor de distribuție/transport a/al agentului termic, precum și prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare și localizare a pierderilor.

(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor ținte până în anul 2023:

a) reducerea pierderilor de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național cu până la 15% până în anul 2023;

b) reabilitarea/extinderea rețelei termice cu până la 130 km până în 2023.

CAPITOLUL V Domeniul de aplicare

Art. 7. -

(1) Prezenta schemă se adresează unităților administrativ-teritoriale care propun investiții în distribuția energiei termice de la nivelul sistemelor centralizate de termoficare, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

(2) Prezenta schemă vizează acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.

(3) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni de finanțare:

a) proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane;

b) proiecte de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

(4) Prin prezenta schemă, proiectele de investiții vor viza următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

a) modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;

b) achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;

c) implementarea de sisteme de management energetic (măsurare, control și automatizare a SACET).

(5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru:

a) investiții/activități prevăzute de art. 3 alin. (3) din Regulamentul nr. 1.301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

b) investiții în sursele de producere a energiei termice;

c) proiecte care propun investiții în sisteme care nu respectă criteriile definiției sistemului de termoficare centralizat eficient din punct de vedere energetic, astfel cum este prevăzut la art. 4 lit. e);

d) proiecte localizate în regiunea București-Ilfov.

(6) Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) domeniul producției primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

CAPITOLUL VI Beneficiarii

Art. 8. -

Beneficiarii sunt unitățile administrativ-teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin autoritățile publice locale din localitățile preidentificate care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3 - Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani, precum și din alte localități care necesită investiții la nivelul rețelelor de termoficare.

Art. 9. -

Beneficiarii depun proiecte numai individual.

CAPITOLUL VII Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Art. 10. -

La momentul depunerii cererii de finanțare, beneficiarii prezentei scheme trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile prevăzute la art. 7 alin. (3);

2. nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

3. nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

4. și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

5. nu au suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

6. nu au fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

8. nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională;

9. demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea activităților proiectului.

Art. 11. -

Solicitantul îndeplinește și alte condiții specificate în apelul de proiecte și Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

CAPITOLUL VIII Condiții de eligibilitate a proiectelor

Art. 12. -

La momentul depunerii cererii de finanțare, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

1. proiectul vizează una din acțiunile de finanțare prevăzute la art. 7 alin. (3);

2. proiectul propune investiții într-un sistem de termoficare centralizate care respectă criteriile definiției sistemului de termoficare centralizat eficient din punct de vedere energetic, astfel cum este prevăzut la art. 4 lit. e). În cazul în care aceste criterii nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare, investițiile de eficientizare vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare;

3. perioada de implementare a proiectului se încadrează între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat și 31 decembrie 2023;

4. investițiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire a unității administrativ-teritoriale unde este propusă investiția și/sau master planul de dezvoltare/reabilitare a sistemului de termoficare;

5. aria de acoperire a proiectului este definită la nivel de municipalitate și localități învecinate, după caz;

6. activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice decât ale solicitantului.

Art. 13. -

Proiectul îndeplinește și alte condiții specificate în apelul de proiecte și Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

CAPITOLUL IX Durata

Art. 14. -

Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 31 decembrie 2020. În situația prelungirii Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, prezenta schemă se va prelungi și adapta în consecință, cu respectarea termenului-limită de valabilitate prevăzut de reglementarea în cauză.

CAPITOLUL X Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

Art. 15. -

(1) Bugetul total estimat alocat prezentei scheme este de 150.000.000 euro, echivalent în lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul european de dezvoltare regională și 15% fonduri de cofinanțare publică (asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene și de la bugetul local), conform Planului financiar al POIM 2014-2020.

(2) Bugetul aferent plăților:

An Defalcare pe ani (euro)
2020 15.000.000
2021 30.000.000
2022 45.000.000
2023 60.000.000
Total 150.000.000

NOTĂ:

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Bugetul prezentei scheme reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.

(3) Derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 15 întreprinderi.

CAPITOLUL XI Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 17. -

Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiții constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene și naționale.

CAPITOLUL XII Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)

Art. 18. -

(1) Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăși 20.000.000 euro pe întreprindere pentru un proiect de investiții. Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. În vederea calculării intensității ajutoarelor și a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și contemporane cu faptele.

(2) Valoarea ajutorului pentru rețeaua de transport și distribuție nu poate depăși diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare.

(3) Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu prevederile relevante din Ghidul solicitantului pentru obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FEDR + 13% buget de stat)
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului 2%

CAPITOLUL XIII Cheltuielile eligibile

Art. 19. -

Prevederile prezentului capitol sunt în concordanță cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.

Art. 20. -

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile de investiții.

(2) Pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme următoarele categorii de cheltuieli indicative, dacă componenta investițională a proiectelor propuse la finanțare este legată de un activ corporal și dacă sunt realizate după data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat:

a) cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție;

c) cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații;

d) proiectare și inginerie;

e) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuției;

f) cheltuieli cu asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție;

g) cheltuieli cu plata diriginților de șantier;

h) cheltuieli pentru construcții și instalații;

i) cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări);

j) cheltuieli cu active necorporale;

k) cheltuieli cu organizarea de șantier;

l) cheltuieli diverse și neprevăzute;

m) cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

(3) Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate.

CAPITOLUL XIV Cheltuielile neeligibile

Art. 21. -

Nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme următoarele tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli aferente contribuției în natură;

b) cheltuieli cu amortizarea;

c) cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite;

d) cheltuieli de leasing;

e) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație;

f) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;

g) cheltuieli generale de administrație;

h) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

i) cheltuieli pentru consultant în elaborarea studiilor de piață/evaluare;

j) cheltuieli aferente managementului de proiect;

k) cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;

l) cheltuielile cu studiile de teren (realizate înainte de data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);

m) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție;

n) cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații (realizate înainte de data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);

o) cheltuieli pentru proiectare și inginerie (realizate înainte de data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);

p) cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții (realizate înainte de data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat);

q) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe.

CAPITOLUL XV Efectul stimulativ

Art. 22. -

(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorității responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:

a) numele solicitantului și dimensiunea întreprinderii;

b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;

c) cuantumul ajutorului;

d) locul de desfășurare a proiectului;

e) costurile eligibile;

f) tipul de ajutor (grant).

(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), coroborat cu art. 4 alin. (1) b), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

CAPITOLUL XVI Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 23. -

Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul investițional acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.

CAPITOLUL XVII Modalitatea de derulare a schemei

Art. 24. -

(1) Furnizorul prezentei scheme lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de ajutor de stat.

(2) Procedura de implementare și derulare a prezentei scheme se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferente obiectivului specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.

(3) Furnizorul schemei de ajutor de stat va acorda ajutorul de stat după ce va verifica, pe baza cererii de finanțare depuse de beneficiar, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de selecție specificate prevăzute în apelurile de propuneri de proiecte aferente Ghidului solicitantului pentru obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.

CAPITOLUL XVIII Reguli privind publicarea, informarea, raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 25. -

În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare și de avizare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. -

Textul prezentei scheme, precum și textul actului normativ pentru aprobarea prezentei scheme se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Fondurilor Europene și în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. -

Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței un rezumat al informațiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea prezentei scheme.

Art. 28. -

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de administrator și furnizor al prezentei scheme, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 29. -

Beneficiarii sunt obligați să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, stadiul realizării lucrărilor, precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

Art. 30. -

(1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul prezentei scheme, toate documentele necesare și să țină o evidență specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanțat investiția în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate. Beneficiarii sunt obligați să pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței aceste informații ori de câte ori le sunt solicitate.

Art. 31. -

Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta schemă.

Art. 32. -

Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței raportări anuale cu privire la implementarea prezentei scheme în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.

Art. 33. -

Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia și are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun, iar în situația în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

Art. 34. -

În situația în care furnizorul constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 35. -

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor și administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a contractelor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

Art. 36. -

Informațiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...