Consiliul Concurenței

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 407/2019, din 16.07.2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 31 iulie 2020.

În vigoare de la 31 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

Art. I. -

Regulamentul privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 407/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Introducerea se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Introducere

Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 21/1996, și a celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.

Contravențiile prevăzute de Legea nr. 21/1996 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.

Contravențiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență."

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 53 lit. d) și e) din Legea nr. 21/1996.

(2) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 45 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.

(3) Inspectorii de concurență desemnați prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței au calitatea de persoană împuternicită potrivit prevederilor art. 45 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, cu excepția art. 5, 8, 28, 29, 32 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu excepția art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6, 7, art. 28 alin. (1) și art. 29."

3. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 de către comisiile Consiliului Concurenței"

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Comisiile din cadrul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, pentru contravențiile prevăzute la art. 45 alin. (2) din același act normativ."

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 541 și art. 55 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 21/1996, precum și în situația aplicării art. 58 și 59 din același act normativ, precum și în cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 45 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, inspectorii de concurență vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic și aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a făptuitorului și punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa."

6. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL III Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 de către Plenul Consiliului Concurenței"

7. La articolul 12, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996.

. . . . . . . . . .

(3) În mod excepțional, atunci când, la cererea motivată a cel puțin unui membru al comisiei desemnate potrivit art. 5 alin. (3) formulată în cazurile cu grad de dificultate ridicat, Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 45 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, precum și pentru contravențiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 și art. 55 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 21/1996 și aplică art. 58 și 59 din același act normativ, prevederile art. 6 și 8-11 se aplică corespunzător."

8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și se aplică sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 se motivează și se comunică părților implicate în termen de maximum 120 de zile de la deliberare, urmând a fi publicate pe pagina web a Consiliului Concurenței cu respectarea interesului legitim al oricărei părți implicate, în condițiile legii."

9. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și se aplică sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 45 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."

10. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Deciziile Plenului și comisiilor Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 pot fi contestate în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București."

11. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Model de proces-verbal de sancționare contravențională pentru contravențiile constatate și sancționate de Consiliul Concurenței"

Art. II. -

Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...