Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Ordinul nr. 3435/2020 privind modalitatea de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Modalitatea de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, autorizați de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri conform prevederilor Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale și organele fiscale locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Vetuța Stănescu,
secretar de stat

București, 15 iulie 2020.

Nr. 3.435.

ANEXĂ

MODALITATEA
de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

(1) Prin prezenta anexă se reglementează modalitatea de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru exercitarea dreptului de trecere subteran, de suprafață sau aerian, titularii care desfășoară operațiuni petroliere și execută lucrări vor plăti:

a) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (5) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;

b) compensațiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;

c) despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 2 Declarația fiscală

(1) Depunerea declarației fiscale privind compensațiile și despăgubirile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) se realizează de către titularii prevăzuți la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data primirii de către aceștia a raportului de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condițiile legii, dar nu mai târziu de termenele prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.

(2) Declarația fiscală model 2020 ITL 076 pentru stabilirea sumelor reprezentând compensații și despăgubiri care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ- teritoriale, potrivit art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta modalitate de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

(3) Declarația fiscală se depune la compartimentul de specialitate al unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află imobilele unde se exercită dreptul de trecere subteran, de suprafață sau aerian și trebuie însoțită de următoarele documente justificative:

a) copie a actului de autorizare emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în condițiile Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, certificată "Conform cu originalul";

b) raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condițiile Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare;

c) declarație pe propria răspundere prin care administratorul sau reprezentantul operatorului economic declară data primirii raportului de evaluare.

(4) În cazul compensațiilor aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință, declarația fiscală se depune anual cu sumele indexate cu indicele de inflație.

(5) Indicele inflației se publică anual pe site-ul Institutului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

(6) Potrivit art. 336 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de înregistrare fiscală.

(7) Nedepunerea declarației fiscale la termenele prevăzute de Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, sau depunerea cu întârziere se sancționează potrivit art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 3 Plata

(1) Plata compensațiilor și despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, se face la bugetul local al unităților administrativ- teritoriale, până la termenele prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare.

(2) Sumele cuvenite bugetelor locale în temeiul art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, se achită în contul deschis de unitatea administrativ- teritorială la Trezoreria Statului, cu precizarea codului de cont 165000 "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități".

(3) Pentru neachitarea la termenele de plată prevăzute la art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, contribuabilii datorează după acest termen majorări de întârziere.

(4) Nivelul majorării de întârziere este de 1â"5 din cuantumul obligației fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(5) Compensațiile și despăgubirile care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativteritoriale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, sunt asimilate creanțelor fiscale și se încasează, se urmăresc și se execută potrivit Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la modalitatea de declarare și plată a compensațiilor
și despăgubirilor datorate bugetului local

Modelul declarației fiscale

Model 2020 ITL - 076

ROMÂNIA
Comuna/Orașul/Municipiul/Sectorul
Denumirea organului fiscal local

Împuternicit . . , CNP . . . . . . . . . ., B.I./C.I./A.I. seria nr. . . , județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail

Contribuabil . . , codul de identificare fiscală/N.I.F. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail , înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului . . . . . . . . . . la nr. . . . . . . . . . ., cont IBAN . . , deschis la . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE FISCALĂ
pentru stabilirea sumelor reprezentând compensații și despăgubiri care se cuvin bugetului local pentru dreptul de trecere asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5), (7) și (9) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare, depusă pentru anul 20..........

Subsemnatul, în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare, și ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al comunei/orașului/municipiului/sectorului.:

Nr. de rol nominal unic: . . . . . . . . . .

Tip obligație Raport de evaluare nr. /. . din data /. . Suma prevăzută în raportul de evaluare Inflația (după caz) Suma ajustată cu rata inflației Termene de plată
1. Despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (5) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare
2. Compensațiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare
3. Despăgubirile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 256/2018, cu modificările ulterioare
Total impozit:

Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plății. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.

Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul fiscal local emitent.

Alte mențiuni ale organului fiscal: . . . . . . . . . .

Director operator economic,
. . . . . . . . . .
(prenumele, numele și semnătura)
Șef compartiment contabil,
. . . . . . . . . .
(prenumele, numele și semnătura)
Întocmit azi data
. . . . . . . . . .,
(funcția, prenumele și numele)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere.

Prenumele și numele . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., B.I./A.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . .

Semnătură contribuabil . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . sau

Nr. și data confirmării de primire . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...