Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 148/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) și al art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 25 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică ulterior încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre UE sau a acordurilor tehnice încheiate cu operatorii sistemelor de transport sau cu alte entități din statele terțe.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile cap. II din anexa la prezentul ordin se pot aplica și în lipsa acordurilor de interconectare cu operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre UE sau a acordurilor tehnice încheiate cu operatorii sistemelor de transport sau cu alte entități din statele terțe."

2. Anexa se modifică după cum urmează:

a) Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta metodologie se aplică conductelor de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 și Isaccea 3 - Negru Vodă 3, destinate transportului gazelor naturale pe culoarul Federația Rusă-Turcia, Grecia și alte țări; punctele de interconectare Isaccea 2 și Isaccea 3 și, respectiv, Negru Vodă 2 și Negru Vodă 3 sunt grupate în două puncte relevante de interconectare Isaccea 2,3, respectiv Negru Vodă 2,3."

b) La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Venitul total se stabilește pentru conductele prevăzute la art. 1."

c) La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Punctele de intrare, respectiv punctele de ieșire se grupează în:

a) punctul de intrare Isaccea 2,3;

b) punctul de ieșire Negru Vodă 2,3."

d) La articolul 19 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) la determinarea venitului total aferent conductelor prevăzute la art. 1 se scad veniturile estimate a se realiza din derularea contractului de transport gaze naturale prin Isaccea 3- Negru Vodă 3, valabil pentru perioada pentru care se stabilesc tarife și încheiat înainte de intrarea în vigoare a metodologiei;".

e) Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Tarifele de transport pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile se determină pe baza tarifelor aferente serviciilor ferme de transport pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), prin aplicarea unui discount ex-ante sau ex-post, în condițiile prevăzute la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor."

f) Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Operatorul de transport și de sistem transmite ANRE propunerea privind fundamentarea venitului total, tarifelor de transport și a coeficienților de multiplicare pentru stabilirea tarifelor de transport pentru rezervarea de capacitate pe termen scurt, cu cel puțin 120 de zile înainte de data de începere a licitației privind rezervarea de capacitate pe termen lung în punctul/grupul de puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale, stabilită conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 459/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.

(2) Termenul de 120 de zile prevăzut la alin. (1) pentru transmiterea fundamentării venitului total, a tarifelor de transport și a coeficienților de multiplicare se aplică începând cu anul gazier 2021-2022."

Art. II. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și titularii de licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 29 iulie 2020.

Nr. 148.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...