Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 01 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 74/2020 și Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 78/2020,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 22 și 29 iulie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. -

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolele 191, 201 și 21 se abrogă.

2. Articolul 272 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 272. -

Pentru buna desfășurare a activității A.S.F., în subordinea Consiliului A.S.F. funcționează Corpul experților în management operațional pentru comisiile-suport."

3. La articolul 273, partea introductivă și punctele 5, 9 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 273. -

Atribuțiile specifice Corpului experților în management operațional pentru comisiile-suport sunt:

. . . . . . . . . .

5. întocmește documente care angajează activitatea Corpului experților în management operațional pentru comisiile- suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.: documente de ieșire, documente transmise altor structuri interne (adrese, răspunsuri de solicitare documente și informații, puncte de vedere, note prezentate Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. sau conducerii A.S.F. privind activitatea structurii din care face parte etc., după caz), conform sarcinilor primite de la șefii ierarhici;

. . . . . . . . . .

9. participă la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F., cu aprobarea expresă a președintelui A.S.F., la elaborarea și revizuirea, după caz, a unor proceduri operaționale sau de sistem specifice Corpului experților în management operațional pentru comisiile-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

. . . . . . . . . .

13. asigură caracterul de confidențialitate al activităților desfășurate în cadrul Corpului experților în management operațional pentru comisiile-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. și asigură confidențialitatea cu privire la toate datele și informațiile gestionate și manipulate;".

4. La capitolul III, secțiunea 61 "Consilierul coordonator/înlocuitor director de cabinet", cuprinzând articolele 491-493, și secțiunea a 8-a, "Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal", cuprinzând articolele 511 și 512, se abrogă.

5. La articolul 52, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

"

8. Serviciul de management operațional și protecția datelor cu caracter personal."

6. La articolul 531, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Comisia permanentă pentru protecția datelor cu caracter personal este compusă din 14 membri, astfel:

a) un salariat din cadrul sectorului sistemului de pensii private;

b) un salariat din cadrul structurilor aflate în subordinea prim- vicepreședintelui A.S.F.;

c) 2 salariați din cadrul Direcției juridice;

d) un salariat din cadrul Direcției operațiuni și IT;

e) un salariat din cadrul Direcției resurse umane;

f) 5 salariați din cadrul Serviciului control intern, integritate și protecția informațiilor;

g) 3 salariați din cadrul Serviciului de management operațional și protecția datelor cu caracter personal."

7. La capitolul IV, după secțiunea 51 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 52, cuprinzând articolele 825-827, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 52 Serviciul de management operațional și protecția datelor cu caracter personal

Art. 825. -

Serviciul de management operațional și protecția datelor cu caracter personal are ca obiectiv elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare operațională și eficientizare a activităților curente ale A.S.F., prin aplicarea și implementarea de măsuri necesare pentru asigurarea creșterii performanței A.S.F. și asigurarea unui sistem unitar de protecție a datelor cu caracter personal.

Art. 826. -

Relațiile funcționale ale Serviciului de management operațional și protecția datelor cu caracter personal sunt:

1. de subordonare față de președintele A.S.F.;

2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.

Art. 827. -

Atribuțiile specifice Serviciului de management operațional și protecția datelor cu caracter personal sunt:

1. identifică nevoile și resursele necesare la nivel instituțional pentru asigurarea funcționării în parametrii optimi a structurilor organizatorice ale A.S.F.;

2. identifică elementele care conduc la creșterea eficienței instituționale din punctul de vedere al costurilor, tendințelor tehnologice, efectele globalizării crizei financiare sau ale altor factori interni sau externi;

3. identifică soluții strategice de răspuns pentru controlarea și direcționarea procesului continuu de schimbare organizațională și adaptare la nevoile piețelor supravegheate;

4. participă la elaborarea Strategiei operaționale a A.S.F. pentru îndeplinirea funcțiilor de reglementare, monitorizare, supraveghere și control;

5. asigură asistență de specialitate la elaborarea și implementarea reglementărilor, metodologiilor și/sau a procedurilor de lucru din perspectiva managementului operațional;

6. informează și consiliază personalul A.S.F. cu privire la politicile și procedurile interne care implică prelucrarea de date sau impactul oricăror produse sau servicii noi din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal;

7. consiliază personalul A.S.F. în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal;

8. monitorizează aplicarea strategiei de implementare a Regulamentului G.D.P.R. la nivelul A.S.F. și a politicii de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F.;

9. participă la elaborarea de studii și analize privind impactul prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal asupra activității A.S.F.;

10. elaborează, împreună cu Direcția operațiuni și IT, Planul de măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F.;

11. participă la investigarea incidentelor la adresa datelor cu caracter personal gestionate în cadrul A.S.F.;

12. elaborează procedurile de lucru pentru activitatea specifică și stabilește sursele informaționale necesare, identifică, după caz, politicile și măsurile necesare pentru optimizarea modului de colaborare cu alte activități efectuate în cadrul A.S.F.;

13. participă la sesiunile de instruire cu tematică specifică și la reuniunile interne și internaționale de profil;

14. solicită structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. datele și informațiile necesare exercitării atribuțiilor serviciului, acestea fiind obligate să asigure suportul tehnic sau informațional și să răspundă de îndată solicitării adresate;

15. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

8. La articolul 119, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"

5. Serviciul monitorizare activități neautorizate."

9. La capitolul VI secțiunea a 3-a, după subsecțiunea 3.4 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 3.5, cuprinzând articolele 1261 și 1262, cu următorul cuprins:

SUBSECȚIUNEA 3.5 Serviciul monitorizare activități neautorizate

Art. 1261. -

(1) În cadrul Serviciului monitorizare activități neautorizate se desfășoară activitatea de monitorizare a prestării pe teritoriul României de servicii și activități de investiții prevăzute în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de către entități care nu sunt autorizate să presteze astfel de servicii și activități, în condițiile expres stipulate de Legea nr. 126/2018.

(2) Activitățile neautorizate ce intră în sfera de monitorizare a Serviciului monitorizare activități neautorizate vizează exclusiv prestarea de servicii și activități de investiții prevăzute în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018.

Art. 1262. -

Atribuțiile specifice Serviciului monitorizare activități neautorizate sunt:

1. analizează informațiile existente în petițiile comunicate de Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară către Serviciul monitorizare activități neautorizate, referitoare la sesizări privind posibila prestare de servicii și activități de investiții de către entități neautorizate;

2. monitorizează zilnic presa de specialitate în vederea identificării unor posibile entități ce prestează servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României de către autoritățile competente ale celorlalte state membre;

3. verifică zilnic, prin intermediul motoarelor de căutare pe internet puse la dispoziția acestora prin intermediul Direcției operațiuni și IT, informațiile publice cu privire la posibile entități ce desfășoară campanii de publicitate referitoare la prestarea de servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României de către autoritățile competente ale celorlalte state membre;

4. verifică în Registrul A.S.F. deținerea de către entitățile identificate în urma activității de monitorizare desfășurate a autorizațiilor în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României;

5. poartă corespondență cu autorități competente din alte state membre sau terțe în cazul în care entitățile identificate în urma activității de monitorizare nu sunt entități înființate în România/cu cetățenia română;

6. poartă corespondență cu autoritățile naționale abilitate în vederea obținerii de date și informații necesare procesului de monitorizare;

7. întocmește alerte privind prestarea neautorizată de servicii și activități de investiții de către entitățile identificate în cadrul procesului de monitorizare;

8. transmite alertele Direcției de comunicare și relații interinstituționale în vederea publicării pe site-ul A.S.F.;

9. întocmește note ce urmează a fi prezentate Consiliului A.S.F., după avizarea de către Direcția juridică, cu propunere de sesizare a organelor de cercetare competente în situația în care, în urma activității de monitorizare, există suspiciuni cu privire la săvârșirea de infracțiuni, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 262 lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții;

10. colaborează cu alte direcții/servicii din cadrul A.S.F. în vederea exercitării atribuțiilor;

11. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 august 2020.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București, 29 iulie 2020.

Nr. 16.

ANEXĂ (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...