Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 89 alin. (2), art. 90 alin. (1) și art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 și 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.625/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitățile de învățământ particular constă în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare.

(2) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea acestora în limbile minorităților naționale.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau din unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, candidații susțin și o probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative "Admis/Respins", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, precum și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învățător/profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar.

(5) La proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, prevăzută la alin. (3), nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probei orale rămânând definitiv.

(6) În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Art. 2. -

(1) La înscrierea la concurs, actele de studii pot fi certificate pentru conformitate cu originalul la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.

(2) Înscrierea candidaților la concurs și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic în sistem online, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ particular, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrare a contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online

(3) Candidații depun obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în situația în care nu au prezentat acest document la înscrierea la concurs.

Art. 3. -

Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ particular nu se aplică prevederile art. 1 alin. (5), (6), (8) și (9), prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologie, precum și prevederile anexelor nr. 3-10 la Metodologie. Toate celelalte prevederi din Metodologie care nu contravin prezentului ordin rămân neschimbate.

Art. 4. -

Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologie, se adaptează, conform prevederilor prezentului ordin, la nivelul unităților de învățământ particular și se comunică persoanelor interesate, inclusiv prin afișare pe site.

Art. 5. -

Direcțiile generale, direcțiile de specialitate și instituțiile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 24 iulie 2020.

Nr. 4.749.

ANEXĂ

Proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau din unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, competențele de receptare și comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).

II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puțin la nivelul B2 din CECRL, precum și capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română.

III. Pentru predarea la învățământul preșcolar și primar în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală de cunoaștere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul B2 din CECRL.

NOTĂ:

Proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative "Admis/Respins".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...