Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 3. -

(1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2020, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității.

Art. 4. -

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2020.

Art. 5. -

(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2019.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilității.

(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6. -

Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.

Art. 7. -

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. La punctul 621, după alineatul (1) se adaugă un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condițiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat."

2. După punctul 139 se adaugă un nou punct, punctul 1391, cu următorul cuprins:

"

1391. - Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepția cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producție, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului."

Art. 9. -

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. La punctul 196, în Planul de conturi se introduc conturile 4413 "Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale" (A/P), 6565 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare", 693 "Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale" și 7565 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare".

2. La punctul 196, în Planul de conturi, la conturile 4411 "Impozitul pe profit curent" și 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins:

"

În acest cont se înregistrează impozitul pe profit curent, determinat potrivit legislației fiscale în vigoare."

3. La punctul 197, la Funcțiunea conturilor se adaugă funcțiunea următoarelor conturi:

Contul 4413

Cu ajutorul contului 4413 "Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale" se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 "Incertitudine legată de tratamentele fiscale".

Contul 6565

Cu ajutorul contului 6565 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare" se ține evidența cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare, potrivit IFRS 16 "Contracte de leasing".

Contul 693

Cu ajutorul contului 693 "Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale" se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 "Incertitudine legată de tratamentele fiscale".

Contul 7565

Cu ajutorul contului 7565 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare" se ține evidența câștigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare potrivit IFRS 16 "Contracte de leasing".

Art. 10. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 19 iulie 2019, cu excepția art. 8-12 din ordinul menționat.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pecingină,
secretar de stat

București, 24 iulie 2020.

Nr. 2.206.

ANEXĂ

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

CAPITOLUL I Prevederi generale

A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020

I. Prevederi comune

1. Entitățile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2020 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

3.

(1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

(3) Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii.

II. Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2020

4.

(1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

5.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.

(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2020 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2020 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată.

8.

(1) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

(2) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2020, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar- contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2020.

9.

(1) Formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2020.

(2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

(3) Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) " prezentat pe rândul 66 din cadrul formularului "Contul de profit și pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

10.

(1) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor", cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019, respectiv 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.

(2) Entitățile înscriu la rândul 22 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Contul de profit și pierdere"/rândul 04 "Cheltuieli cu personalul" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv la rândul 26 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea tichetelor acordate salariaților, potrivit legii.

(3) Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, la rândul 38 din formularul "Date informative" (cod 30).

11.

(1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

12.

(1) Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor din ordin.

14.

(1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2020, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează în lei.

16. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020, cele care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2020, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020

17. Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2020

19. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.

20. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.

B. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăți cu capital integral de stat
13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14 Companii și societăți naționale1
15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTA2 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
28 29 Societăți cu capital de stat și privat străin Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți în nume colectiv
32 Societăți în comandită simplă
33 Societăți în comandită pe acțiuni
34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

1 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.

CAPITOLUL II Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

A. Aspecte generale

21. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin și cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

22. Pentru entitățile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10) este următoarea:

Județul . . . . . . . . . .|_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . ,sectorul . . . . . . . . . . ,
str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2020

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
01.01.2020 30.06.2020
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290 - 4904) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935 - 4903) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267* - 296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428 - 4901) 05
II. CREANȚE 1. (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187) 06
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 07
TOTAL (Rd. 06 + 07) 08
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + ct. 508* + ct. 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) 09
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 10
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 08 + 09 + 10) 11
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 13 + 14) 12
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+ 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 15
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 11 + 13 - 15 - 22 - 25 - 28) 16
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 14 + 16) 17
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 18
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 24 + 27 + 30), din care: 20
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 22 + 23): 21
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 22
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 23
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 25 + 26): 24
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 25
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 26
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28 + 29): 27
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 28
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 29
Fond comercial negativ (ct. 2075) 30
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 32 + 33 + 34 + 35 + 36), din care: 31
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38
IV. REZERVE (ct. 106) 39
Acțiuni proprii (ct. 109) 40
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold C 43
Sold D 44
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C 45
Sold D 46
Repartizarea profitului (ct. 129) 47
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 31 + 37 + 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 - 47) 48
Patrimoniul public (ct. 1016) 49
Patrimoniul privat (ct. 1017)1 50
CAPITALURI - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50) 51

1 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective

** Solduri debitoare ale conturilor respective

*** Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de microentități definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

23. Microentitățile, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

24. Structura formularului " Contul prescurtat de profit și pierdere'' (cod 20), întocmit de microentități, este următoarea:

Contul prescurtat de profit și pierdere la data de 30 iunie 2020

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2020 - 30.06.2020
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**) 01
2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 02
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) 04
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) 05
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) 06
7. Impozite (ct. 691 + 695 + 698) 07
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 08
Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)
Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02) 09

* Cont de repartizat după natura elementelor respective

** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

*** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

25. Structura formularului "Date informative" (cod 30), întocmit de microentități, este următoarea:

Date informative la data de 30 iunie 2020

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 48
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 49
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 51 + 57), din care: 50
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 52 + 53 + 54 + 56), din care: 51
- acțiuni necotate emise de rezidenți 52
- părți sociale emise de rezidenți 53
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 54
- dețineri de cel puțin 10% 55
- obligațiuni emise de nerezidenți 56
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 58 + 59), din care: 57
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 58
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 59
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 60
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 61
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 62
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 63
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 65 la 69), din care: 64
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 65
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 66
- subvenții de încasat (ct. 445) 67
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 68
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 69
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 70
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 71
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 73 la 75), din care: 72
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 73
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 74
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 75
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 76
- de la nerezidenți 77
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 78
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 79
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 81 la 84), din care: 80
- acțiuni necotate emise de rezidenți 81
- părți sociale emise de rezidenți 82
- acțiuni emise de nerezidenți 83
- obligațiuni emise de nerezidenți 84
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 85
Casa în lei și în valută (rd. 87 + 88), din care: 86
- în lei (ct. 5311) 87
- în valută (ct. 5314) 88
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 90 + 92), din care: 89
- în lei (ct. 5121), din care: 90
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 91
- în valută (ct. 5124), din care: 92
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 93
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 95 + 96), din care: 94
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 95
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 96
Datorii (rd. 98 + 101 + 104 + 105 + 108 + 110 + 112 + 113 + 118 + 119 + 122 + 128), din care: 97
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 99 + 100), din care: 98
- în lei 99
- în valută 100
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 102 + 103), din care: 101
- în lei 102
- în valută 103
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 104
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 106
- în valută 107
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 108
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 109
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 110
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 111
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 112
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 114 la 117), din care: 113
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 114
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 115
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 116
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 117
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 118
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 119
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 120
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127), din care: 122
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 123
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) 124
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 125
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 129
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 130
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 131
- acțiuni cotate3) 132
- acțiuni necotate4) 133
- părți sociale 134
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 135
Brevete și licențe (din ct. 205) 136
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 137
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 139
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 140
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 141
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma (Col. 3) %6) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 143 + 146 + 150 + 151 + 152 + 153), din care: 142 X X
- deținut de instituții publice (rd. 144 + 145), din care: 143
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 144
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 145
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 146
- cu capital integral de stat; 147
- cu capital majoritar de stat; 148
- cu capital minoritar de stat; 149
- deținut de regii autonome 150
- deținut de societățile cu capital privat 151
- deținut de persoane fizice 152
- deținut de alte entități 153
XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat 154
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
- dividendele interimare repartizate7) 155
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 156
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 157
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 158
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 159
XVI. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Venituri obținute din activități agricole 160
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 30 iunie 2019 30 iunie 2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 162 + 163 - 164 + 165) 161
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 163
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 164
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 165
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 166
Sold D 167
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 168
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 169
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 170
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 171
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815), din care: 172
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 173
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 174
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 161 + 166 - 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172) 175
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 176
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 177
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 178
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 179
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 180
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 182 + 183), din care: 181
a) Salarii și indemnizații8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 182
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 183
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 185 - 186) 184
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 185
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 186
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 188 - 189) 187
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 188
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 189
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 191 la 196) 190
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 191
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 192
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 193
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 194
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 195
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 196
Ajustări privind provizioanele (rd. 198 - 199) 197
- Cheltuieli (ct. 6812) 198
- Venituri (ct. 7812) 199
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 176 la 179 - 180 + 181 + 184 + 187 + 190 + 197) 200
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 201
- Profit (rd. 175 - 200)
- Pierdere (rd. 200 - 175) 202
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 203
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 204
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 205
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 206
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 207
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 208
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 209
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 203 + 205 + 207 + 208) 210
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 212 - 213)211
- Cheltuieli (ct. 686) 212
- Venituri (ct. 786) 213
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 214
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 215
18 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 216
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 214 + 216) 217
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 218
- Profit (rd. 210 - 217)
- Pierdere (rd. 217 - 210) 219
VENITURI TOTALE (rd. 175 + 210) 220
CHELTUIELI TOTALE (rd. 200 + 217) 221
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 222
- Profit (rd. 220 - 221)
- Pierdere (rd. 221 - 220) 223
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 224
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 225
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 226
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 227
- Profit (rd. 222 - 224 - 225 - 226)
- Pierdere (rd. 223 + 224 + 225 + 226); (rd. 224 + 225 + 226 - 222). 228

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) -reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, " (1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 143 - 153, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

26. Entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile de interes public definite de aceleași reglementări și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

27. Structura formularului "Contul de profit și pierdere" (cod 20) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public este următoarea:

Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie 2020

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2020- 30.06.2020
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722 ) 08
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 12
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) 15
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 16
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 18
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 19
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care: 21
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 22
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 23
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25 - 26) 24
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 25
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 26
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 29) 27
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 28
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 29
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la 36) 30
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 31
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 32
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 33
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 35
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36
Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39) 37
- Cheltuieli (ct. 6812) 38
- Venituri (ct. 7812) 39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16 la 19 - 20 + 21 + 24 + 27 + 30 + 37) 40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 41
- Profit (rd. 15 - 40)
- Pierdere (rd. 40 - 15) 42
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 44
13. 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 48
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 49
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47 + 48) 50
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 52 - 53) 51
- Cheltuieli (ct. 686) 52
- Venituri (ct. 786) 53
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 54
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 55
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 56
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 54 + 56) 57
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 58
- Profit (rd. 50 - 57)
- Pierdere (rd. 57 - 50) 59
VENITURI TOTALE (rd. 15 + 50) 60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 57) 61
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 62
- Profit (rd.60 - 61)
- Pierdere (rd. 61 - 60) 63
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 64
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
- Profit (rd. 62 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66); (rd. 64 + 65 + 66 - 62) 68

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

28. Structura formularului "Date informative" (cod 30) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2020

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 80 la 82), din care: 79
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 80
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 81
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 82
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83
- de la nerezidenți 84
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 85
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 88 la 91), din care: 87
- acțiuni necotate emise de rezidenți 88
- părți sociale emise de rezidenți 89
- acțiuni emise de nerezidenți 90
- obligațiuni emise de nerezidenți 91
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 92
Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care: 93
- în lei (ct. 5311) 94
- în valută (ct. 5314) 95
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care: 96
- în lei (ct. 5121), din care: 97
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98
- în valută (ct. 5124), din care: 99
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 100
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care: 101
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 102
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 103
Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 139), din care: 104
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei 106
- în valută 107
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), rd. (109 + 110), din care: 108
- în lei 109
- în valută 110
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 111
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 113 + 114), din care: 112
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 113
- în valută 114
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 117
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 119
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 120
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 122 la 125), din care: 121
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 122
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 123
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 124
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 125
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 126
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care: 127
- cu scadența inițială mai mare de un an 128
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 129
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 130
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 132
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 134 la 138), din care: 133
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 134
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) 135
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 136
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 137
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 138
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139
- către nerezidenți 140
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 141
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 142
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143
- acțiuni cotate4) 144
- acțiuni necotate5) 145
- părți sociale 146
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 147
Brevete și licențe (din ct. 205) 148
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 150
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 151
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Valoarea contabilă netă a bunurilor6) 153
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Suma (Col. 1) %7) (Col. 2) Suma (Col. 3) %7) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care: 154 X X
- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care: 155
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 156
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 157
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 158
- cu capital integral de stat; 159
- cu capital majoritar de stat; 160
- cu capital minoritar de stat; 161
- deținut de regii autonome 162
- deținut de societățile cu capital privat 163
- deținut de persoane fizice 164
- deținut de alte entități 165
XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat 166
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
- dividendele interimare repartizate8) 167
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 170
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171
XVI. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Venituri obținute din activități agricole 172

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, " (1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 155-165, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

CAPITOLUL III Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

29. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

Județul . . . . . . . . . .|_|_|
Entitatea . . . . . . . . . .
Adresa: localitatea . . . . . . . . . . ,sectorul . . . . . . . . . . ,
str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ,
sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
01.01.2020 30.06.2020
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*)1 18
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 19
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 20
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 21
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 22
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 24
TOTAL (rd. 19 la 24) 25
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) 26
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 27
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 28
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 29
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 30
5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 31
TOTAL (rd. 27 la 31) 32
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494) 33
2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) 34
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) 35
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 36
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 37
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) 38
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 39
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 40
TOTAL (rd. 33 la 40) 41
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 42
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 43
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43) 44
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47), din care: 45
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + 474*) 46
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + 474*) 47
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 55
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 56
TOTAL (rd. 48 la 56) 57
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80) 58
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58) 59
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 60
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 61
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 62
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 63
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 64
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381
+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
68
TOTAL (rd. 60 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care: 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care: 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)2 85
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86
5. Ajustări ale capitalului social/patrimoniul regiei (ct. 1028) SOLD C 87
SOLD D 88
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 89
SOLD D 90
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90) 91
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 92
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 93
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 94
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 95
3. Alte rezerve (ct. 1068) 96
TOTAL (rd. 94 la 96) 97
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 98
SOLD D 99
Acțiuni proprii (ct. 109) 100
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 101
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 102
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 103
SOLD D 104
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 105
SOLD D 106
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 107
SOLD D 108
Repartizarea profitului (ct. 129) 109
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) 110
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 111
Patrimoniul public (ct. 1026) 112
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112) 113

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

- Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

30. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20) este următoarea:

Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2020

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2020 - 30.06.2020
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 09
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
4. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) 12
6. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
7. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
8. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15
9. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care: 16
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) 18
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 19
10. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 20
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 21
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 22
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 23
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24
11. Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27), din care: 25
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 27
12. a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31) 28
a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818) 29
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) 30
a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) 31
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34) 32
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 33
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 34
13. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44) 35
13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 36
13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 37
13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 38
13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 39
13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) 40
13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 41
13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) 42
13.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 43
13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 ) 44
Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47) 45
- Cheltuieli (ct. 6812) 46
- Venituri (ct. 7812) 47
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45) 48
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 49
- Profit (rd. 19 - 48)
- Pierdere (rd. 48 - 19) 50
14. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 51
15. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) 52
16. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 53
17. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) 54
18. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 55
19. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 56
20. Venituri din dobânzi (ct. 766) 57
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 58
21. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 59
22. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) 60
23. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 61
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 la 57 + 59 la 61) 62
24. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65) 63
- Cheltuieli (ct. 686) 64
- Venituri (ct. 786) 65
25. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 66
26. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 67
27. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 68
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 69
28. Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) 70
29. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688) 71
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71) 72
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 73
- Profit (rd. 62 - 72)
- Pierdere (rd. 72 - 62) 74
VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62) 75
CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72) 76
30. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 77
- Profit (rd. 75 - 76)
- Pierdere (rd. 76 - 75) 78
31. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 79
32. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 80
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 81
34. Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693) 82
35. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 83
36. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 84
37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 85
- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)
- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77 ). 86

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice";

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

31. Structura formularului "Date informative" (cod 30) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2020

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare**) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 81 la 83), din care: 80
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 81
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473) 82
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 83
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 84
- de la nerezidenți 85
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 86
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 87
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 89 la 92), din care: 88
- acțiuni necotate emise de rezidenți 89
- părți sociale emise de rezidenți 90
- acțiuni emise de nerezidenți 91
- obligațiuni emise de nerezidenți 92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93
Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care: 94
- în lei (ct. 5311) 95
- în valută (ct. 5314) 96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care: 97
- în lei (ct. 5121), din care: 98
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99
- în valută (ct. 5124), din care: 100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care: 102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 103
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care: 105
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care: 106
- în lei 107
- în valută 108
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care: 109
- în lei 110
- în valută 111
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 112
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care: 113
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 114
- în valută 115
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 116
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 117
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care: 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 119
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 120
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 121
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care: 122
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 123
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 124
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 125
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 126
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 127
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care: 128
- cu scadența inițială mai mare de un an 129
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 130
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 132
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 133
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 134
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509) (rd. 136 la 140), din care: 135
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 136
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) 137
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 138
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 139
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 140
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 141
- către nerezidenți 142
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 143
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 144
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 145
- acțiuni cotate4) 146
- acțiuni necotate5) 147
- părți sociale 148
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 149
Brevete și licențe (din ct. 205) 150
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 151
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 152
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 153
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 154
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor6) 155
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
Suma (Col. 1) %7) (Col. 2) Suma (Col. 3) %7) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 157 + 160 + 164+ 165 + 166 + 167), din care: 156 X X
-deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care: 157
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 158
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 159
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 160
- cu capital integral de stat; 161
- cu capital majoritar de stat; 162
- cu capital minoritar de stat; 163
- deținut de regii autonome 164
- deținut de societățile cu capital privat 165
- deținut de persoane fizice 166
- deținut de alte entități 167
XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat 168
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. 2019 2020
A B 1 2
- dividendele interimare repartizate8) 169
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 170
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 172
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 173
XVI. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. 30 iunie 2019 30 iunie 2020
A B 1 2
Venituri obținute din activități agricole 174

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, " (1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...