Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

Decizia nr. 1123/2020 de reînnoire a solicitării temporare impuse persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32020X0730(01

Modificări (...)

În vigoare de la 17 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL SUPRAVEGHETORILOR AUTORITĂȚII EUROPENE PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special anexa IX la acesta,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (1), în special articolul 9 alineatul (5), articolul 43 alineatul (1) și articolul 44 alineatul (1),

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (2), în special articolul 28 alineatul (1),

(2) JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 918/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește definițiile, calcularea pozițiilor scurte nete, swapurile acoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, pragurile de notificare, pragurile de lichiditate pentru suspendarea restricțiilor, scăderile semnificative ale valorii instrumentelor financiare și evenimentele nefavorabile (3), în special articolul 24,

(3) JO L 274, 9.10.2012, p. 1.

având în vedere Decizia (UE) 2020/525 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 16 martie 2020 de solicitare a persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

(4) JO L 116, 15.4.2020, p. 5.

întrucât:

1. INTRODUCERE

(1) Prin Decizia (UE) 2020/525, ESMA a solicitat persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată să notifice autorităților competente detalii cu privire la astfel de poziții care ating, depășesc sau scad sub 0,1 % din capitalul social emis, în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

(2) Măsura impusă prin Decizia (UE) 2020/525 abordează necesitatea ca autoritățile naționale competente și ESMA să poată să monitorizeze pozițiile scurte nete pe care participanții pe piață le-au încheiat în raport cu acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, având în vedere recentele evoluții excepționale de pe piețele financiare.

(3) În conformitate cu articolul 28 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, ESMA trebuie să revizuiască această măsură la intervale corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni.

(4) ESMA a efectuat această revizuire pe baza unei analize a indicatorilor de performanță, inclusiv a prețurilor, a volatilității, a indicilor de marjă a swapurilor pe riscul de credit, precum și a evoluției pozițiilor scurte nete, în special a celor cuprinse între 0,1 și 0,2 %, care au crescut constant de la intrarea în vigoare a deciziei inițiale, la 16 martie 2020. În conformitate cu analiza efectuată, ESMA a decis că trebuie să prelungească măsura cu încă trei luni.

2. CAPACITATEA MĂSURII DE A FACE FAȚĂ AMENINȚĂRILOR ȘI IMPLICAȚIILOR TRANSFRONTALIERE RELEVANTE [ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) LITERA (a) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 236/2012]

(a) Amenințarea la adresa funcționării normale și a integrității piețelor financiare

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...