Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 154/1088/2154/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar - UNIREA" - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 154/1088/2154/2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale buget finanțe și fonduri europene nr. 157.141 din 4.06.2020,

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), precum și ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care se realizează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
Ministrul muncii și protecției sociale,Victoria Violeta Alexandru Ministrul finanțelor publice,Vasile-Florin Cîțu

ANEXĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Petricani nr. 9A, sectorul 2, București

Cod unic de înregistrare: 40379770

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2020
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 71648
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 70848
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 800
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 64274
1 Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care: 7 64274
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 57310
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 80
C. cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care: 10 4784
C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 11 = rd. 12 + rd. 13) 11 3840
C1 ch. cu salariile 12 3840
C2 bonusuri 13
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 536
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 320
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 88
D. alte cheltuieli de exploatare 18 2100
2 Cheltuieli financiare 19
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6) 20 7374
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 645
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25), din care: 26 6729
1 Rezerve legale 27 369
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 3060
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 -(rd. 27 la rd. 31) ≥ 0) 32 3300.30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 1650.15
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 1650.15
b) - dividende cuvenite bugetului local 36
c) - dividende cuvenite altor acționari 37
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 1650.15
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40
a) cheltuieli materiale 41
b) cheltuieli cu salariile 42
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) alte cheltuieli 45
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 20879
1 Alocații de la buget 47
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 20879
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 40
2 Nr. mediu de salariați total 51 53
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 6038
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 54 1336.75
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd. 1) x 1000) 57 897.08
9 Plăți restante 58 200
10 Creanțe restante 59 400

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...